Prawo umów wobec wyzwań cywilizacyjnych. Zagadnienia wybrane

Prawo umów, będące podstawową regulacją organizującą obrót gospodarczy we współczesnym świecie, od zawsze stanowiło fundament prawa prywatnego. Postępująca globalizacja (internacjonalizacja) i multicentryczność (wielość ośrodków stanowienia) prawa prywatnego powoduje, że na jego kształt – czy szerzej kierunek ewolucji – wpływ mają nie tyle krajowi, czy ponadnarodowi ustawodawcy, ale przede wszystkim praktyka jego stosowania. Obecnie to bowiem tzw. prawotwórstwo sędziowskie najpełniej jest w stanie recypować do prawa system norm i wartości społecznych (sędzia jako wariant słuszności w treści prawa).

Wskazane tendencje prawa prywatnego potwierdzają, że już dawno nastąpiło odejście od pozytywistycznej (formalnej) myśli prawniczej w kierunku pragmatyzmu, którego wyrazem pozostaje anglosaski model stanowienia i stosowania prawa (prawo efektywne ekonomicznie, klauzula rozsądku oraz roztropność sędziowska jako środek kontroli wyników literalnej wykładni prawa).

Monografia stanowi zbiór rozdziałów napisanych przez pracowników i współpracowników (w tym byłych doktorantów) Zakładu Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wśród rozdziałów jeden ma wartość szczególną – jest to ostatnia ukończona publikacja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Biercia, wieloletniego kierownika Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN i przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN. Pan Profesor był nie tylko wybitnym specjalistą w zakresie prawa prywatnego, ale także cenionym dydaktykiem i opiekunem kilku pokoleń naukowców, a przy tym człowiekiem wielkiej kultury, przyzwoitości i życzliwości. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że Pan Profesor Andrzej Bierć, kształtujący warsztat naukowy młodszych badaczy, oraz jako współpracownik w ramach zakładu, miał swój udział we wszystkich pracach prezentowanych w niniejszej monografii. Publikacja, wydana już po niespodziewanej śmierci Profesora, stanowi więc swoisty hołd dla Jego pamięci, a zarazem jest wyrazem wdzięczności uczniów i współpracowników.


W niniejszej publikacji ukazały się następujące rozdziały:

Piotr Skorupa
Nowe czy tradycyjne wyzwania wobce prawa umów w XXI wieku? (s. 7-24)
10.5281/zenodo.5575583

Magdalena Dziedzic
Informacja przedkontraktowa jako wyraz realizacji strategii ekonomicznej we współczesnym prawie umów (s. 25-36)
10.5281/zenodo.5590033

Joanna Mucha-Kujawa
Standaryzacja umów jako przejaw publicyzacji prawa prywatnego (s. 37-51)
10.5281/zenodo.6022317

Marcin Z. Zieliński
Dane jako przedmiot regulacji prawnych i kontraktowych (s. 52-69)
10.5281/zenodo.5576903

Mateusz Grochowski
Ochrona konsumenta a ochrona danych osobowych w “kapitalizmie inwigilacji” (s. 70-83)
10.5281/zenodo.5576910

Marta Romanowska
Umowa timesharingu jako wyraz ekonomii współdzielenia (s. 84-94)
10.5281/zenodo.5576925

Robert Siwik
Umowa faktoringu jako przykład empirycznego kształtowania się stosunków obligacyjnych w dobie konwergencji systemów prawa (s. 95-104)
10.5281/zenodo.6035251

Paweł Podrecki
Prosta spółka akcyjna – szerszy zakres swobody treści umów w prawie spółek handlowych (s. 105-114)
10.5281/zenodo.5579838

Michał Matysiak
Konsekwencje prawne transgranicznego charakteru umowy o świadczenie usług typu cloud gaming (s. 115-131)
10.5281/zenodo.6022328

Grzegorz Nita-Jagielski
Umowa pomiędzy spółką dominującą a zależną jako podstawa wywierania wpływu na spółkę zależną (s. 132-148)
10.5281/zenodo.6022343

Monika Tarska
Umowy między małżonkami dotyczące praw udziałowych w spółkach kapitałowych (s. 149-164)
10.5281/zenodo.6022372

Marcin Asłanowicz
Umowa o arbitraż wobec wyzwań cywilizacyjnych (s. 165-177)
10.5281/zenodo.5580516

Andrzej Bierć
W kierunku ograniczonej normatywnie sankcji sędziowskiej jako proporcjonalnej reakcji na wadliwość czynności prawnych (umów) w nowoczesnym obrocie prawnym (s. 178-192)
10.5281/zenodo.6021841

Karolina Aromińska
Zakaz dyskryminacji jako ograniczenie swobody zawierania umów w kontekście europeizacji i globalizacji prawa umów (s. 193-207)
10.5281/zenodo.5576226


Publikacja dostępna jest w e-Bibliotece Prawniczej w modelu Open Access.
Zachęcamy do interesującej lektury.


Redaktorzy: prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz; dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN; dr Robert Siwik
Recenzja wydawnicza: dr hab. Barbara Bajor
e-ISBN: 978-83-66300-32-3 (ebook)
Ilość stron: 206