Strona główna » Prawnicze Seminaria Doktorskie

Prawnicze Seminaria Doktorskie


Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór uczestników II edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich w roku akademickim 2020/2021

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN przygotowują Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i zapewniają opiekę naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie. Uczestniczą także w innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez Uczestników publikacji naukowych. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN,

Czesne:

6 000 ZŁ za dwa semestry. Dla absolwentów studiów doktoranckich w INP PAN czesne wynosi 5 000 zł za dwa semestry

Umowa jest zawierana na okres jednego roku akademickiego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Opłata rejestracyjna:
100 ZŁ

Nr konta:
54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 ( tytułem: PSD Nazwisko i Imię kandydata)

Zasady rekrutacji:

Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art.326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie INP PAN, a następnie przesłanie dokumentów pocztą na adres sekretariatu INP PAN z dopiskiem „REKRUTACJA PSD”:

 1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
 2. list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
 3. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.

Czas trwania rekrutacji:

OD 30 LIPCA 2020 r. DO 15 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Terminy składania dokumentów:

10 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BĘDĄ PODANE DO WIADOMOŚCI KANDYDATÓW W TERMINIE DO 16 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Wykłady dla doktorantów PSD INP PAN – semestr letni 2020-2021

 • 6 III 2021 – PSD GRUPA II – Technika pisania tekstów naukowych- sobota, godz. 10.00 – 13.00
 • 13 III 2021- PSD GRUPA II – Technika pisania tekstów naukowych – sobota, godz. 10.00 – 13.00
 • 13 III 2021 -PSD GRUPA II- Badania w naukach prawnych – sobota godz. 12.00 – 13.00
 • 10.04.201 (sobota) – PSD GRUPA 1 – Metodologia nauk prawnych – godz. 10:00 – 12:30
 • 10.04.2021 (sobota) – PSD GRUPA 1 – Korzystanie z prawnicze baz danych – godz. 13:00 – 15:30
 • 24.04.201 (sobota) – PSD GRUPA 2 – Metodologia nauk prawnych – godz. 10:00 – 12:30
 • 24.04.2021 (sobota) – PSD GRUPA 2 – Korzystanie z prawnicze baz danych – godz. 13:00 – 15:30

Wykłady dla słuchaczy Prawniczych Seminariów Doktorskich – semestr letni 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że semestr letni PSD INP PAN rozpocznie się od 1 marca 2021r. Harmonogram wykładów zostanie zamieszczony na stronie www w najbliższym czasie.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 kontakt bezpośredni w Instytucie obecnie nie jest możliwy.
W sprawie załatwiania spraw prosimy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.


Kierownik:
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Sekretarz:
Marianna Lizner
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 27 44 pokój 213, II p.

Dyżury:
Poniedziałek, wtorek w godz. 10:00 – 17:00
Środa, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 16:00