Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Studia Podyplomowe "Prawo Konkurencji" - VIII Edycja

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia  |  Regulamin  |  Informacje bieżące

Opis
Nazwa studiów Studia Podyplomowe "Prawo Konkurencji "
Organizator Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Patronat Studia objęte patronatem
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Adres/ tel.fax ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa,
tel. 22 826-75-71
fax 22 826-78-53
Kierownik Studium Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Sekretarz Studium Irena Chodyko
tel. (22) 657-28-68, tel. kom. 606-315-444 w godz. 9.00-17.00
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl
Dyżury w trakcie zjazdów, pok. 272
Czas trwania studiów dwa semestry (listopad 2017-czerwiec 2018)
Częstotliwość zjazdów raz w miesiącu (sobota w godz. 11.00-18.15 – niedziela w godz. 9.00-16.15)
25-26.11.2017
16-17.12.2017
20-21.01.2018
03-04.02.2018
03-04.03.2018
24-25.03.2018
14-15.04.2018
12-13.05.2018
09-10.06.2018
24.06.2018 - uroczystość rozdania świadectw
Czesne za całość studiów 5000 zł
Opłata rejestracyjna 100 zł
Rekrutacja Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych magisterskich lub licencjackich
Termin składania dokumentów Termin składania zgłoszeń: do 21 października 2017 r.
Zasady ukończenia studiów Egzamin końcowy: 10 czerwca 2018 r.
Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia
Regulamin Regulamin


Patronat nad VIII edycją Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

● Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Konkurencji, Zakład Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

● Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.

● Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:

- radcowie prawni
- adwokaci
- pracownicy kancelarii prawniczych
- sędziowie
- pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych
- inni pracownicy administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej)
- osoby prowadzące działalność gospodarczą
- osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych
- pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego
- osoby zajmujące się naukowo prawem konkurencji
- inne osoby zainteresowane prawem konkurencji

● Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach, a także – poza zajęciami - zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.

● Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

● Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym wiele pozycji z zakresu prawa konkurencji i prawa europejskiego

● Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

● Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez:

- pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego
- formalne rozliczenie obecności na zajęciach; ilość nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może dotyczyć więcej niż 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, a nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności (w okresie całości studiów).

Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.
Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.

● Świadectwo
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego - uczestnik studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

● Cele studiów:
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Będzie mowa m.in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa antymonopolowego przez polski organ antymonopolowy i sądy krajowe. Jakie są rodzaje praktyk ograniczających konkurencję. Jak powstają i funkcjonują kartele. Czy porozumienia wertykalne zasługują na łagodniejsze traktowanie. Kiedy zachodzi nadużycie pozycji dominującej. Kiedy koncentracja może być uznana za zakazaną. Kiedy można zastosować kary pieniężne, a jak się przed nimi uchronić. Jak w praktyce funkcjonuje polityka łagodzenia kar. Jak oddzielić kompetencje Prezesa UOKiK od kompetencji organów regulacyjnych oraz jakie są zasady udzielania pomocy publicznej.

Tematem wykładów będzie również postępowanie antymonopolowe oraz postępowanie sądowe. Według jakich zasad prowadzana jest kontrola u przedsiębiorców. Jakie standardy ochrony praw przedsiębiorców powinny mieć zastosowanie w postępowaniach o praktyki ograniczające konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne, nadużycie pozycji dominującej).

Na wykładach będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z prawem konsumenckim oraz prawem służącym przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Jaka jest relacja między takimi pojęciami jak: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwa konkurencja. Będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, uregulowania sektorowe i prawo karne.

Dopełnieniem wykładów prezentujących prawo konkurencji, będą wykłady poświęcone ekonomicznym przesłankom prawnej ochrony konkurencji oraz ekonomicznym aspektom rywalizacji i kooperacji, znaczeniu jakie ma prawo konkurencji w zarządzaniu firmą oraz podstawowym pojęciom ekonomicznym mającym znaczenie dla stosowania prawa konkurencji, w szczególności takim jak pojęcie konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca na rynku, kryteria pomiaru udziału w rynku i kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorcy, bariery wejścia i wyjścia z rynku właściwego, ekonomiczne aspekty koncentracji (koncentracje przyjazne i wrogie), kryteria oceny wpływu planowanej koncentracji na stan konkurencji.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


Powyższe informacje można również znaleźć na stronie www Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji.