Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
sekretariat    
regulamin    
seminaria    
nabór    
samorząd doktorantów    
informacje dla doktorantów    
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Studia doktoranckie INP PAN

WYNIKI Z POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

Szanowni Państwo,
przedstawiamy listę rankingową w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w INP PAN w roku akademickim 2017/2018:

lista rankingowa


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektota INP PAN: Rekrutacja należało uzyskać minimum 7 punktów.

..........................................................................

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY na 4-letnie niestacjonarne płatne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Warunki naboru

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji internetowej i wypełnić wniosek rekrutacyjny dostępny po zalogowaniu na stronie: rejestracja
Wygenerowanie wniosku będzie możliwe TYLKO po wprowadzeniu wszystkich danych i zaakceptowaniu ich przez sekretarza studiów – co może potrwać ok. 2 dni. Loginem jest adres e-mail wpisany podczas rejestracji. Wydrukowany wniosek należy dołączyć do pozostałych wymaganych dokumentów.

Zestawienie wymaganych dokumentów:
1. Wniosek wraz z podaniem uzasadniającym wybór seminarium wydrukowany z utworzonego konta i podpisany przez kandydata: wykaz seminariow
2. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z strony internetowej INP PAN i podpisany przez kandydata Zestawienie.
3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość – oryginał do wglądu
4. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami dla dowodów osobistych
5. Kserokopia oryginału dyplomu studiów wyższych wydanego przez uczelnię polską (oryginał dyplomu do wglądu przy składaniu dokumentów) lub kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu (oryginał) lub innego dokumentu ukończenia uczelni uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany i przysięgłe tłumaczenie dyplomu na język polski – (oryginał dokumentu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille i tłumaczenia do wglądu)
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka konferencyjnego (poziom B2, C1 i C2) – jeśli kandydat posiada
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom studiów wyższych wystawiony na inne nazwisko niż nazwisko podane w internetowym formularzu rekrutacyjnym) - oryginał do wglądu
8. Wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen wraz z zaświadczeniem o terminie obrony (dotyczy osób które nie ukończyły jeszcze studiów)
9. Egzemplarz pracy magisterskiej w wersji drukowanej (zwrot bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej)
10. CV z dołączoną informacją dotyczącą zainteresowań naukowych, wstępną propozycją projektu badawczego, informacją o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach)
11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji
12. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego (opłatę uiszcza się w wysokości 100 zł na konto INP PAN: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002, z dopiskiem: opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie)

Dokumenty można składać osobiście w terminie od 11.08. do 18.09.2017 r., (śr., pt., w godz. 9:00 – 14:00, pon., wt., czw. 11:00-16:30), w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pokój 214, II piętro,
lub przesłać pocztą na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
Sekretariat Studiów Doktoranckich
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa *
z dopiskiem „Rekrutacja”

osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Małgorzata Maroń
tel.: 22/65-72-775

*Kandydat decydujący się na przesłanie dokumentów pocztą, zobowiązany jest stawić się osobiście w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (bezpośrednio przed), w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w celu uzupełnienia podpisu potwierdzającego złożenie kompletnego zestawu dokumentów, a także przedłożenia oryginałów dowodu osobistego i dyplomu.

Egzemplarz pracy magisterskiej i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostaną zwrócone kandydatowi bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.

Rekrutacja na studia doktoranckie zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora INP PAN.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych na poszczególne seminaria będą umieszczone na stronie internetowej Instytutu.
Harmonogram rekrutacji:
11.08.2017 – 18.09.2017: składanie dokumentów
termin zostanie podany: rozmowy kwalifikacyjne
termin zostanie podany: wywieszenie listy osób przyjętych na Studia DoktoranckieOpłata za rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 wynosi 7.200,00 zł. płatna jednorazowo do końca września 2017 r. lub w dwóch ratach: 1 rata - 3700 zł płatna do końca września 2017 r., 2 rata - 3700 zł płatna do końca grudnia 2017 r.


Dokument podpisał:
Data utworzenia: 25-02-2014
Dokument opublikował: Str09@1
Data publikacji: 29-09-2017