Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska


O Zakładzie

Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska powstał 1 grudnia 1976 r. z inicjatywy Profesora Jerzego Sommera. Twórca, a jednocześnie pierwszy kierownik Zakładu kierował jego działalnością do 2005 r., również po przejściu na emeryturę aktywnie uczestnicząc w jego pracach. Następnie obowiązki kierownicze objął Profesor Wojciech Radecki, pełniąc je do roku 2018. Z początkiem 2019 r. funkcję kierownika Zakładu przejął uczeń Profesora Radeckiego, dr hab. Adam Habuda.

Zakład jest pierwszą jednostką organizacyjną w systemie polskiej nauki, która w sposób systematyczny i zorganizowany zajęła się kwestiami prawnej ochrony środowiska. Przez wiele lat Zakład nadawał ton i wyznaczał nowatorskie kierunki w polskich badaniach nad prawem ochrony środowiska. Warto zwrócić uwagę na zapoczątkowaną ponad 20 lat temu współpracę międzynarodową Zakładu, zwłaszcza z ośrodkami naukowymi z Czech i Słowacji. Wśród pracowników i współpracowników Zakładu pojawiły się tak znaczące dla prawa ochrony środowiska osobistości jak Magdalena Bar, Jan Boć, Wacław Brzeziński, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Aleksander Lipiński, Halina Lisicka, Leon Łustacz, Konrad Nowacki, Karol Podgórski.


Obszary badawcze

Przedmiotem działalności naukowej Zakładu jest problematyka prawa ochrony środowiska w szerokim rozumieniu obejmującym także prawo ochrony przyrody, prawo leśne, łowieckie i rybackie. Istotnym kierunkiem badań naukowych Zakładu są badania porównawcze prawa ochrony środowiska w Polsce, Czechach i Słowacji.


Ostatnio realizowane projekty (Granty)
  • Podstawy teoretyczne prawa ochrony przyrody (nr 2 HO2A 013 25) – kierownik projektu prof. Wojciech Radecki
  • Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska (nr NN 110 1537 33), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukończony w 2011 r. – kierownik projektu prof. Wojciech Radecki
  • Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów, nr UMO 2012/07/B/HS5/03962, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, ukończony w 2015 r. – kierownik projektu dr. hab. Jerzy Rotko, prof. INP
  • Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza (nr UMO 2014/13/B/HS5/01318) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, ukończony w 2017 r. – kierownik projektu dr. hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Współpraca międzynarodowa

Od 2000 r. Zakład współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Masaryka w Brnie, Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie. Współpraca ta znajduje swój wyraz w corocznych konferencjach prawników polskich, czeskich i słowackich zajmujących się ochroną środowiska.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Podwale 75
50-449 Wrocław
tel.:/fax: 71 344 47 47
wroclaw@inp.pan.pl