Prawnicze Seminaria Doktorskie


Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór uczestników V edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN przygotowują Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i zapewniają opiekę naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.

Uczestnicy PSD biorą udział w organizowanych przez INP PAN zajęciach warsztatowych, których celem jest uzupełnianie warsztatu naukowego, wiedzy i kompetencji przydatnych przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Seminarzyści mogą także brać udział w innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny.

Ponadto uczestnikom PSD oferujemy możliwość przygotowania pod okiem opiekuna seminarium artykułu do monografii, którą wyda Wydawnictwo INP PAN. Pozwoli to na praktyczne doskonalenie pod okiem uznanych ekspertów warsztatu naukowego.

Czesne:

7 500,00 zł za dwa semestry dla nowych uczestników
7 000,00 zł za dwa semestry dla osób będących absolwentami jednej poprzedniej edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich
6 000,00 zł dla osób będących absolwentami dwóch poprzednich edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich
5 000,00 zł dla absolwentów studiów doktoranckich w INP PAN oraz absolwentów trzech i więcej edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich za dwa semestry

Umowa jest zawierana na okres jednego roku akademickiego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Opłata rejestracyjna:
100,00 zł

Nr konta:
54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 (tytułem: PSD Nazwisko i Imię kandydata)

Zasady rekrutacji:

Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez przesłanie następujących dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doktorant@inp.pan.pl:

  1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
  2. list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium (opiekuna naukowego) oraz wstępną propozycją projektu badawczego
  3. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
  4. potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
  5. uzupełniony wniosek (znajdujący się w zakładce Pliki)

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.

Czas trwania rekrutacji:

Od 12 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

Do 15 września 2023 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BĘDĄ PODANE DO WIADOMOŚCI KANDYDATÓW W TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że seminarium dr hab. Heleny Żakowskiej-Henzler, prof. INP PAN odbędzie się 25.04.2024 r., godz. 17:00, na Ms Teams.

Link do spotkania.


Zajęcia ogólne organizowane są w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Zajęcia seminaryjne z wybranym Opiekunem naukowym mogą odbywać się w formie zdalnej i stacjonarnej – po uzgodnieniu z Opiekunem naukowym i z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Publikacja monografii z tekstami uczestników PSD INP PAN.

Naszym seminarzystom oferujemy możliwość przygotowania pod okiem opiekuna seminarium artykułu do monografii, którą wyda Wydawnictwo INP PAN. Pozwoli to na praktyczne doskonalenie pod okiem uznanych ekspertów warsztatu naukowego. Na początku roku akademickiego 2022/23 zostanie opublikowane ‘call for papers’. Termin publikacji uzależniony będzie od liczby zgłoszeń i poziomu prac.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 kontakt bezpośredni w Instytucie obecnie nie jest możliwy.
W sprawie załatwiania spraw prosimy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.


Kierownik:
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Sekretarz:
Marianna Lizner
tel.: 22 657 27 44 (pokój 213, II p.)
tel. kom.: 793 876 946
e-mail: doktorant@inp.pan.pl, m.lizner@inp.pan.pl

Paulina Ochman
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 28 68 (pokój 272, II p.)
tel. kom.: 699 856 879

Sekretariat czynny:
Stacjonarnie: pn – śr w godz. od 09:00 do 15:00
Kontakt mailowy i telefoniczny: pn – pt 09:00 – 15:00
Sekretariat będzie nieczynny w dniach: 02.05.202 r., 09.06.2023 r. oraz 14.08.2023 r.

Konto bankowe:
54 1130 1017 0020 1466 1420 0002