Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów” - I edycja - NABÓR

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Opis


Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (luty 2018 - grudzień 2018)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota w godz. 11.00-18.15 – niedziela w godz. 9.00-16.15)
24-25.02.2018 r.
17-18.03.2018 r.
07-08.04.2018 r.
26-27.05.2018 r.
16-17.06.2018 r.
29-30.09.2018 r.
13-14.10.2018 r.
27-28.10.2018 r.
17-18.11.2018 r.
02.12.2018 r. - uroczystość rozdania świadectw
Czesne za całość studiów: 5000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków uczelni studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
Termin składania dokumentów: do dnia 9 lutego 2018 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 18 listopada 2018 r.

Patronat nad I edycją Studiów Podyplomowych ”Prawo Ochrony Konsumentów” w INP PAN objęli:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Federacja Konsumentów● Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

● Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.

● Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa ochrony konsumentów niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:

- radcowie prawni
- adwokaci
- pracownicy kancelarii prawniczych
- sędziowie
- pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych
- pracownicy biur rzeczników praw konsumentów, Inspekcji Handlowej i inni pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
- pracownicy Federacji Konsumentów i innych organizacji konsumenckich,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
- pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego,
- osoby zajmujące się naukowo prawem ochrony konsumentów,
- inne osoby zainteresowane prawem ochrony konsumentów

● Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach, a także – poza zajęciami - zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.

● Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

● Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa europejskiego.

● Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

● Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez:
- pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego
- formalne rozliczenie obecności na zajęciach; ilość nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może dotyczyć więcej niż 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, a nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności (w okresie całości studiów).

Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.

Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.

● Świadectwo
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego - uczestnik studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

● Cele studiów:
Celem studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa ochrony konsumentów. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy w następującym zakresie:

1) podstawowe źródła prawa regulujące problematykę ochrony praw konsumentów w prawie polskim (uregulowania z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i uregulowania sektorowe) oraz w prawie Unii Europejskiej, w tym znaczenie prawa i orzecznictwa sądów UE dla stosowania prawa ochrony konsumentów przez polskie organy i sądy oraz dla pozycji prawnej konsumenta;

2) ochrona konsumentów w systemie prawa, uzasadnienie tej ochrony oraz podstawowe pojęcia wyznaczające zakres zastosowania przepisów regulujących problematykę ochrony praw konsumentów, tj. „konsument” oraz „przedsiębiorca”;

3) właściwość, kompetencje i znaczenie najważniejszych organów, instytucji i stowarzyszeń odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów w Polsce, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, innych inspekcji państwowych, rzeczników praw konsumentów i Europejskiego Centrum Konsumenckiego;

4) ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym praktykami rynkowymi wprowadzającymi w błąd, agresywnymi praktykami rynkowymi oraz przed stosowaniem sprzecznych z prawem kodeksów dobrych praktyk – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykach handlowych jako implementacji dyrektywy nr 2005/29/WE;

5) prawa przysługujące konsumentowi przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, w tym zasady i tryb zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od takiej umowy;

6) zasady i tryb podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów), w tym rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK, reguły i praktyka nakładania sankcji za naruszenie przepisów ustawy oraz zastosowanie tzw. rekompensaty publicznej;

7) ochrona indywidualnych interesów konsumentów, w tym rodzaje roszczeń konsumenckich, reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej i w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

8) relacje między ochroną konsumentów a uregulowaniami służącymi ochronie konkurencji, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;

9) ochrona praw konsumentów w świetle regulacji sektorowych dotyczących m.in. rynków usług energetycznych, telekomunikacyjnych, finansowych, pocztowych;

10) system nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu;

11) regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów;

12) orzecznictwo z zakresu ochrony konsumentów: decyzje Prezesa UOKiK, wyroki SOKiK i innych sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwo sądów unijnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.