Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

strona główna strona INP PAN www.bip.gov.pl
Status prawny
Organizacja
Organy i osoby
Majątek
Konkursy
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redakcja BIP
Szukaj:

Instytut Nauk Prawnych PAN działa w oparciu o USTAWĘ z dnia 30 kwietnia 2010 r o Polskiej Akademii Nauk.
zobacz szczegóły

Uprawnienia INP PAN

Wyciąg ze Statutu Instytutu Nauk Prawnych PAN z dnia 19 listopada 1998 r.

§ 5


 • Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk prawnych.
 • Instytut organizuje badania interdyscyplinarne, prawnoporównawcze, prawnoempiryczne i inne udziałem ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, pomocne w rozwiązywaniu ważnych problemów prawnych Kraju.
 • Instytut uczestniczy w badaniach organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz w pracach instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie problemów doniosłych dla uczestnictwa Polski w międzynarodowym życiu naukowym.§ 6


 • Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  • prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk prawnych, w szczególności nauk o państwie i prawie w dziedzinie prawa polskiego, zagranicznego i międzynarodowego, z uwzględnieniem powiązań ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską;
  • kształcenie i doskonalenie kadr naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu dyscyplin prawniczych, w tym na zasadzie odpłatności, włącznie z działalnością dydaktyczną na poziomie podyplomowy;
  • wykonywanie opinii i ekspertyz oraz udzielanie konsultacji organom władzy i administracji oraz innym państwowym jednostkom organizacyjnym, a także przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki;
  • prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, informacyjnej, bibliograficznej i bibliotecznej;
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie statutowej działalności Instytutu;
  • realizowanie współpracy naukowej z zagranicą;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.§ 7


 • Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje przez:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • publikację wyników prac badawczych;
  • zawieranie umów lub porozumień z innymi placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi gospodarki i administracji na realizację badań naukowych;
  • przekazywanie wyników prac naukowych – w celu wykorzystania - właściwym instytucjom, organom państwowym, samorządowym jednostkom gospodarczym;
  • współpracę oraz wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi;
  • kształcenie i doskonalenie kadry naukowej oraz nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia;
  • wydawanie czasopism naukowych;
  • opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad i opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
  • opracowywanie zadań naukowych (kongresów, konferencji, sympozjów i zjazdów);
  • współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 5;
  • gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie Polskiej Bibliografii Prawniczej;
  • podejmowanie działań mających na celu wdrożenie osiągnięć naukowych Instytutu do praktyki.


 • Realizując zadania określone w ust. 1 Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową regulowaną odrębnymi przepisami w ramach środków pochodzących z dotacji, dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, w tym z darowizn. ...


  Statut Instytutu Nauk Prawnych PAN
  Dokument podpisał:
  Data utworzenia: 26-02-2014
  Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
  Data publikacji: 18-03-2014

INP PAN