Strona główna » Prawnicze Seminaria Doktorskie

Prawnicze Seminaria Doktorskie


Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór uczestników III edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN przygotowują Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i zapewniają opiekę naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie. Uczestniczą także w innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez Uczestników publikacji naukowych. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN.

Czesne:

7 000,00 zł za dwa semestry dla nowych uczestników
6 000,00 zł za dwa semestry dla osób będących absolwentami poprzedniej edycji
5 000,00 zł dla absolwentów studiów doktoranckich w INP PAN za dwa semestry

Umowa jest zawierana na okres jednego roku akademickiego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Opłata rejestracyjna:
100,00 zł

Nr konta:
54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 ( tytułem: PSD Nazwisko i Imię kandydata)

Zasady rekrutacji:

Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez przesłanie następujących dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doktorant@inp.pan.pl:

  1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
  2. list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
  3. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
  4. potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
  5. uzupełniony wniosek (znajdujący się w zakładce Pliki)

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.

Czas trwania rekrutacji:

Od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Terminy składania dokumentów:

Do 30 września 2021 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BĘDĄ PODANE DO WIADOMOŚCI KANDYDATÓW W TERMINIE DO 10 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Wykłady dla doktorantów PSD INP PAN – semestr letni 2020-2021

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 kontakt bezpośredni w Instytucie obecnie nie jest możliwy.
W sprawie załatwiania spraw prosimy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.


Kierownik:
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Sekretarz:
Paulina Ochman
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 28 68 (pokój 272, II p.)
tel. kom.: 505 041 045

Sekretariat czynny:
poniedziałek, środa, piątek w godz. od 10:00 do 16:00.

Konto bankowe:
54 1130 1017 0020 1466 1420 0002