Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną. Księga Jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia pod redakcją naukową dr Żanety Zemły-Pacud i dr Tomasza Zimnego pt. Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną. Księga Jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler.

Księga jubileuszowa zawiera inspirujące teksty, dotykające ważnych zjawisk gospodarczych, społecznych i technologicznych, mających wpływ na prawo własności intelektualnej i prowokujących do nieustannego stawiania pytań o aktualność wyboru wartości, które prawo to ma chronić.

Redaktorzy pogrupowali rozdziały nie wedle działów prawa własności intelektualnej, co byłoby być może najbardziej oczywistym układem, ale ale kierując się ty, jak odpowiadają one na postawione w tytule monografii pytanie. Pierwsze rozdziały dotyczą ochrony interesariuszy własności intelektualnej w świetle aktualnych problemów społecznych: zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i globalizacji. Kolejne rozdziały mierzą się z ze starymi dylematami na kanwie nowych tendencji w prawie własności intelektualnej oraz z kwestią ochrony interesów przedsiębiorcy. Ostatni rozdział poświęcony jest stykowi prawa własności intelektualnej i praw człowieka oraz ochrony dóbr osobistych.


“Nie mam wątpliwości, że recenzowana pozycja stanowić będzie nie tylko publikację o charakterze jubileuszowym, ale bardzo wartościowe opracowanie naukowe, które może stanowić źródło referencyjne dla przyszłych badań w obszarze tematów objętych monografią. […] W zasadniczej większości zawarte w monografii teksty dotyczą nowych i aktualnych zagadnień, głównie z obszaru prawa własności intelektualnej, ale także prawa farmaceutycznego, prawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, sprawa spółek, prawa konkurencji, a także prawa karnego. Także opracowania tematów, które wcześniej były przedmiotem publikacji zostały ujęte w indywidualny sposób, nie powielający wcześniejszych badań i ustaleń, ale wnoszących wkład w doktrynę tematu.”
Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska prof. UJ


W publikacji zostały zamieszczone następujące rozdziały:

Katarzyna Grzebczyk
Prawo własności przemysłowej a zmiany klimatyczne (s. 15-28)
10.5281/zenodo.10024041

Ryszard Skubisz
Problem wielokrotnego użytku opakowań wprowadzonych do orotu pod znakiem towarowym przez uprawnionego lub za jego zgodą w świetle orzecznictwa TSUE (na przykładzie pojemników na gaz) (s. 29-46)
10.5281/zenodo.10024009

Urszula Promińska
Kilka uwag o regulaminie używania znaków towarowych wspólnych i gwarancyjnych (s. 47-58)
10.5281/zenodo.10024054

Tomasz Zimny
Interwencje w linię zarodkową człowieka – czy europejskie prawo patentowe nadąża za rozwojem technologii? (s. 59-80)
10.5281/zenodo.10024066

Dariusz Kasprzycki
Zakres ochrony wynalazku biotechnologicznego (s. 81-95)
10.5281/zenodo.10024077

Anna Miszczak
System licencjonowania przymusowego na eksport w TRIPS – teoria a praktyka (s. 97-113)
10.5281/zenodo.10024060

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Ryszard Markiewicz
Spory o zakres terytorialny wyczerpania prawa w prawie autorskim UE (s. 117-134)
10.5281/zenodo.10024110

Tomasz Targosz
Eksterytorialne naruszenie patentu (s. 135-161)
10.5281/zenodo.10024120

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prawo autorskie kontra media społecznościowe – w poszukiwaniu rozwiązań prawnych (s. 163-176)
10.5281/zenodo.10036045

Janusz Piotr Kolczyński
Komunikowanie niepubliczne utworów do publiczności – kontrowersje wokół instytucji bezpośredniego wprowadzenia w prawie autorskim (s. 177-200)
10.5281/zenodo.10036070

Kamil Muzyka
Zagadnienia ochrony patentowej w kontekście tematu serwisowania na orbicie (on orbit servicing) (s. 201-214 )
10.5281/zenodo.10024098

Łukasz Żelechowski
Relacja między pojęciami i konstrukcjami kodeksowego prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej jako działu wyspecjalizowanego. Wybrane “(nie)oczywistości” (s. 217-241)
10.5281/zenodo.10036080

Żaneta Zemła-Pacud
Kwalifikacja wyłączności regulacyjnych na gruncie prawa polskiego (s. 243-294)
10.5281/zenodo.10036095

Katya Assaf Zakharov
What’s wrong with patents? Exposing he problem of asymetry (s. 295-324)
10.5281/zenodo.10036119

Ewelina Jarosz-Zgoda
Dopuszczalność ochrony rozwiązań subpatentowalnych – zasada czy wyjątek? (s. 325-339)
10.5281/zenodo.10036144

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
O ekwiwalentach lub roli sądów w konstruowaniu pojęć europejskiego prawa patentowego (s. 341-354)
10.5281/zenodo.10036151

Aleksandra Kuźnicka-Cholewa
Nadużycie patentu w świetle art. 5 k.c. i art. 68 p.w.p. (s. 355-370)
10.5281/zenodo.10036164

Anna Tischner
Użycie oznaczeń opisowych i nieodróżniających w europejskim prawie znaków towarowych – nowe perspektywy i nowe wątpliwości (s. 371-384)
10.5281/zenodo.10036170

Lavinia Brancusi
Znaki towarowe jako wskaźnik innowacyjności? (s. 385-397)
10.5281/zenodo.10036182

Jakub Kępiński
Składany rower i składany wózek dziecięcy jako utwór. Analiza przypadku (s. 399-416)
10.5281/zenodo.10036194

Paweł Podrecki
Przedsiębiorca i związki przedsiębiorców – uwagi o zakresie podmiotowym zakazu porozumień ograniczających konkurencję w prawie unijnym (s. 419-443)
10.5281/zenodo.10036220

Bogudar Kordasiewicz
Kilka uwag w sprawie ochrony wspólnika mniejszościowego w procesie przekształcania spółki kapitałowej w osobową (s. 445-464)
10.5281/zenodo.10036226

Julia Chlebny
Wynalazek dokonany przy pomocy przedsiębiorcy – pomiędzy interesem twórcy, przedsiębiorcy oraz dobrem ogółu (s. 465-489)
10.5281/zenodo.10036239

Marcin Trzebiatowski
Zakaz cesji globalnej autorskich praw majątkowych – czyli przepis “nie dla przedsiębiorców” (s. 491-509)
10.5281/zenodo.10036250

Adria Niewęgłowski
Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich majątkowych twórcy. Uwagi de lege lata i potulaty de lege ferenda (s. 511-523)
10.5281/zenodo.10036264

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Fundamentalne, lecz nie absolutne – prawo autorskie i prawa podstawowe (s. 527-543)
10.5281/zenodo.10036282

Sybilla Stanisławska-Kloc
Wizerunek w XXI w. – nowe możliwości wykorzystywania (jako znak towarowy) i nowe problemy prawne (s. 545-576)
10.5281/zenodo.10036286

Karolina Sztobryn
Wybrane problemy z relacji pomiędzy ochroną znaków towarowych a ochroną praw człowieka (s. 577-590)
10.5281/zenodo.10036293

Krzysztof Kurosz
Pozwy stanowiące nadużycie przeciwko udziałowi publicznemu (slapp) w obszarze prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (s. 591-618)
10.5281/zenodo.10036309

Ewa Nowińska
Jeszcze o autoryzacji wypowiedzi (s. 619-630)
10.5281/zenodo.10036313

Alina Jurcewicz, Beata Włodarczyk
O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawnorolną (s. 631-645)
10.5281/zenodo.10036333

Irena Rzeplińska
Wszystko jest polityką. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (s. 647-652)
10.5281/zenodo.10036339


Redaktorzy: dr Żaneta Zemła-Pacud, dr Tomasz Zimny
Recenzja wydawnicza: dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ,
ISBN: 978-83-66300-82-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-83-5 (ebook)
Ilość stron: 660

Zamówienie można składać na:

wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 215,00 zł brutto (twarda oprawa), 161,25 zł brutto (ebook)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia