Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
sekretariat    
regulamin    
seminaria    
nabór    
samorząd doktorantów    
informacje dla doktorantów    
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Studia doktoranckie INP PAN

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W INSTYTUCIE NAUK PRAWNYCH PAN


REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W INSTYTUCIE NAUK PRAWNYCH PAN

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
a) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego oraz przygotowania do egzaminów doktorskich;
b) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
c) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
d) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
e) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe i fakultatywne;
f) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

II. TWORZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. Rada Naukowa INP PAN przedstawia dyrektorowi INP PAN wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera:
a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej;
b) określenie efektów kształcenia;
c) program studiów doktoranckich;
d) określenie formy studiów doktoranckich;
e) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
f) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;
g) proponowaną wysokość opłat;
2. Po zaakceptowaniu wniosku dyrektor wydaje zarządzenie o utworzeniu studiów doktoranckich.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej INP PAN.
4. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3), zatrudniona w INP PAN w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
6. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.
7. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 6.

III. PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa INP PAN.
2. Rada Naukowa INP PAN:
a) uchwala regulamin studiów doktoranckich
b) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
c) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
3. Studia są płatne. Warunki płatności zostały określone w pkt V.
4. Studia trwają 4 lata, po dwa semestry w każdym roku. Mają charakter studiów niestacjonarnych.
5. Doktorantom studiów zapewnia się – na wniosek opiekuna naukowego i na podstawie pozytywnej oceny postępów i kwalifikacji do pracy naukowej - otwarcie w INP PAN przewodu doktorskiego.
6. W ramach studiów nie prowadzi się nauki języków obcych.
7. Wymagania w zakresie uzyskania stopnia doktora, dotyczące przewodu, egzaminów i obrony – określa ustawa z dn. 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455).
8. Jeżeli doktorant w ciągu 3 lat od zakończenia studiów złoży pracę doktorską i wystąpi o otwarcie przewodu nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów. Po upływie 3 lat od zakończenia studiów INP PAN może obciążyć doktoranta kosztami przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
9. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku.
10. Nie przewiduje się ponownego przyjścia na studia doktoranckie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o reaktywacji może podjąć kierownik studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym. Decyzja kierownika studiów jest ostateczna.
11. Warunkiem zaliczenia roku jest:
a) uczestniczenie w seminariach doktorskich. Dopuszcza się trzy usprawiedliwione pisemnie nieobecności;
b) pozytywna opinia opiekuna naukowego.
12. Doktorant zobowiązany jest w trakcie trwania studiów wygłosić na seminarium co najmniej dwa referaty.
13. Jeden raz w trakcie trwania studiów doktoranckich doktorant zobowiązany jest przygotować sam lub we współautorstwie co najmniej 1 referat i przedstawić go wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich. Z tego obowiązku zwolnieni są doktoranci, którzy przedstawią zaświadczenie o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.
14. Doktorant w czasie ostatniego roku studiów zobowiązany jest zdać egzamin z przedmiotu kierunkowego.
15. Na wniosek doktoranta, który ukończył studia doktoranckie lub przed ich ukończeniem został skreślony z listy doktorantów INP PAN wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
16. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich ewentualne skróty:
Bardzo dobry (bdb) – 5,0
Dobry plus (dbplus) – 4,5
Dobry – 4,0
Dostateczny plus (dst plus) – 3,5
Dostateczny (dst) – 3,0
Niedostateczny (nast.) – 2,0
17. Za zrealizowanie zajęć objętych programem studiów doktorantowi naliczane są punkty ECTS. Zasady naliczania punktów ECTS – załącznik Nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich.
18. Organizacja studiów:
Zajęcia mają na celu zaktualizowanie wiedzy prawniczej doktorantów i wdrożenie do pracy naukowej.
Wykłady
a) Wykłady organizowane są przez okres 4 lat studiów doktoranckich; plan wykładów będzie układany corocznie. Przedmiotem wykładów będą nowe regulacje i zmiany w zakresie podstawowych dziedzin prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, prawo handlowe, prawo karne, kryminologia, prawo pracy, prawo rolne, prawo finansowe, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne oraz z zakresu filozofii prawa i metodologii badań w naukach prawnych).
b) W trakcie studiów doktorant ma możliwość wysłuchania wykładu i odbycia warsztatów z metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Seminaria doktorskie
Przez cały okres studiów doktoranckich, doktoranci uczestniczą w seminariach doktorskich przygotowując rozprawy pod kierunkiem wyznaczonych opiekunów naukowych.

IV. REKRUTACJA

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich.
3. Rekrutację przeprowadza zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora INP PAN. Zespół rekrutacyjny podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
4. Od decyzji zespołu służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o decyzji do dyrektora INP PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
a) złożenie dokumentów, które zostaną wstępnie rozpatrzone przez zespół rekrutacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna
7. Wymagane dokumenty:
- Dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
- CV,
- Egzemplarz pracy magisterskiej,
- Ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp.,
- Wniosek kandydata o przyjęcie na studia doktoranckie .
8. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
2. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich.
3. Doktorant INP PAN uprawniony jest do:
a) informacji o programie działalności naukowej INP PAN;
b) uczestnictwa w życiu naukowym INP PAN – zebraniach naukowych, projektach badawczych, pracach zespołów w zakresie określonym przez kierowników, publikacjach;
c) wyboru tematu pracy doktorskiej i opiekuna naukowego w ramach oferty naukowej INP PAN;
d) korzystania z czytelni i biblioteki INP PAN. Zakres korzystania z biblioteki oraz wypożyczania książek określony jest odrębnie;
e) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
f) korzystania z przedłużenia okresu studiów i zawieszenia uczestnictwa o których mowa w części VI pkt 2,3, 4 i 5;
f.1) wniosek doktoranta dotyczący udzielenia przerwy w odbywaniu studiów z powodów o których mowa w części VI pkt 2,3,4,5 składa się w terminach: do dnia 30.IX i 31.XII danego roku;
f.2) niedopuszczalne jest składanie wniosku za okres miniony;
g) korzystania z przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku.
4. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane są zaliczenia i obecności na seminariach i wykładach.
5. Uczestnik studiów doktoranckich na wniosek otrzymuje legitymację doktoranta.
6. Doktoranci wykazujący wybitne uzdolnienia naukowe i postępy w pracy mogą liczyć na poparcie INP PAN w staraniach o przyznanie stypendiów naukowych przez polskie fundacje lub instytucje zagraniczne.
7. W czasie studiów doktoranckich, doktoranci mogą publikować swoje prace naukowe w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN na ogólnych zasadach.
8. Doktoranci posiadają następujące obowiązki:
a) uczęszczania na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa (prace seminaryjne, referaty, lektury itd.);
b) przestrzegania regulaminu studiów oraz poddania się wymaganym sprawdzianom postępów;
c) corocznego złożenia sprawozdania z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego;
c.1) Sprawozdanie wraz z indeksem składa się kierownikowi studiów doktoranckich;
c.2) Sprawozdania roczne składa się po pełnym roku studiów w terminie do 30 lipca. Doktoranci, którym pełny rok studiów kończy się w semestrze zimowym sprawozdanie roczne składają do dnia 15 lutego. Kompletne sprawozdanie roczne zawiera: - indeks z poświadczonymi podpisem opiekuna obecnościami na seminariach, - sprawozdanie roczne z opinią opiekuna naukowego. Niezłożenie kompletnego sprawozdania rocznego traktowane jest jako niezłożenie sprawozdania w ogóle;
d) przyjęcia do akceptującej wiadomości warunków odbywania studiów doktoranckich w INP PAN i poświadczenie tego podpisem.
9. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków zawartych w pkt 8 a,b,c mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od decyzji służy odwołanie do dyrektora INP PAN. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
10. Odbycie studiów nie zapewnia automatycznego uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych i nie stanowi podstawy do roszczeń o otwarcie przewodu doktorskiego, w przypadku nie spełnienia przez doktoranta wymaganych warunków.
11. Nieuzyskanie stopnia doktora nauk prawnych nie może stanowić podstawy żądania przez doktoranta zwrotu kosztów studiów doktoranckich.
12. Doktoranci INP PAN tworzą samorząd doktorantów.

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. Kierownik studiów doktoranckich:
a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową INP;
c) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen;
d) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich;
e) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów;
f) pełni funkcję przewodniczącego zespołu rekrutacyjnego.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
3. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
- łącznie nie dłużej niż o rok.
4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.
5. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może wyrazić zgodę na zawieszenie odbywania studiów doktoranckich
- łącznie nie dłużej niż 3 lata.
6. W okresie przerwy o których mowa w części VI pkt 2,3,4 i 5 – opłaty nie pobiera się.
7. Kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:
1) niewypełnienia obowiązków wynikających z treści ślubowania i Regulaminu;
2) niezrealizowania obowiązków wynikających z planu i programu studiów doktoranckich lub niezłożenia sprawozdania w wymaganym terminie;
3) naruszenia zasad dotyczących opłaty za studia określonych w pkt. VII niniejszego Regulaminu;
4) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów doktoranckich.
8. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich służy doktorantowi odwołanie do dyrektora INP PAN za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
9. Decyzja dyrektora jest ostateczna

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej między INP PAN a doktorantem.
2. Składnikami opłaty są:
a) wpisowe na pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego;
b) opłata roczna (ustalona zarządzeniem dyrektora INP PAN) płatna z góry, w terminie do dnia 30.IX danego roku lub płatna w dwóch ratach: I. rata do dnia 30.IX, II. rata do dnia 31.XII. danego roku.
3. Nieuiszczenie opłaty w terminach do dnia 30.IX (rocznej lub semestralnej) i do dnia 31.XII (semestralnej) powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich bez uprzedniego powiadomienia.
4. Ponowne wpisanie na listę wymaga złożenia przez doktoranta, do kierownika studiów doktoranckich, odpowiedniego wniosku, wniesienia opłaty za studia doktoranckie i pokrycia kosztów manipulacyjnych w wysokości 300 zł.
5. Dyplomy doktora nauk prawnych zostaną wydane na koszt INP PAN.
6. Płatności ustają z chwilą zakończenia studiów doktoranckich lub złożenia rozprawy doktorskiej Radzie Naukowej INP PAN.

VIII. OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Dla doktorantów studiów doktoranckich otwarcie przewodu i przeprowadzenie obrony jest bezpłatne w ciągu trzech lat od zakończenia studiów doktoranckich.
2. Przewód doktorski zostaje otwarty po weryfikacji kwalifikacji doktoranta (ocena przebiegu studiów i przygotowania do samodzielnej pracy naukowej oraz stanu przygotowania rozprawy doktorskiej).
3. Przewód otwiera się po ukończeniu studiów doktoranckich. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, po pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej przewód może być otwarty na wcześniejszym etapie.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Naukowej INP PAN z dnia 11 marca 2016 r.
2. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin studiów doktoranckich.


Dokument podpisał:
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 14-03-2016