Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego

Opis  |  Władze  |  Publikacje  |  Konferencje

Opis

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dr. hab. Pawła Sarneckiego (1939-2016)

jednego z nestorów polskich konstytucjonalistów,
wybitnego znawcy ustrojów państw niemieckiego obszaru językowego,
wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego (1994-2001),
eksperta Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997),
zastępcy redaktora naczelnego „Przeglądu Sejmowego” (1993-2006),
Autora licznych publikacji poświęconych
zasadom ustroju politycznego, systemom rządów i prawu parlamentarnemu,
cenionego dydaktyka i wychowawcę wielu konstytucjonalistów.

Odszedł od nas wspaniały, niezwykle ciepły, szanowany i bardzo lubiany
Człowiek i Kolega.

Małżonce i pozostałym członkom Rodziny
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes
Zarząd i członkowie
Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
************************************************


Zadania statutowe:

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa konstytucyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz przyczynianie się do rozwoju demokratycznych instytucji konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Charakterystyka działalności:

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych, przygotowywanie ekspertyz naukowych, krzewienie wymiany myśli, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz współdziałanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Konstytucyjnego i analogicznymi towarzystwami narodowymi.
Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego /International Association of Constitutional Law – IACL, Association Internationale de Droit Constitutionnel – IADC/ z siedzibą w Pretorii (RPA).
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym (nr KRS 0000052610), działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną.

Zasięg oddziaływania Towarzystwa:

Towarzystwo obejmuje swoim zasięgiem całe środowisko prawników konstytucjonalistów w Polsce, zwłaszcza związanych z ośrodkami akademickimi, a także praktyków pracujących w służbach prawnych organów państwowych. Zgodnie ze Statutem członkiem zwyczajnym PTPK może zostać każdy pracownik nauki, prowadzący badania w zakresie prawa konstytucyjnego, a także - za zgodą Zarządu – każda inna osoba zainteresowana problematyką konstytucji i jej stosowania w praktyce.
PTPK jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, jednak jego działalność ma zasięg międzynarodowy o tyle, iż reprezentuje polskie środowisko naukowe prawa konstytucyjnego za granicą, m.in. w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, i podejmuje liczne działania dla prezentacji i propagowania krajowych osiągnięć w zakresie badań konstytucyjnych. Statut nie przewiduje odrębnego członkostwa dla cudzoziemców.

Formy działalności:

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego przyczynia się do rozwoju nauki prawa konstytucyjnego w Polsce przez inicjowanie i organizację badań nad wybranymi problemami o szczególnym znaczeniu dla praktyki ustrojowej państwa polskiego. Integruje środowisko zawodowo związane z prawem konstytucyjnym, zajmujące się jego badaniem, nauczaniem w uczelniach akademickich oraz stosowaniem w praktyce, przez co ułatwia wymianę myśli i wyników badań, a także przyczynia się do podtrzymania pożytecznego kontaktu między badaczami a praktykami w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Pośredniczy w promocji polskich osiągnięć naukowych za granicą, inicjuje i wspiera udział polskich naukowców w kongresach i konferencjach o zasięgu światowym, zwłaszcza organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego. Rozwija także kontakty naukowe bilateralne oraz o zasięgu regionalnym, organizując spotkania naukowe i konferencje. Rozpowszechnia rezultaty prowadzonych badań, inicjuje publikację prac naukowych.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest corocznie przy okazji Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, organizowanych kolejno przez ośrodki akademickie. Walne Zebranie - zgodnie ze Statutem - m.in. wytycza ogólny kierunek działania Towarzystwa.
W ramach prac koncepcyjnych nad nową polską konstytucją, Towarzystwo przeprowadziło kompleksową analizę jej założeń aksjologicznych, uwarunkowań historycznych, międzynarodowych i prawnoporównawczych w ramach projektu badawczego pt. „Podstawowe dylematy teoretyczne nowej konstytucji RP”, koordynowanego przez profesora Kazimierza Działochę. Projekt objął zasięgiem całe środowisko konstytucjonalistów polskich. Realizowany był jako badania zamawiane przez Kancelarię Sejmu w Komitecie Badań Naukowych (P1. 1100207). W jego wyniku powstał cykl ośmiu publikacji zbiorowych, wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe w roku 1997: Paweł Sarnecki (red.), „Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych”; Janusz Trzciński (red.), „Charakter i struktura norm konstytucji”; Eugeniusz Zwierzchowski (red.), „Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją”; Michał Domagała (red.), „Konstytucyjne systemy rządów”; Wiesław Skrzydło (red.), „Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego”; Leszek Wiśniewski (red.), „Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona”; Andrzej Gwiżdż (red.), „Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu”; Maria Kruk (red.), „Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym”.
Najważniejszym przedsięwzięciem badawczym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w latach 2002-2006 był projekt badawczy nt. „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”, zamówiony przez Komitet Badań Naukowych w wyniku konkursu ofert i przez niego finansowany (KBN PBZ-MiN-003/H02/2002). Jak to ujęto w raporcie końcowym z realizacji projektu, „w przekonaniu, że upłynął dostatecznie długi okres od momentu wejścia w życie, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego pomne roli, jaką polscy konstytucjonaliści odegrali w trakcie prac nad przygotowaniem koncepcji konstytucji z 1997 roku, wystąpiło z inicjatywą podjęcia badań nad podstawowymi stosowania Konstytucji RP.” Celem badań było udzielenie odpowiedzi na powiązane ze sobą ściśle trzy pytania: o zgodność realizacji w praktyce konstytucyjnej zasad i instytucji ustrojowych z przyjętymi przez ustrojodawcę założeniami, zwłaszcza wyrażonymi w preambule i dwóch pierwszych rozdziałach konstytucji; o problemy i trudności pojawiające się w procesie stosowania konstytucji oraz ich przyczyny - wynikające zarówno z okoliczności pozaprawnych, jak z niedociągnięć samej ustawy zasadniczej; wreszcie o zakres pożądanych - w świetle badań nad praktyką jej stosowania - zmian w konstytucji.
W wyniku realizacji projektu powstało trzynaście publikacji książkowych, i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2004-2006. Plonem badań w grupach tematycznych były następujące tomy wydane przez Wydawnictwo Sejmowe: Kazimierz Działocha (red.), „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Marian Grzybowski (red.), System rządów. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa”, Zdzisław Jarosz (red.), „Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa”, Cezary Kosikowski (red.), „Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji”, Paweł Sarnecki (red.), „Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka”, Wiesław Skrzydło (red.), „Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce”, Andrzej Szmyt (red.), „Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce”, Leszek Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje. Problemy prawa i praktyki”, Krzysztof Wójtowicz (red.), „Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne”, Sławomira Wronkowska (red.), „Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP”.

Aktywność międzynarodowa:

PTPK jest jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych sekcji narodowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Jeden z założycieli MSPK (1981 rok, Belgrad), a zarazem inicjator utworzenia polskiej organizacji naukowej konstytucjonalistów, profesor Sylwester Zawadzki, został uhonorowany godnością Prezesa Honorowego MSPK. Były Prezes PTPK, profesor Leszek Garlicki, wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego MSPK i pełni funkcję Wiceprezesa MSPK, a poza nim profesor Maria Kruk-Jarosz oraz profesor Krystian Complak zasiadają w Radzie MSPK, która jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Zgodnie ze statutem, Towarzystwo koordynuje udział polskich uczestników w Kongresach i Konferencjach Okrągłego Stołu MSPK. Począwszy od II Międzynarodowego Kongresu Prawa Konstytucyjnego w Paryżu – Aix-en-Provence w 1986 roku, przez kongresy w Warszawie w 1991 roku, Tokio w 1995 roku, w Rotterdamie w 1999 roku, w Santiago de Chile w 2004 r., aż po kongres w Atenach w 2008 r. oraz w Mexico City w 2011 roku, członkowie Sekcji Polskiej, a teraz Towarzystwa przedstawiali liczne, wysoko oceniane referaty.
W uznaniu aktywności naukowej polskiej sekcji władze MSPK powierzyły jej organizację III Międzynarodowego Kongresu Prawa w Warszawie, we wrześniu 1991 r., w dwusetną rocznicę uchwalenia pierwszej konstytucji europejskiej, Konstytucji 3 maja 1791 roku. Ponadto sekcja, a następnie Towarzystwo dwukrotnie było gospodarzem Konferencji Okrągłego Stołu MTPK – w październiku 1985 roku w Warszawie nt. „Rola prawa konstytucyjnego w zapobieganiu inflacji przepisów oraz podnoszenia jakości prawa” (Warszawa) oraz we wrześniu 2000 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą nt. „Dziesięć lat demokratycznego konstytucjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej”. Materiały obu konferencji zostały opublikowane – pierwszej w formie broszurowej, drugiej w książce pt. „Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe” pod redakcją Kazimierza Działochy, Ryszarda Mojaka i Krzysztofa Wójtowicza, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2001. Obszerna publikacja (około 420 stron), wydana w języku angielskim (niektóre teksty w języku francuskim i rosyjskim), jest bezprecedensową ze względu na szeroki udział autorów z niemal wszystkich państw regionu, prezentacją stanu reform ustroju politycznego w państwach postkomunistycznych. Egzemplarze książki zostały rozesłane do konstytucjonalistów zagranicznych, w tym zwłaszcza do partnerów z MSPK.