Home Page » Research structure of ILS PAS » Center for Polish-German Comparative Law Studies

Center for Polish-German Comparative Law Studies

dr hab. Bernard Łukańko

brak innych członków

Institute of Law Studies PAS
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72
tel.: 22/826-75-71


Utworzone w marcu 2019 r. Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych Instytutu Nauk Prawnych PAN służy badaniom podstawowym i stosowanym oraz transferowi wiedzy w zakresie porównywania rozwiązań polskiego i niemieckiego prawa publicznego. Do zadań Centrum należą prace nad wzajemnym wpływem na siebie polskiego i niemieckiego porządku prawnego, opierające się w pierwszej kolejności na analizie podobieństw i różnic pomiędzy tymi dwoma porządkami prawnymi. Ponadto Centrum służy rozwojowi współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami oraz tworzeniu współpracujących ze sobą grup badawczych.