dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Zakład naukowy:

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Kontakt

tel. 61 8520260

mail: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl

Dyżury

wtorki w godz. 1000-1300

Informacje ogólne

Zdjęcie przedstawiające doktor Sekowską-Kozłowską

Ochrona praw człowieka w ramach ONZ, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, rola środków szczególnych, stereotypy a dyskryminacja), prawa osób z niepełnosprawnościami.

Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych PAN od 2005 r., od 2011 r. na stanowisku adiunkta. Kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka od 2018 r. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – analiza instytucjonalna.”.

Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM w Poznaniu. Członkini komitetu redakcyjnego rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (PWPM).

Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Everywoman Everywhere Coalition. Ekspertka Komisji Europejskiej.

Publikacje dostępne na academia.edu

Pełen profil badawczy

Udział w projektach badawczych

 • Wykonawca: “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”, NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2020-2022)
 • Wykonawca: projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
 • Główny wykonawca: projekt „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
 • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544, kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia (2013-2018)
 • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

Publikacje

Monografie / Books

 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój,
  kompetencje, funkcjonowanie, Toruń: TNOiK 2011, ss. 380.

Redakcja / Editing

 • G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. SękowskaKozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana
  Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 • L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Prawa człowieka wobec
  rozwoju biotechnologii, Warszawa: Wolters Kluwer 2013;
 • R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska i K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw
  Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa: Wolters Kluwer 2009;
 • R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski przy współpracy A. Bodnara, K. SękowskiejKozłowskiej i A. Gliszczyńskiej (red.) Orientacja seksualna i tożsamość płciowa –
  aspekty prawne i społeczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2009.

Artykuły w czasopismach naukowych / Articles

 • K. Sękowska-Kozłowska, A tough job: recognising access to abortion as a matter of
  equality. A commentary on the views of the UN Human Rights Committee in cases
  Mellet v. Ireland and Whelan v. Ireland, Reproductive Health Matters 2018, Vol. 26,
  No 54;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet
  jako przyczyna naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – glosa do wyroku
  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho Pinto
  de Sousa Morais przeciwko Portugalii, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące płci a przemoc wobec kobiet w dorobku
  prawnomiędzynarodowym. Od identyfikacji do kształtowania instrumentów prawnych,
  Studia Prawnicze 2016 nr 2;
 • N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Eliminacja stereotypów związanych z płcią
  w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski, Acta
  Iuris Stetinensis nr 12 (2015);
 • K. Sękowska-Kozłowska, The Role of Non-governmental Organisations in Individual
  Communication Procedures before the UN Human Rights Treaty Bodies, Czech
  Yearbook of International Law, Volume V, 2014;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Ściganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i
  przemocy domowej – Konwencja Stambulska a polskie prawo, Biuletyn Rzecznika Praw
  Obywatelskich 2013 nr 7;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowy mechanizm kontrolny Konwencji o
  prawach osób niepełnosprawnych, Studia Prawnicze 2013, nr 2;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu
  ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Przegląd Strategiczny 2013. nr 1;
 • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zaległości ratyfikacyjne Polski w
  dziedzinie praw człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 3;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Przymusowa sterylizacja kobiety romskiego pochodzenia –
  glosa do wyroku ETPC z 8.11.2011 r. w sprawie V.C. v. Słowacja (skarga nr 18968/07),
  Europejski Przegląd Sądowy 2012/6;
 • Zderzenie państwa świeckiego z państwem wyznaniowym. Turecki spór o laickość, [w:] Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. Jarosław Szymanek, Warszawa 2011, s. 122-147.
 • K. Sękowska-Kozłowska, Zakres zobowiązań stron Konwencji Rady Europy w sprawie
  zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Studia
  Prawnicze 2012, nr 1;
 • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Koncepcja
  Światowego Trybunału Praw Człowieka, Państwo i Prawo 2011, nr 5;
 • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu
  płci na listach wyborczych, Przegląd Sejmowy 2010, nr 3;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Kontrola implementacji Konwencji w sprawie likwidacji
  wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Problemy Współczesnego Prawa
  Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol VII, 2009, nr 2;
 • K. Sękowska, Kryteria oceny czasu trwania postępowania sądowego w orzecznictwie
  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy
  2007, nr 1;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo
  2007, nr 10.

Rozdziały w publikacjach zbiorowych / Chapters

 • K. Sękowska-Kozłowska, Art. 2 ust. 2. Zakaz dyskryminacji [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych
  i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Art. 3. Równość praw mężczyzn i kobiet [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych
  i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
 • K. Sękowska-Kozłowska, O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji.
  Komitet Praw Człowieka a aborcja [w:] G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A.
  Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska (red.) O prawach człowieka. Księga
  jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 • Pytania o konstytucję (analiza opracowana w INP PAN, współautorstwo z M. Kruk, A. Łopatką, W. Sokolewiczem, R. Wieruszewskim, J. Wawrzyniakiem, W. Wołpiukiem, T. Górzyńską, E. Popławską, J. Rychlikiem, K. Kubuj, M. Laskowską), „Studia Prawnicze” 2003, nr 3, s. 5-34.
 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet [w:] R.
  Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza
  systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Ochrony Praw Wszystkich Pracowników
  Migrujących i Członków ich Rodzin, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy
  ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, [w:] R.
  Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza
  systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 • Ekspansja islamskiej chusty, „Przegląd” 3 XII 2006 nr 48/362 s. 38. (artykuł popularno-naukowy)
 • K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do
  Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski
  (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa,
  Warszawa: Beck, 2017;
 • Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam, „Państwo i Prawo” 2008, nr 9, s. 57-68.
 • K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do
  Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski
  (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa,
  Warszawa: Beck 2017;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Stosowanie perspektywy płci w procesie udzielania pomocy
  humanitarnej
  [w:] Grzebyk P., Mikos-Skuza E. (red.) Pomoc humanitarna w świetle
  prawa i praktyki, Warszawa 2016;
 • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Ocena stanu przestrzegania praw
  człowieka w azjatyckich i pozaeuropejskich byłych republikach Związku Radzieckiego
  na forum Rady Praw Człowieka ONZ [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw
  człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red.
  Jaskiernia J., Spryszak K., Toruń 2016;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy a przemoc wobec kobiet w świetle standardów
  prawnomiędzynarodowych [w:] A. Domińczak, U. Nowakowska, K. SękowskaKozłowska, Temida pod lupą. Stereotypy w sądzie w sprawach dotyczących przemocy
  wobec kobiet, Warszawa 2016;
 • N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Obowiązek weryfikacji przez państwo
  podręczników szkolnych w celu wyeliminowania stereotypów związanych z płcią i
  prowadzenia edukacji na rzecz równości płci – analiza prawnomiędzynarodowa [w:]
  Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.), Gender w
  podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1, Warszawa 2016;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Zakres ochrony małżeństw jednopłciowych w świetle praktyki
  Komitetu Praw Człowieka ONZ [w:] K. Motyka (red.) Prawo do małżeństwa na progu
  XXI wieku, Lublin 2016;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Wokół kontrowersji związanych z przystąpieniem Polski do
  Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
  przemocy domowej [w:] J. Wojnowska-Radzińska (red.) Kobieta i płeć w dyskursie
  aksjonormatywnym. Narracje interdyscyplinarne, Poznań-Kalisz 2014;
 • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, The Acceptability of Using Gender Quotas
  on Corporate Boards in Light of International Law and the Constitution of the Republic
  of Poland, [w:] L. Bosek, B. Makowicz, M. Romanowski (red.) Konferencja Parytety
  płci w spółkach prawa handlowego. Gender quotas in commercial law companies,
  Warszawa 2014;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Status organizacji pozarządowych w postępowaniach
  skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ, [w:] B.
  Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Podmiotowość w prawie międzynarodowym,
  Wrocław 2013;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między
  tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar [w:] W. Klaus (red.) Różni, ale
  równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013;
 • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, NHRI in Poland: As good as it
  gets?,[w:] National Human Rights Institutions in Europe. Comparative, European and
  International Perspectives, red. J. Wouters, K. Meuwissen, Intersentia, 2013;
 • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 2. Implementacja porządku
  krajowego. Zakaz dyskryminacji [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt
  Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 3. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet [w:] R.
  Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i
  Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 11. Zakaz więzienia za długi, [w:] R. Wieruszewski
  (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych.
  Komentarz, Warszawa 2012;
 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 14. Prawa do
  sądu [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
  (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 17. Prawo do prywatności [w:] R.
  Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i
  Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 23. Ochrona małżeństwa i rodziny [w:] R.
  Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i
  Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 24. Prawa dziecka [w:] R. Wieruszewski (red.),
  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz,
  Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 26. Równość wobec prawa i równość ochrony
  prawnej [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
  (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Ewolucja funkcji orzecznictwa organów traktatowych ONZ
  w dziedzinie praw człowieka [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom VI, red.
  B Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:]
  Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008;
 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zakres wpływu
  międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce –
  wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz
  (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo
  2007/10;
 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska, R. Wieruszewski, The Abolition of the Death Penalty in
  Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2006 (wersja
  angielsko- i rosyjskojęzyczna);
 • K. Sękowska, Zasada równości praw kobiet i mężczyzn w orzecznictwie Europejskiego
  Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] W.
  Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk
  Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.

Recenzje/Reviews

 • Recenzja książki Ch. Nikolaidis, The Right to Equality in European Human Rights Law.
  the Quest for Substance in the Jurisprudence of the European Courts, Routledge,
  London&New York 2015, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,
  Europejskiego i Porównawczego, vol. XIII, 2015,
 • Recenzja książki M. Niełacznej, Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między
  kontrolą a standaryzacją, Europejski Przegląd Sądowy 2012/2,
 • Recenzja książki M. Wyrzykowskiego i A. Bodnara, Przekonania moralne władzy
  publicznej a wolność jednostki, Państwo i Prawo, 2008/11,
 • Recenzja książki G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i
  mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Studia Europejskie 2006/1,
 • Recenzja książki A. Bieńczyk-Missali Prawa człowieka w polskiej polityce
  zagranicznej po 1989 roku, Sprawy Międzynarodowe 2006/2, The Polish Quaterly of
  International Affairs, Spring 2006 (Volume 15 No. 2), (wersja anglojęzyczna).

Sprawozdania/Conference reports

 • K. Sękowska-Kozłowska, „Sprawozdawczość Polski przed organami ochrony praw
  człowieka ONZ: diagnoza i rekomendacje” – sprawozdanie z seminarium eksperckiego,
  Państwo i Prawo 2016/12;
 • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji
  „Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji”, Państwo i Prawo 2013/9;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Orientacja seksualna
  i tożsamość płciowa – problemy i wyzwania prawa”, Państwo i Prawo 2009/3;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z XV edycji kursu „Międzynarodowa Ochrona
  Praw Człowieka” („International Protection of Human Rights”), Państwo i Prawo
  2007/5.

Artykuły prasowe/Press articles

 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Polska przed Radą Praw Człowieka ONZ,
  Rzeczpospolita z dn. 19. 06. 2008;
 • K. Sękowska, Komitet ONZ: nie najlepsza sytuacja kobiet, Rzeczpospolita z dn.
  16.03.2007;
 • K. Sękowska, Odmowa aborcji narażająca na zbyt wielkie cierpienia, Rzeczpospolita
  z dn. 16.01.2006.

Publikacje internetowe/Online publications