Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego - NABÓR

(07-07-2017)


I. Dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk związanych z równym traktowaniem oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania dyskryminacji.

III. Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2017 r. oraz obejmują 158 godzin wykładów
i warsztatów.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia: Przyczyny powstawania
i istnienia stereotypów oraz uprzedzeń, zasady równości w prawie i równości wobec prawa, równe traktowanie w prawie międzynarodowym na poziomie uniwersalnym oraz europejskim, w tym główne instrumenty konwencyjne chroniące przed dyskryminacją, organy i instytucje stojące na straży równego traktowania w Polsce, ochrona równości w polskich przepisach, postępowania w sprawach z zakresu równego traktowania w polskim prawie oraz przed sądami i organizacjami międzynarodowymi, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, Mowa nienawiści
i przestępstwa motywowane uprzedzeniami, problemy wynikające z nierównego traktowania osób z niepełną sprawnością fizyczną, intelektualną oraz osób poważnie chorych, problemy wynikające z nierównego traktowania przedstawicieli wybranych grup prawnie chronionych takich jak: migranci, osoby LGBT, Romowie i mniejszości narodowe, nierówne traktowanie
ze względu na wiek oraz w związku z religią czy wyznaniem.

IV. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia z końcowego egzaminu.

Dodatkowych informacji udziela p. Magda Sosińska, Sekretarz naukowy Studiów: e-mail m.sosinska@inp.pan.pl, tel. 22 657 27 44.

Studia są prowadzone pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego