dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Kontakt:
tel. 61 85-20-260
email: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl
dyżur: wtorek w godz.10:00-13:00

Doktor nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; członkini komitetu redakcyjnego PWPM (Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego); członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition; ekspertka Komisji Europejskiej.

Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowa ochrona praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, działania pozytywne; dyskryminacja a stereotypy dotyczące płci).

Ochrona praw człowieka w ramach ONZ, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, rola środków szczególnych, stereotypy a dyskryminacja), prawa osób z niepełnosprawnościami. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych PAN od 2005 r., od 2011 r. na stanowisku adiunkta. Kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka od 2018 r. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – analiza instytucjonalna.”. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM w Poznaniu. Członkini komitetu redakcyjnego rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (PWPM). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Everywoman Everywhere Coalition. Ekspertka Komisji Europejskiej.

Udział w projektach badawczych:

 • Wykonawca: “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”, NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2020-2022)
 • Wykonawca: projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
 • Główny wykonawca: projekt „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
 • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544, kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia (2013-2018)
 • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

Monografie / Books:

 1. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń: TNOiK 2011, ss. 380.

Redakcja / Editing:

 1. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. SękowskaKozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 2. L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa: Wolters Kluwer 2013;
 3. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska i K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa: Wolters Kluwer 2009;
 4. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski przy współpracy A. Bodnara, K. SękowskiejKozłowskiej i A. Gliszczyńskiej (red.) Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – aspekty prawne i społeczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2009.

Artykuły w czasopismach naukowych / Articles:

 1. K. Sękowska-Kozłowska, A tough job: recognising access to abortion as a matter of equality. A commentary on the views of the UN Human Rights Committee in cases Mellet v. Ireland and Whelan v. Ireland, Reproductive Health Matters 2018, Vol. 26, No 54;
 2. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet jako przyczyna naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho Pinto de Sousa Morais przeciwko Portugalii, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2;
 3. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące płci a przemoc wobec kobiet w dorobku prawnomiędzynarodowym. Od identyfikacji do kształtowania instrumentów prawnych, Studia Prawnicze 2016 nr 2;
 4. N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski, Acta Iuris Stetinensis nr 12 (2015);
 5. K. Sękowska-Kozłowska, The Role of Non-governmental Organisations in Individual Communication Procedures before the UN Human Rights Treaty Bodies, Czech Yearbook of International Law, Volume V, 2014;
 6. K. Sękowska-Kozłowska, Ściganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Konwencja Stambulska a polskie prawo, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 nr 7;
 7. K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowy mechanizm kontrolny Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Studia Prawnicze 2013, nr 2;
 8. K. Sękowska-Kozłowska, Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Przegląd Strategiczny 2013. nr 1;
 9. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zaległości ratyfikacyjne Polski w dziedzinie praw człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 3;
 10. K. Sękowska-Kozłowska, Przymusowa sterylizacja kobiety romskiego pochodzenia – glosa do wyroku ETPC z 8.11.2011 r. w sprawie V.C. v. Słowacja (skarga nr 18968/07), Europejski Przegląd Sądowy 2012/6;
 11. K. Sękowska-Kozłowska, Zakres zobowiązań stron Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Studia Prawnicze 2012, nr 1;
 12. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka, Państwo i Prawo 2011, nr 5
 13. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych, Przegląd Sejmowy 2010, nr 3;
 14. K. Sękowska-Kozłowska, Kontrola implementacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol VII, 2009, nr 2;
 15. K. Sękowska, Kryteria oceny czasu trwania postępowania sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy 2007, nr 1;
 16. K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo 2007, nr 10.

Rozdziały w publikacjach zbiorowych / Chapters:

 1. K. Sękowska-Kozłowska, Art. 2 ust. 2. Zakaz dyskryminacji [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
 2. K. Sękowska-Kozłowska, Art. 3. Równość praw mężczyzn i kobiet [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
 3. K. Sękowska-Kozłowska, O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja [w:] G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 4. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 5. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 6. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 7. K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 8. K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck 2017;
 9. K. Sękowska-Kozłowska, Stosowanie perspektywy płci w procesie udzielania pomocy humanitarnej [w:] Grzebyk P., Mikos-Skuza E. (red.) Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa 2016;
 10. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Ocena stanu przestrzegania praw człowieka w azjatyckich i pozaeuropejskich byłych republikach Związku Radzieckiego na forum Rady Praw Człowieka ONZ [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. Jaskiernia J., Spryszak K., Toruń 2016;
 11. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy a przemoc wobec kobiet w świetle standardów prawnomiędzynarodowych [w:] A. Domińczak, U. Nowakowska, K. Sękowska Kozłowska, Temida pod lupą. Stereotypy w sądzie w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet, Warszawa 2016;
 12. N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Obowiązek weryfikacji przez państwo podręczników szkolnych w celu wyeliminowania stereotypów związanych z płcią i prowadzenia edukacji na rzecz równości płci – analiza prawnomiędzynarodowa [w:] Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1, Warszawa 2016;
 13. K. Sękowska-Kozłowska, Zakres ochrony małżeństw jednopłciowych w świetle praktyki Komitetu Praw Człowieka ONZ [w:] K. Motyka (red.) Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin 2016;
 14. K. Sękowska-Kozłowska, Wokół kontrowersji związanych z przystąpieniem Polski do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [w:] J. Wojnowska-Radzińska (red.) Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym. Narracje interdyscyplinarne, Poznań-Kalisz 2014;
 15. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, The Acceptability of Using Gender Quotas on Corporate Boards in Light of International Law and the Constitution of the Republic of Poland, [w:] L. Bosek, B. Makowicz, M. Romanowski (red.) Konferencja Parytety płci w spółkach prawa handlowego. Gender quotas in commercial law companies, Warszawa 2014;
 16. K. Sękowska-Kozłowska, Status organizacji pozarządowych w postępowaniach skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ, [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013;
 17. K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar [w:] W. Klaus (red.) Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013;
 18. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, NHRI in Poland: As good as it gets?,[w:] National Human Rights Institutions in Europe. Comparative, European and International Perspectives, red. J. Wouters, K. Meuwissen, Intersentia, 2013;
 19. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 2. Implementacja porządku krajowego. Zakaz dyskryminacji [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 20. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 3. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 21. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 11. Zakaz więzienia za długi, [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 22. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 14. Prawa do sądu [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 23. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 17. Prawo do prywatności [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 24. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 23. Ochrona małżeństwa i rodziny [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 25. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 24. Prawa dziecka [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 26. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 26. Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
 27. K. Sękowska-Kozłowska, Ewolucja funkcji orzecznictwa organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom VI, red. B Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010;
 28. K. Sękowska-Kozłowska, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008;
 29. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zakres wpływu międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce – wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008;
 30. K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo 2007/10;
 31. A. Gliszczyńska, K. Sękowska, R. Wieruszewski, The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2006 (wersja angielsko- i rosyjskojęzyczna);
 32. K. Sękowska, Zasada równości praw kobiet i mężczyzn w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.

Recenzje/Reviews:

 1. Recenzja książki Ch. Nikolaidis, The Right to Equality in European Human Rights Law. the Quest for Substance in the Jurisprudence of the European Courts, Routledge, London&New York 2015, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. XIII, 2015,
 2. Recenzja książki M. Niełacznej, Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją, Europejski Przegląd Sądowy 2012/2,
 3. Recenzja książki M. Wyrzykowskiego i A. Bodnara, Przekonania moralne władzy publicznej a wolność jednostki, Państwo i Prawo, 2008/11,
 4. Recenzja książki G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Studia Europejskie 2006/1,
 5. Recenzja książki A. Bieńczyk-Missali Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Sprawy Międzynarodowe 2006/2, The Polish Quaterly of International Affairs, Spring 2006 (Volume 15 No. 2), (wersja anglojęzyczna).

Sprawozdania/Conference reports:

 1. K. Sękowska-Kozłowska, „Sprawozdawczość Polski przed organami ochrony praw człowieka ONZ: diagnoza i rekomendacje” – sprawozdanie z seminarium eksperckiego, Państwo i Prawo 2016/12;
 2. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji „Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji”, Państwo i Prawo 2013/9;
 3. K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – problemy i wyzwania prawa”, Państwo i Prawo 2009/3;
 4. K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z XV edycji kursu „Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka” („International Protection of Human Rights”), Państwo i Prawo 2007/5.

Artykuły prasowe/Press articles:

 1. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Polska przed Radą Praw Człowieka ONZ, Rzeczpospolita z dn. 19. 06. 2008;
 2. K. Sękowska, Komitet ONZ: nie najlepsza sytuacja kobiet, Rzeczpospolita z dn. 16.03.2007;
 3. K. Sękowska, Odmowa aborcji narażająca na zbyt wielkie cierpienia, Rzeczpospolita z dn. 16.01.2006.

Publikacje internetowe/Online publications:

 1. K. Sękowska-Kozłowska, O poszanowaniu praw i wolności kobiet i dziewcząt
 2. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Przemoc wobec kobiet a polskie tradycje i zwyczaje