dr Żaneta Zemła-Pacud

Kontakt:
tel. (22) 826-75-71
email: z.pacud@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 16:00-17:00

Doktor nauk prawnych (UJ), magister prawa oraz europeistyki (UAM), dwukrotna stypendystka Instytutu Maxa-Plancka w Monachium, ekspert w projektach UPRP i WIPO, radca prawny.

Prawo własności intelektualnej w perspektywie międzynarodowej w erze post TRIPS, własność intelektualna w sektorze life science: farmacji, rolnictwie, biotechnologii; prawo farmaceutyczne, ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i wyłączność danych.

Obszary badawcze:

 • Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe – projekt realizowany wspólnie z prof. dr hab. Heleną Żakowską-Henzler i dr. Tomaszem Zimnym.
 • Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej, grant NCN nr 2019/33/B/HS5/02198, kierownik projektu realizowanego wspólnie z p. Gabrielą Lenarczyk.
 • Rethinking patent law as anincentive to innovation – projekt realizowany wspólnie z Prof. UAM dr. hab. Rafałem Sikorskim oraz prelegentami konferencji międzynarodowej pod tym samym tytułem, więcej informacji na stronie.
 1. Wyłączenie patentowania metod leczniczych, chirurgicznych i diagnostycznych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, „ZNUJ PPWI”, 2010, z.1. Przesłanka nieoczywistości i próba jej obiektywizacji za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych, [w:] Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii, red. A. Adamczak, Cedzyna 2012 r., z. 36.
 2. Dodatkowe prawo ochronne w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE i sądów państw członkowskich UE, [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
 3. Ochrona patentowa produktów leczniczych – Warszawa 2013.
 4. The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, (współ. J. Uchańska), [w:] The Interactions of national legal systems: convergence or divergence? Conference papers, Wilno 2013.
 5. Ochrona patentowa zastosowań medycznych, [w:] Rynek leków a własność intelektualna, seria: Zarys prawa własności intelektualnej, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Kwaśniowska, R. Sikorski, t. IV, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.
 6. Poufność danych farmaceutycznych w procedurze dopuszczania leku do obrotu (tajemnica farmaceutyczna), „Monitor Prawniczy” 14/2014.
 7. Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej – porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy, (współ. K. Felchner), „Europejski Przegląd Sądowy”, 1/2015.
 8. Nowe zastosowanie znanej substancji jako szczególna kategoria wynalazków chemicznych i medycznych, [w:] Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, red. A Adamczak, Cedzyna 2014, z. 38.
 9. Zasady ochrony patentowej rozwiązań informatycznych, [w:] Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, tom v, Zarys prawa własności intelektualnej, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Kwaśniowska, R. Sikorski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
 10. Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne, [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi duVallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015.
 11. Interpretacje zakazu patentowania odmian roślin i biologicznych sposobów hodowli roślin, „Kwartalnik Urzędu Patentowego” 2/24/2015.
 12. Wyłączność danych i wyłączność rynkowa jako instrumenty prawnej ochrony leków innowacyjnych, „Kwartalnik Urzędu Patentowego” 2/32/2017.
 13. Wyłączność danych w prawie Unii Europejskiej, Cedzyna 2018 – w przygotowaniu do druku.
 14. Zasady wyłączności rynkowej leków sierocych w Unii Europejskiej, [w:] Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018.
 15. Licencje przymusowe na korzystanie z wynalazków farmaceutycznych, [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Wolters Kluwer 2018.
 16. Patents, Supplementary Protection Certificates and Data Exclusivity at the service of pharmaceuticals, [w:] Object and Purpose of Intellectual Property, red. Susy Frankel, w przygotowaniu do druku.
 17. Innovation in the Polish health sector: A quality assessment, „WIPO Economic Research Working Paper” No. 47, 2019.

Wystąpienia konferencyjne i wykłady:

 1. Ochrona patentowa produktów leczniczych – otwarte zebranie naukowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków, 13 stycznia 2012.
 2. Przesłanka nieoczywistości i próba jej obiektywizacji za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych, Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 17-21 września 2012.
 3. Dodatkowe prawo ochronne – otwarte zebranie naukowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków, luty 2013 r.
 4. Protection of plants in the intellectual property law (biotechnological invention) – Sympozjum „Exploring and protecting innovations through effective management of Intellectual Property”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 9 marca 2013.
 5. Ochrona patentowa produktów leczniczych – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, 11 lutego 2014.
 6. Ochrona patentowa zastosowań medycznych – wykład podczas konferencji UPRP „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”, Warszawa, 9 kwietnia 2014.
 7. Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej (wspólnie z K. Felchnerem) – otwarte zebranie naukowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków, 27 czerwca 2014.
 8. Patent na wynalazek biotechnologiczny a wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny (wspólnie z K. Felchnerem) – otwarte zebranie naukowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków, 17 października 2014.
 9. Nowe zastosowanie znanej substancji jako szczególna kategoria wynalazków chemicznych i medycznych, Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014.
 10. Specyfika ochrony patentowej produktów leczniczych, Międzynarodowa Konferencja EPOPIC, Warszawa, 4 listopada 2014.
 11. Leki sieroce – interdyscyplinarne sympozjum o chorobach rzadkich i lekach sierocych, Polskie Towarzystwo Bioetyczne oraz Instytut Filozofii UJ, Kraków 13 grudnia 2014.
 12. Zdolność patentowa roślin – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, 13 kwietnia 2015.
 13. Zasady ochrony patentowej rozwiązań informatycznych, Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna, 14 – 17 września 2015.
 14. Czy współpraca nauki z biznesem w sektorze zdrowia jest wystarczająca? – moderacja dyskusji, Warsztaty w ramach projektu UPRP i WIPO „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny”, Kraków, 2 września 2016.
 15. Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, 24 listopada 2016.
 16. Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne – panel dyskusyjny: Leki biologiczne i nowe technologie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2 grudnia 2016 r.
 17. Wyłączność danych i wyłączność rynkowa jako instrumenty prawnej ochrony produktów leczniczych, otwarte zebranie naukowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków, 24 marca 2017 r.
 18. Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego i SPC, spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, 17 maja 2017.
 19. Infringement of patent – IP Summer School, UJ, Kraków, at the Jagiellonian University in Cracow, 12 września 2017 r.
 20. Rola wyłączności rynkowej w ochronie prawnej produktów leczniczych, Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna, 19 września 2017.
 21. Data exclusivity as an instrument of legal protection for pharmaceuticals, ATRIP Congress, Wellington 23-27 października 2017.
 22. Licencja przymusowa na produkty lecznicze, spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, 10 kwietnia 2017.
 23. Standardy ochrony innowacji w umowach o wolnym handlu, Konferencja naukowa, PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE, Warszawa, 24 kwietnia 2018.
 24. Protection of Regulatory Data for Biotech Innovations in Europe, International Conference “New Challenges of the IP Law in the Biotech Sector” Poznań, UAM, 27 kwietnia 2018.
 25. Unfair Commercial Use of pharmaceutical data – Kongres ATRIP, 7 sierpnia 2018.
 26. Patent protection for pharmaceuticals – exclusions, exceptions, limitations – IP Summer School, UJ, Kraków, at the Jagiellonian University in Cracow, 19 września 2018.
 27. Legal instruments stimulating innovation in pharmaceutical industry. Their importance for the Polish pharma, Konferencja „Rethinking patent law as an incentive to innovation”, 8-9 października 2018.