Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
sekretariat    
regulamin    
seminaria    
nabór    
samorząd doktorantów    
informacje dla doktorantów    
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Studia doktoranckie INP PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prowadzi 4 – letnie niestacjonarne, płatne
studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych


Dokument podpisał:
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 17-03-2014


Wykaz nadanych stopni - doktora nauk prawnych - doktorantom Studiów Doktoranckich w INP PAN
Andrzej Krasuski Regulacja działalności telekomunikacyjnej w Polsce na tle prawa wspólnotowego
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
12.12.2003
promotor:
prof. C. Kosikowski

Izabela Makowska Zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości w świetle współczesnych form finansowania i refinansowania działalności kredytowej banków
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
20.05.2005
promotor:
prof. T. Smyczyński

Elżbieta Jarzęcka-Siwik Prawne ograniczenia do informacji publicznej.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
25.11.2005
promotor:
prof. T. Górzyńska

Leszek Nowakowski Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem wykonywania zawodów prawniczych
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
17.03.2006
promotor:
prof. E. Kowalewski

Anna Płatkowska-Kułaj Kompensacja następstw wypadków medycznych.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
21.12.2006
promotor:
prof. E. Kowalewski

Jakub Głowacki Nadzór budowlany w prawie polskim.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
22.06.2007
promotor:
prof. J. Lang

Tadeusz Białek Międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i ich realizacja na Białorusi, Litwie i Ukrainie.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
14.12.2007
promotor:
prof. R. Wieruszewski

Paulina Wiktorska Polityka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec młodocianych.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
30.05.2008
promotor:
prof. I. Rzeplińska

Waldemar Trojan Prawo do zaskarżania decyzji organu samorządu terytorialnego.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
3.10.2008
promotor:
prof. J. Lang

Bartosz Draniewicz Opłata produktowa jako prawny instrument ochrony środowiska.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
17.10.2008
promotor:
prof. J. Rotko

Jelena Kondratiewa-Bryzik Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
28.11.2008
promotor:
prof. R. Wieruszewski

Małgorzata Skibińska System zabezpieczenia społecznego bezrobotnych w Polsce. Ewolucja regulacji prawnych w latach 1918-2004
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
27.03.2009
promotor:
prof. W. Masewicz

Anna Szarmach Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
29.05.2009
promotor:
prof. A. Szajkowski

Marcin Nowacki Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
06.11.2009
promotor:
prof. J. Barcz

Bartłomiej Krzyczkowski Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydaniu aktów administracyjnych w prawie ochrony środowiska
otwarcie przewodu:
18.04.2008
stopień doktora nadany:
27.11.2009
promotor:
prof. J. Rotko

Magdalena Kmak Międzynarodowe standardy dotyczące wydalania cudzoziemców i ich stosowania w wybranych krajach.
otwarcie przewodu:
28.09.2007
stopień doktora nadany:
11.12.2009
promotor:
prof. R. Wieruszewski

Monika Rosłan-Karasińska Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
otwarcie przewodu:
29.05.2009
stopień doktora nadany:
22.01.2010
promotor:
prof. B. Wagner

Piotr Brzeziński Wspólnotowy obowiązek odmowy zastosowania przez sąd ustawy niezgodne z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej
otwarcie przewodu:
26.06.2009
stopień doktora nadany:
19.03.2010
promotor:
prof. A. Wróbel

Paulina Pilch Sytuacja prawna konkubentów oraz osób pozostających w związkach partnerskich w prawie polskim w świetle prawa wybranych państw europejskich
otwarcie przewodu:
stopień doktora nadany:
23.04.2010
promotor:
prof. T. Smyczyński

Anna Surynt-Skorupa Przedawnienie roszczeń w prawie stosunku pracy
otwarcie przewodu:
26.06.2009
stopień doktora nadany:
18.06.2010
promotor:
prof. B. Wagner

Agata Wujastyk Przestępstwa dezinformacji finansowej i ukrycia niebezpieczeństwa finansowego (tzw. oszustwa kredytowe) w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej.
otwarcie przewodu:
26.10.2007
stopień doktora nadany:
29.10.2010
promotor:
prof. J. Skupiński

Bartosz Merczyński Jurysdykcja krajowa w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
19.03.2010
stopień doktora nadany:
19.11.2010
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Katarzyna Feldo Organy władzy publicznej jako podatnicy podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
otwarcie przewodu:
19.03.2010
stopień doktora nadany:
19.11.2010
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Anna Pudło Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych
otwarcie przewodu:
14.03.2008
stopień doktora nadany:
25.02.2011
promotor:
prof. J. Barcz

Mateusz Bieczyński Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych
otwarcie przewodu:
19.02.2010
stopień doktora nadany:
11.03.2011
promotor:
prof. L. Wiśniewski

Michał Bernat Prawa zainteresowanych stron (innych niż państwa członkowskie) w postępowaniu w sprawie pomocy publicznej przyznanej bezprawnie
otwarcie przewodu:
27.03.2009
stopień doktora nadany:
15.04.2011
promotor:
prof. J. Barcz

Patrycja Zawirska Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie tajemnicy bankowej, stanowiącej instrument ochrony prywatności. Studium prawno-porównawcze
otwarcie przewodu:
16.11.2009
stopień doktora nadany:
15.04.2011
promotor:
prof. A. Bierć

Piotr Skorupa Nieważność bezwzględna jako sankcja wadliwej czynności prawnej w prawie polskim na tle porównawczym
otwarcie przewodu:
11.12.2009
stopień doktora nadany:
13.05.2011
promotor:
prof. A. Bierć

Marcin Zieliński Odpowiedzialność deliktowa dostawców usług elektronicznych w świetle systemów prawnych, polskiego i niemieckiego.
otwarcie przewodu:
3.10.2008
stopień doktora nadany:
27.05.2011
promotor:
prof. A. Bierć

Magdalena Goldschneider Przestępczość w wielkim mieście. Empiryczna weryfikacja teorii ekologicznych w kryminologii
otwarcie przewodu:
29.05.2009
stopień doktora nadany:
1.07.2011
promotor:
prof. A. Kossowska

Artur Sobolewski Komitet Regionów w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
22.01.2010
stopień doktora nadany:
7.10.2011
promotor:
prof. J. Barcz

Tomasz Ciupka Charakterystyka prawna oraz znaczenie społeczno-ekonomiczne zatrudnienia w formie pracy tymczasowej
otwarcie przewodu:
16.10.2009
stopień doktora nadany:
21.10.2011
promotor:
prof. J. Wratny

Patryk Szafrański Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami
otwarcie przewodu:
19.02.2010
stopień doktora nadany:
9.12.2011
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Maciej Grzegorz Plebanek Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym
otwarcie przewodu:
13.05.2011
stopień doktora nadany:
13.01.2012
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Joanna Łukaszyk Ochrona prawa dziedziczenia osób bliskich spadkodawcy
otwarcie przewodu:
21.05.2010
stopień doktora nadany:
9.03.2012
promotor:
prof. T. Smyczyński

Aleksandra Kunkiel-Kryńska Harmonizacja prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej – od harmonizacji minimalnej do harmonizacji zupełnej
otwarcie przewodu:
13.05.2011
stopień doktora nadany:
11.05.2012
promotor:
prof. A. Wróbel

Michał Kruk Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w Unii Europejskiej. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej
otwarcie przewodu:
16.10.2009
stopień doktora nadany:
1.06.2012
promotor:
prof. J. Barcz

Sebastian Mróz Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej jako źródło prawa powszechnie obowiązującego - charakterystyka i zasady tworzenia
otwarcie przewodu:
21.05.2010
stopień doktora nadany:
22.06.2012
promotor:
prof. J. Lang

Karol Szmaj Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa jakoinstytucja prawa finansowego
otwarcie przewodu:
7.10.2011
stopień doktora nadany:
12.10.2012
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Dorota Lutostańska Prawne aspekty ograniczeń swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
21.10.2010
stopień doktora nadany:
14.12.2012
promotor:
prof. W. Czapliński

Tadeusz Nowak Umowa o zbyciu spadku zawierającego nieruchomość
otwarcie przewodu:
14.11.2008
stopień doktora nadany:
22.02.2013
promotor:
prof. T. Smyczyński

Katarzyna Sulimierska Współzależność zachowań podmiotów administracyjnych i prywatnych na przykładzie regulacji prawnych ochrony środowiska przed substancjami chemicznymi
otwarcie przewodu:
13.01.2012
stopień doktora nadany:
08.03.2013
promotor:
prof. Z. Cieślak

Julia Zdanukiewicz Rola finansów publicznych w ochronie środowiska w Polsce – aspekty prawne
otwarcie przewodu:
29.05.2009
stopień doktora nadany:
12.04.2013
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Piotr Kunicki Charakter prawny umowy deweloperskiej
otwarcie przewodu:
2.07.2010
stopień doktora nadany:
28.06.2013
promotor:
prof. A. Bierć

Beata Dziduszko Przygotowanie do rozprawy głównej w polskim procesie karnym
otwarcie przewodu:
9.12.2011
stopień doktora nadany:
7.02.2014
promotor:
prof. R. Stefański

Małgorzata Mieszkowska-Przybylska Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym w polskim prawie karnym
otwarcie przewodu:
25.03.2011
stopień doktora nadany:
7.03.2014
promotor:
prof. J. Skupiński

Daniel Pawluczuk Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniuupadłościowym obejmującym likwidację majątku
otwarcie przewodu:
7.10.2011
stopień doktora nadany:
11.04.2014
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Alicja Szczęśniak Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w polskim systemie prawnym w świetle idei przychylności arbitrażowi
otwarcie przewodu:
15.11.2013
stopień doktora nadany:
30.05.2014
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Mateusz Rogala Immunitety w międzynarodowym prawie karnym
otwarcie przewodu:
22.06.2012
stopień doktora nadany:
7.11.2014
promotor:
prof. W. Czapliński

Michał Synoradzki ”Fakt” we współczesnym prawie polskim
otwarcie przewodu:
22.06.2012
stopień doktora nadany:
28.11.2014
promotor:
prof. J. Jabłońska-Bonca

Łukasz Wieczorek Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi
otwarcie przewodu:
20.04.2012
stopień doktora nadany:
12.12.2014
promotor:
prof. Z. Lasocik

Wojciech Marchwicki Tajemnica adwokacka i jej ochrona w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
otwarcie przewodu:
24.01.2014
stopień doktora nadany:
12.12.2014
promotor:
prof. J. Ciemniewski

Adam Puchalski ,,Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznejw prawie polskim i europejskim,\\\"
otwarcie przewodu:
28.03.2014
stopień doktora nadany:
16.01.2015
promotor:
prof. A. Herbet

Aleksandra Ciąglewicz-Miśta Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego jako element samodzielności finansowej samorządu
otwarcie przewodu:
17.05.2013
stopień doktora nadany:
27.02.2015
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Ewa Suwara ,,Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa (state-building) w krajach post-konfliktowych na przykładzie Afganistanu
otwarcie przewodu:
10.01.2014
stopień doktora nadany:
17.04.2015
promotor:
prof. J. Barcz

Mateusz Grochowski Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym
otwarcie przewodu:
1.02.2013
stopień doktora nadany:
15.05.2015
promotor:
prof. E. Łętowska

Dariusz Drajewicz List zelazny w polskim postępowaniu karnym
otwarcie przewodu:
10.10.2014
stopień doktora nadany:
12.06.2015
promotor:
prof. R. Stefański

Katarzyna Ceglarska-Piłat Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądówpowszechnych w prawie polskim
otwarcie przewodu:
7.10.2011
stopień doktora nadany:
26.06.2015
promotor:
prof. J. Skupiński

Tomasz Budzyński Instytucja odroczenia utraty mocy obowiązującej przez niekonstytucyjną normę prawną na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – cele, przesłanki i skutki prawne
otwarcie przewodu:
8.10.2010
stopień doktora nadany:
9.10.2015
promotor:
prof. J. Wawrzyniak

Jonatan Hasiewicz System zaządzania ruchem na drogach w Polsce i w wybranych krajach.
otwarcie przewodu:
13.06.2014
stopień doktora nadany:
23.10.2015
promotor:
prof. J. Lang

Aneta Ratkowska Piractwo morskie a inne przestępstwa na morzu w świetle
otwarcie przewodu:
22.06.2012
stopień doktora nadany:
11.03.2016
promotor:
prof. W. Czapliński

Eliza Kosiorek Odpowiedzialnośc porządkowa pracowników jako samoistny rodzaj odpowiedzialności prawa pracy
otwarcie przewodu:
6.12.2013
stopień doktora nadany:
17.06.2016
promotor:
prof. J. Wratny

Robert Lizak Pranie pieniędzy w polskim prawie karnym na tle międzynarodowym i prawnoporównawczym
otwarcie przewodu:
6.12.2013
stopień doktora nadany:
7.10.2016
promotor:
prof. J. Skupiński

Magdalena Dziedzic Europejski model normatywny przedkontraktowychobowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta
otwarcie przewodu:
7.10.2011
stopień doktora nadany:
21.10.2016
promotor:
prof. A. Bierć

Maciej Nawrocki Problematyka zwrotu nieruchomości na podstawie dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
otwarcie przewodu:
26.06.2015
stopień doktora nadany:
9.12.2016
promotor:
prof. J. Lang

Dawid Sobczyński Mechanizmy wsparcia finansowego w Unii Europejskiej. Od mechanizmu greckiego do stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Aspekty prawne..
otwarcie przewodu:
30.05.2014
stopień doktora nadany:
13.01.2017
promotor:
prof. J. Barcz

Marcin Starzyk Przestępstwo dopuszczenia do ruchu drogowego niesprawnego pojazdu lub niebezpiecznego kierującego w polskim prawie karnym
otwarcie przewodu:
23.10.2015
stopień doktora nadany:
03.02.2017
promotor:
prof. R. Stefański

Danuta Adamiec Procedura kontroli przez parlamenty narodowe poszanowania zasady pomocniczości w projektach aktów ustawodawczych Unii Europejskiej. Aspekty prawne.
otwarcie przewodu:
27.02.2015
stopień doktora nadany:
10.03.2017
promotor:
prof. J. Barcz

Jarosław Łukawski Zgoda warunkowa na dokonanie koncepcji przedsiębiorców w polskim prawie ochrony konkurencji na tle rozwiązań w prawie unijnym
otwarcie przewodu:
13.05.2016
stopień doktora nadany:
28.04.2017
promotor:
prof. M. Król-Bogomilska


Wykaz otwartych przewodów doktorskich – doktorantów Studiów Doktoranckich w INP PAN
Maciej Estkowski Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w polskim prawie karnym.
otwarcie przewodu:
9.11.2007
promotor:
prof. J. Skupiński

Marcin Bobko Kwalifikowane typy zabójstwa w prawie polskim.
otwarcie przewodu:
30.05.2008
promotor:
prof. J. Skupiński

Marta Gołębiewska Odsetki w prawie cywilnym – zagadnienia konstrukcyjne
otwarcie przewodu:
4.07.2008
promotor:
prof. B. Kordasiewicz

Marta Romanowska Charakter prawny timesharing’u
otwarcie przewodu:
16.11.2009
promotor:
prof. A. Bierć

Jakub Szczepański Nadzwyczajne obostrzenia kary jako szczególny środek polityki karnej w prawie karnym skarbowym ---------- przewód zamknięty w dniu 27.XI.2015 r.
otwarcie przewodu:
22.01.2010
promotor:
prof. J. Skupiński

Sylwia Kędzierska-Jasik Agresja jako zbrodnia prawa międzynarodowego ---------- przewód zamknięty w dniu 27.XI.2015 r.
otwarcie przewodu:
19.03.2010
promotor:
prof. W. Czapliński

Anna Tomczyk Ochrona wynagrodzenia za pracę ---------- przewód zamknięty w dniu 22.II.2013 r.
otwarcie przewodu:
02.07.2010
promotor:
prof. H. Lewandowski

Katarzyna Dobkowska Transfer przedsiębiorstwa i jego skutki w zakresie indywidualnych praw pracowniczych w prawie wspólnotowym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ocena zgodności prawa polskiego z dyrektywą 2001/23WE ---------- przewód zamknięty w dniu 27.XI.2015 r.
otwarcie przewodu:
2.07.2010
promotor:
prof. H. Lewandowski

Małgorzata Sekuła Zakres oddziaływania prawa pracy na stosunki służbowe
otwarcie przewodu:
2.07.2010
promotor:
prof. Z. Góral

Agnieszka Barańska Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów
otwarcie przewodu:
13.05.2011
promotor:
prof. T. Smyczyński

Emilia Piecka Klauzula rozsądku jako współczesny wyraz zasady słuszności w prawie umów ---------- przewód zamknięty w dniu 27.XI.2015 r.
otwarcie przewodu:
4.07.2011
promotor:
prof. A. Bierć

Małgorzata Stawińska Odpowiedzialność cywilna dewelopera względem nabywców lokali mieszkalnych
otwarcie przewodu:
21.10.2011
promotor:
prof. T. Smyczyński

Daria Gajewska Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – ewolucja i kierunki
otwarcie przewodu:
24.02.2012
promotor:
prof. E. Kowalewski

Wiktor Sawinda Niezawisłość sędziowska w opiniach sędziów sądów powszechnych w Polsce
otwarcie przewodu:
12.10.2012
promotor:
prof. J. Wawrzyniak

Michał Filipek Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w świetle regulacji art. 7 Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego
otwarcie przewodu:
14.12.2012
promotor:
prof. W.Czapliński

Joanna Przyjemska Prawne granice wolności wypowiedzi w Internecie
otwarcie przewodu:
12.04.2013
promotor:
Prof. R. Wieruszewski

Iwona Nasiłowska Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz w procesie kanonicznym w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa – analiza prawnoporównawcza
otwarcie przewodu:
28.06.2013
promotor:
prof. T. Wiśniewski

Robert Siwik Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze
otwarcie przewodu:
28.06.2013
promotor:
prof. A. Bierć

Karolina Aromińska Zakaz dyskryminacjijako ograniczenie swobody zawierania umów.
otwarcie przewodu:
11.04.2014
promotor:
prof. A. Bierć

Magdalena Piech Odpowiedzialność usługodawców internetowych przechowujących i udostępniających treści użytkowaników w prawie Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
12.06.2015
promotor:
prof. K. Kowalik-Bańczyk

Bożena Nowak-Chrząszczyk Zasada sprawiedliwego procesu w instytucjach sprawiedliwości tranzytowej. Sądy Gacaca w Rwandzie - studium przypadku
otwarcie przewodu:
23.10.2015
promotor:
prof. R. Wieruszewski

Łukasz Andrzejczak Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów
otwarcie przewodu:
13.05.2016
promotor:
prof. B.Kordasiewicz

Anna Wójtowicz-Dawid Monitorin, kontrola i audyt w procesach wykorzystania środków Inii Europejskiej przeznaczonych na realizację polityki spójności
otwarcie przewodu:
17.06.2016
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Katarzyna Andrejuk Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych
otwarcie przewodu:
17.06.2016
promotor:
prof. Tadeusz Wiśniewski

Robert Wilczyński Agencja pracy tymczasowej jako podmiot prawa pracy
otwarcie przewodu:
21.10.2016
promotor:
prof. B. Wagner

Anna Rotter Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia jako wyraz ochrony fiskalnego interesu budżetów publicznych
otwarcie przewodu:
13.01.2017
promotor:
prof. E. Kornberger-Sokołowska

Marcin Żurowski Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów
otwarcie przewodu:
13.01.2017
promotor:
prof. B. Rakoczy

Weronika Papucewicz Stosunki umowne między partnerami społecznymi w Unii Europejskiej
otwarcie przewodu:
28.04.2017
promotor:
prof. J. Wratny

Artur Salbert Prawne aspekty finansowania usługi powszechnej w dziedzinie telekomunikacji i poczty
otwarcie przewodu:
12.05.2017
promotor:
prof. S. Piątek