Online Conference – 20.01.2021 – Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wraz z Partnerami – Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN mają zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2021 r. w formie online.


Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, prawników-praktyków, przedstawicieli organów administracji publicznej, ekspertów zajmujących się zmianami klimatu i przedstawicieli różnych sektorów gospodarki na temat regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatu. Zakres merytoryczny konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

  • kształtowania polityki w zakresie zmian klimatu oraz uwarunkowań (zarówno prawnych, jak i pozaprawnych) działań podejmowanych w obszarze zmian klimatu – na szczeblu unijnym oraz krajowym;
  • tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach – na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • materialnego prawa zmian klimatu (mitygacja, adaptacja, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych).

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Zachęcamy do udziału w konferencji. Rejestracja biernego uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego:
Konferencja Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym (clickmeeting.com)
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!