Badania naukowe

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, prowadzących badania w dziedzinie społecznych. Od powstania, w 1956 roku, Instytut jest jednym z wiodących polskich ośrodków naukowych w dziedzinie nauk prawnych i kryminologii, prowadzącym także kształcenie na poziomie studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Instytut inicjuje, prowadzi i koordynuje badania dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów prawa w kontekście dynamicznych zmian współczesnego świata oraz promuje, popularyzuje ich wyniki.

W piętnastu zakładach naukowych i jedenastu centrach badawczych zatrudnieni są badacze na różnych etapach kariery naukowej: uznani profesorowie, adiunkci i asystenci. Pracownicy naukowi INP PAN uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych (obecnie sześciu), wymianie bilataralnej.

Do głównych tematów badawczych działalności statutowej INP PAN należą:

 • prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań cywilizacyjnych;
 • Unia Europejska jako unia prawa – konstrukcja, konsekwencja i wyzwania;
 • prawo prywatne wobec nowych zjawisk społeczno-gospodarczych;
 • współczesne wyzwania dla międzynarodowej i krajowej ochrony praw człowieka;
 • instytucje państwa oraz prawa i wolności jednostek w świetle standardu konstytucyjnego oraz międzynarodowego;
 • zmiany w prawie administracyjnym i administracji publicznej jako odpowiedź na nowe zjawiska w otoczeniu społecznym i gospodarczym;
 • w poszukiwaniu modelu prawnej ochrony rodziny i jej członków w dobie przeobrażeń Polski, Europy i świata;
 • ochrona interesów indywidualnych i interesów ogólnych w prawie własności przemysłowej;
 • prawo rolne i żywnościowe wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych;
 • współczesne prawo ochrony środowiska – kierunki i czynniki zmian;
 • rozwój prawa konkurencji wobec wyznań cywilizacyjnych;
 • funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania cywilizacyjne;
 • prawo karne wobec współczesnych wyzwań społecznych;
 • przestępczość i jej kontrola w epoce dynamicznych zmian społecznych i technologicznych.

Szczegółowe informacje o badaniach naukowych prowadzonych w poszczególnych zakładach i centrach naukowych, jak również przez poszczególnych pracowników Instytutu, znajdą Panstwo w zakładkach: Zakłady naukowe, Centra naukowe, Granty i projekty badawcze, Współpraca międzynarodowa, a także na stronach poszczególnych pracowników.

Podjęte przez Instytut działania zamierzające do umiędzynarodowienia pozycji INP PAN nie ograniczają się wyłącznie do promowania dorobku naukowego własnych pracowników. Instytut inicjując badania naukowe, współpracę międzynarodową, zmierza także do budowania swojego wizerunku jako jednostki naukowej o stabilnej pozycji i długich tradycjach, będącej jednocześnie atrakcyjnym miejscem prowadzenia kwerend i badań naukowych dla zagranicznych badaczy. INP PAN posiada także Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu rozwijana jest międzynarodowa wymiana akademicka pracowników naukowych oraz doktorantów.