Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej [Why do we need criminology? Jubilee Book dedicated to Professor Irena Rzeplińska]


In the Introduction, the editors write that ‘the title of the book … is not accidental. The question about the meaning and essence of criminological research has constantly accompanied Professor Irena Rzeplińska in her academic and educational work. As students, associates and friends of Professor Rzeplińska, we have heard this question many times – asked during meetings of the Department of Criminology of the Institute of Criminology of the Polish Academy of Sciences (IPC PAS) – which forced us many times to attempt to answer it, as well as to think about the purpose of our empirical research or theoretical studies, i.e. what they should lead us to. The collection of texts in the book proves that many people fascinated with criminology are also troubled by the question about the purpose of academic and research work. The selected articles provide interesting answers to this seemingly simple question. We hope that this book will become part of the canon of criminological literature and will help readers open new horizons of thinking about crime, its prevention and control.’


From a review by Dr Jolanta Jakubowska-Hary, Prof. of ILS PAS:

‘The seemingly subversive title of the book Why do we need criminology, which is a collection of works dedicated to Professor Irena Rzeplińska on the occasion of her jubilee, is a perfect pretext for interesting discussions on the place of this research field and its role in the development of the social sciences, as well as on its practical relevance in solving important problems related to crime and other dangerous phenomena in social life. The authors of the studies included in the book attempt to answer the question posed in the title. They address the dilemmas of criminology and the problems of criminological research, the criminological aspects of juvenile delinquency, the phenomenon of migration and the use of imprisonment, as well as the relations between criminology and related fields, such as criminal law and criminal policy.’

From a review by Dr Krystyna Ostrowska, Prof. of WSM:

‘It is something fascinating and unusual that fifty-two authors have submitted papers for Irena Rzeplińska’s Jubilee Book, and among them are both those who have been creating the theoretical and practical current of criminological inquiry for many decades and those who are taking over from the masters of Polish criminology and creating their own new achievements in accordance with the needs of modern times. Therefore, this Jubilee Book is both a kind of tribute to all the academic work of Professor Rzeplińska and a valuable source of information about the dilemmas and challenges of contemporary criminology, research on their methodology and practical and legislative applications. Thus, it is not only a Jubilee Book, but also a useful guide for students of criminology, who are starting their scholarly work in this field and for those who have notable achievements but are still looking for more effective solutions to social problems relying on the advances of science. … The reviewed book illustrates the most important research trends in criminology in Poland in all leading academic and research centres. The content of the articles highlights the basic current of research and theoretical concepts, which is not so much focussed on the perpetrator of a criminal act, their rehabilitation and social readaptation, but on the problems of the phenomenon of crime itself, which takes different forms and intensities and which can be a threat to the functioning of society on a micro and macro scale and can bring economic consequences. In other words, the firm interests of researchers are manifested in the social and penal conditions of crime, its extent, intensity, dynamics and forms and to a lesser extent on the identification of personal and social causes.’


Table of content:

Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
Wstęp. Po co nam kryminologia? (p. 9-12)
DOI: 10.5281/zenodo.3378219

Anna Kossowska
Czy kryminologia jest potrzebna? (p. 15-22)
DOI: 10.5281/zenodo.3378228

Edyta Drzazga
O roli kryminologa wczoraj i dziś (p. 23-35)
DOI: 10.5281/zenodo.3378246

Dobrochna Wójcik
Czy badania ewaluacyjne są potrzebne w kryminologii? (p. 37-50)
DOI: 10.5281/zenodo.3378250

Janina Błachut
Kryminologia a polityka kryminalna (p. 51-66)
DOI: 10.5281/zenodo.3378304

Krzysztof Krajewski
Ryzyko, prewencja, kryminologia, prawo karne (p. 67-79)
DOI: 10.5281/zenodo.3378385

Barbara Stańdo-Kawecka
O znaczeniu korekcyjnego wymiaru sprawiedliwości karnej – uwagi w kontekście nowej penologii i paradygmatu ryzyka (p. 81-94)
DOI: 10.5281/zenodo.3378656

Agnieszka Martynowicz
Zemiologia jako wyzwanie dla kryminologii (p. 95-102)
DOI: 10.5281/zenodo.3378672

Piotr Chlebowicz
Czy istnieje przestępczość białych kołnierzyków? Wokół koncepcji white-collar crime Edwina H. Sutherlanda (p. 103-115)
DOI: 10.5281/zenodo.3378677

Beata Pastwa-Wojciechowska
Czy pojęcie “mentalizacji” może pomóc w zrozumieniu zależności między psychopatią a agresją? (p. 117-129)
DOI: 10.5281/zenodo.3378691

Piotr Stępniak
Diagnozowanie w sprawach karnych – dylematy kryminologii a praktyka (p. 131-150)
DOI: 10.5281/zenodo.3379304

Zbigniew Lasocik
O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy europejskiej (p. 151-171)
DOI: 10.5281/zenodo.3379308

Magdalena Grzyb
Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? (p. 173-189)
DOI: 10.5281/zenodo.3379336

Justyna Włodarczyk-Madejska
O przestępczości ludzi starszych (p. 191-205)
DOI: 10.5281/zenodo.3379338

Beata Gruszczyńska
Wokół międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet (p. 209-221)
DOI: zenodo.3379344

Agnieszka Gutkowska
Radykalizacja i deradykalizacja “samotnych wilków” w świetle teorii i praktyki (p. 223-239)
DOI: 10.5281/zenodo.3379353

Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Stemaszko
Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy współzmienności (p. 241-257)
DOI: 10.5281/zenodo.3379365

Paweł Waszkiewicz
Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa studentów prawa na Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (p. 259-277)
DOI: 10.5281/zenodo.3379377

Aleksandra Korwin-Szymanowska
Nieletni wczoraj i dziś w świetle wyników badań kryminologicznych i danych statystycznych (p. 281-302)
DOI: 10.5281/zenodo.3379391

Violetta Konarska-Wrzosek
Tendencje w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz reakcji na ich naganne zachowania w świetle danych statystycznych (p. 303-316)
DOI: 10.5281/zenodo.3379399

Dagmara Woźniakowska-Fajst
Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe zjawiska (p. 317-335)
DOI: 10.5281/zenodo.3379409

Ewa Habzda-Siwek
Diagnoza psychologiczna w sprawach nieletnich. Uwagi na temat modelu diagnozy psychologicznej (p. 337-352)
DOI: 10.5281/zenodo.3379445

Monika Szulecka
(Nie)oczywiste związki przemysłu migracyjnego z przestępczością (p. 355-368)
DOI: 10.5281/zenodo.3379513

Magdalena Perkowska
Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji ustrojowej po kryzys migracyjny (p. 369-382)
DOI: zenodo.3379555

Katarzyna Laskowska
Społeczne i kryminologiczne aspekty migracji na obszarze Rosji w latach 2007–2017 (z uwzględnieniem cudzoziemców) (p. 383-398)
DOI: 10.5281/zenodo.3379585

Magdalena Kmak
State monopoly on violence without the state? Privatisation of immigration detention as a measure of technology of security (p. 399-411)
DOI: 10.5281/zenodo.3379594

Witold Klaus
Poziom (nie)bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla uchodźców i jego postrzeganie (p. 413-430)
DOI: 10.5281/zenodo.3379598

Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Wojciech Filipkowski
Zasady obowiązywania ustawy karnej wobec cudzoziemców w ustawodawstwie prawnokarnym RFN i USA (p. 431-446)
DOI: 10.5281/zenodo.3379606

Sławomir Redo
Climate change education as part of a comprehensive implementation of the United Nations migration policy (p. 447-460)
DOI: 10.5281/zenodo.3379608

Teodor Bulenda
O pożytkach płynących z nauki dla prawa i polityki penitencjarnej (p. 463-479)
DOI: 10.5281/zenodo.3379663

Teodor Szymanowski
Problemy więziennictwa w Polsce współczesnej (p. 481-490)
DOI: 10.5281/zenodo.3379691

Grażyna B. Szczygieł
Recydywa penitencjarna – kilka refleksji (p. 491-504)
DOI: 10.5281/zenodo.3379757

Paulina Wiktorska
Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia (p. 505-514)
DOI: 10.5281/zenodo.3379817

Gorazd Meško, Rok Hacin, Urška Pirnat
A qualitative study on the self-legitimacy of prison workers in Slovenian prisons (p. 515-536)
DOI: 10.5281/zenodo.3379827

Andrzej Rzepliński, Maria Niełaczna
Prawdziwa kryminologia. Cała wolność za całe życie/życia (p. 537-577)
DOI: 10.5281/zenodo.3379852

Olga Sitarz
Kryminologiczny obraz dzieciobójstwa a jego kryminalizacja i typizacja (p. 581-596)
DOI: 10.5281/zenodo.3380080

Wojciech Zalewski
Konfiskata mienia – problem polityki kryminalnej powracający ze zwielokrotnioną siłą (p. 597-618)
DOI: 10.5281/zenodo.3380085

Konrad Buczkowski
Konfiskata rozszerzona – powrót do konfiskaty mienia czy nowy koncept konfiskaty w XXI wieku? (p. 619-631)
DOI: 10.5281/zenodo.3380089

Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Słów kilka o miejscu popełnienia przestępstwa w naukach penalnych (p. 633-655)
DOI: 10.5281/zenodo.3380122

Beata Czarnecka-Dzialuk
Jeszcze o sprawiedliwości naprawczej. Nowa Rekomendacja CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów dla Państw-Członków dotycząca sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych (p. 657-674)
DOI: 10.5281/zenodo.3380130

Marta Witek-Zegan
Po co nam mediacja karna? (p. 675-687)
DOI: 10.5281/zenodo.3380132

Adam Kwieciński
Ustalenie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej w organizmie odbywającego karę pozbawienia wolności. Zagadnienia proceduralne oraz konsekwencje prawne (p. 689-697)
DOI: 10.5281/zenodo.3380140

Łukasz Wieczorek
Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku (p. 699-711)
DOI: 10.5281/zenodo.3380144

Miroslav Scheinost
Czech criminology: yesterday, today and tomorrow (p. 715-727)
DOI: 10.5281/zenodo.3380150

Miklós Lévay
MA programme in criminology at Eötvös Loránd University, Budapest (p. 729-740)
DOI: 10.5281/zenodo.3380158

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar wykluczenia społecznego. Refleksje prawne i kryminologiczne (p. 741-756)
DOI: 10.5281/zenodo.3380204


Editors: Dr habil. Witold Klaus, Dr habil. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dr Paulina Wiktorska, Dr Konrad Buczkowski
Reviews: prof. dr hab. Krystyna Ostrowska, dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
Series: Kryminologia
ISBN: 978-83-66300-03-3 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-04-0 (ebook)
Pages: 756


See other books published by the Authors of the publication, available in the ILS PAS Publishing House:


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

More


Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

More

Orders can be placed at the following address:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Price: 135 PLN gross

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia