Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Ogłoszenie o naborze: Międzynarodowe Warsztaty "Toward Effective Justice in Consumer Protection" (Warszawa 19-20 czerwca 2017 r.)

(31-01-2017)

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór na Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe "Toward Effective Justice in Consumer Protection", które odbędą się w Warszawie 19-20 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele spotkania

Warsztaty są elementem projektu Roadmap to European effective justice (RE-Jus): Judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations, współfinansowanego z grantu Komisji Europejskiej (DG Sprawiedliwości i Spraw Konsumenckich), nr JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703.

Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet w Trydencie we współpracy dziewięciu partnerów – instytucji badawczych UE: Uniwersytetu w Wersalu (Francja), Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia) oraz szkół sądownictwa w Chorwacji, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii.

Skupia się on na praktyce sądów krajowych UE w zakresie praw podstawowych – w tym na ich związku z przepisami o ochronie konsumenta. Jego celem jest rozwijanie wiedzy osób biorących udział w stosowaniu prawa konsumenckiego o zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych UE, technikach dialogu między sądami UE oraz sądami krajowymi, a także o znaczeniu unijnych zasad efektywności, proporcjonalności i odstraszania dla rozstrzygania konkretnych spraw konsumenckich.

Warsztaty mają na celu zapewnić sędziom oraz innym przedstawicielom krajowych instytucji stosujących prawo przejrzysty przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwłaszcza art. 38 odnoszącego się do ochrony konsumenta i art. 47 stanowiącego o prawie do skutecznego środka zaskarżenia i prawie do sądu) oraz stosowania unijnych zasad efektywności, proporcjonalności i odstraszania w obszarze ochrony konsumenta. Skupią się one także na roli Trybunału Sprawiedliwości UE w kształtowaniu tych zasad oraz na zadaniach sądów krajowych w ich stosowaniu w sprawach konsumenckich. Zapewnią także wskazówki w zakresie możliwych modeli współpracy pomiędzy sądowymi i administracyjnymi organami zajmującymi się ochroną naruszeń praw konsumenta w świetle zasad efektywności, proporcjonalności i odstraszania.

W Warsztatach weźmie udział międzynarodowa grupa sędziów oraz innych osób zajmujących się stosowaniem prawa konsumenckiego, pochodząca z różnych państw członkowskich UE.

Warsztaty będą prowadzone w całości w języku angielskim.

Wszystkie osoby wyłonione w ramach procedury kwalifikacyjnej otrzymają pełny zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania w Warszawie w dniach 18 – 20 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce Warsztatów

Warszawa, 19–20 czerwca 2017 r.
Warsztaty rozpoczną się o 9.00 w poniedziałek 19 czerwca i zakończą o 13.00 we wtorek 20 czerwca.

Wybór uczestników

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, spośród polskich kandydatów zostaną wybrane trzy osoby, które wezmą udział w Warsztatach. Przy dokonywaniu wyboru będzie brana pod uwagę specjalizacja kandydata oraz możliwość aktywnego włączenia się przez niego w przygotowanie materiałów i udział w dyskusji w czasie Warsztatów.

Oprócz tego, ocena wniosków będzie przebiegała w oparciu o następujące kryteria:
a) zachowanie równowagi pod względem płci, wieku i narodowości;
b) zachowanie różnorodności kompetencji sądowych: zaproszenie jest otwarte dla sędziów sądów cywilnych, administracyjnych i karnych, prokuratorów i innych praktyków zajmujących się stosowaniem prawa;
c) zachowanie równowagi co do hierarchii sądowej: zarówno sądy wyższej, jak i niższej instancji będą reprezentowane wśród wybranych uczestników;
d) włączenie pozasądowych podmiotów zajmujących się ochroną praw konsumentów: uczestnictwo urzędników z niezależnych organów regulacyjnych i innych pozasądowych podmiotów będzie szczególnie poszukiwane;
e) jednokrotny udział w tym samym programie szkoleniowym (RE-Jus): zasadniczo żaden uczestnik nie może wziąć udziału w więcej niż jednym warsztacie spośród oferowanych w ramach Projektu RE-Jus. W wyjątkowych przypadkach, decyduje zgoda Koordynatora Projektu (Uniwersytetu w Trydencie).

Zgłoszenia

Zaproszenie jest kierowane do sędziów i innych prawników zajmujących się w praktyce stosowaniem prawa Unii Europejskiej (np. przedstawicieli podmiotów zajmujących się ochroną praw konsumenta albo alternatywnym rozwiązywaniem sporów)
Termin składania aplikacji upływa 5 marca 2017 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście bądź przesłać je na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-331 Warszawa (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). W wypadku przesyłania dokumentów pocztą, wymagane jest przesłanie skanu wszystkich dokumentów na adres: e-mail rejus@inp.pan.pl przed upływem terminu na składanie aplikacji.
Do wniosku należy dołączyć:
1) życiorys w języku angielskim;
2) dowód znajomości języka angielskiego (na przykład certyfikat językowy, poświadczenie ukończenia studiów w języku angielskim, publikacje w języku angielskim);
3) krótki list motywacyjny w języku angielskim, przedstawiający powody aplikowania o udział w Warsztatach – ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji zawodowej i jej związku z tematyką Warsztatów oraz spodziewanych korzyści, jakie mogą wyniknąć z udziału w spotkaniu.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji do 15 marca 2017 r.

Zobowiązania uczestników

Wzięcie udziału w procedurze naboru oznacza zobowiązanie wybranego kandydata do wzięcia udziału we wszystkich sesjach Warsztatów i zapoznanie się z wyprzedzeniem z przesłanymi materiałami. Podczas Warsztatów, od kandydata oczekuje się aktywnego udziału w dyskusji i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z resztą grupy.

Dodatkowo, uczestnicy będą zaproszeni do udziału – zarówno przed, jak i po Warsztatach – w rozwijaniu dorobku projektu Re-Jus (m.in. internetowej bazy danych na temat orzecznictwa krajowego i orzecznictwa UE, materiałów na temat naruszeń praw podstawowych i dostępu do skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz wytycznych dotyczących wyboru procedur i środków naprawczych zgodnych z zasadami skuteczności, proporcjonalności i odstraszania).

Wszelkie pytania w sprawie Warsztatów prosimy kierować na adres: e-mail rejus@inp.pan.pl