Strona główna » Wydawnictwo INP PAN

Wydawnictwo INP PAN


Logo INP PAN

Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN publikuje recenzowane monografie i prace zbiorowe z dziedziny nauk prawnych i kryminologii. Nad wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa pod przewodnictwem Pani Dyrektor dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN.


W skład Rady Naukowej Wydawnictwa wchodzą także:

Monografie wydawane z imprintem Instytutu Nauk Prawnych zawierają oryginalne wyniki badań naukowych w zakresie istotnych zagadnień nauk prawnych i pokrewnych, godne upowszechnienia zarówno wśród krajowych ośrodków badawczych jak i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Od 2018 roku Wydawnictwo wydaje „Studia Prawnicze PAN”, ukazujące się nieprzerwanie od 1963 roku.

Wkrótce zostaną wydane pierwsze monografie. Osoby zainteresowane współpracą z wydawnictwem zapraszamy do zapoznania się z Polityką Wydawniczą oraz Instytucjonalną Polityką Otwartości oraz Etyką Wydawniczą, zgodną z standardami rekomendowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE)

Procedurę wydawniczą określa art. 4 Zasad przygotowania tekstów do publikacji w Wydawnictwie INP PAN. Dodatkowo, Rada Naukowa Wydawnictwa rozpatruje wnioski dotyczące prac niezgłoszonych do Planu Wydawniczego INP PAN kwartalnie. Propozycje publikacji należy zgłaszać, składając wniosek z propozycją wydawniczą w pokoju 322. Dodatkowo na adres wydawnictwo@inp.pan.pl należy przesłać wersję elektroniczną wniosku i manuskrypt propozycji wydawniczej (w formacie .pdf).

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych i prac zbiorowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

Propozycje wydawnicze zaakceptowane przez Radę Naukową Wydawnictwa, są poddawane procedurze podwójnej recenzji, zaś współpracujący z wydawnictwem recenzenci przestrzegają standardów etycznych, określonych w Etyce wydawniczej i są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Dbając o wysoką rozpoznawalność wydawanych tytułów wydawnictwo dba, by publikacje spełniały standardy edytorskie wymagane przez bazy referencyjne, zwłaszcza Web of Science. INP PAN preferuje publikacje wydawane w modelu Open Access.

e-mail:wydawnictwo@inp.pan.pl
tel.: (22) 65-72-868

Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck opublikował cykl pięciu serii wydawniczych z zakresu Systemów Prawa:

 • Prywatnego,
 • Administracyjnego,
 • Karnego,
 • Medycznego,
 • Unii Europejskiej.

INP PAN jest także wydawcą zbioru monografii pt. „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna”. Prace Zakładu Kryminologii INP PAN wydawane są natomiast w serii „Kryminologia”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W serii „Frontier Research” wydawane są krótsze objętościowo monografie w języku polskim i angielskim prezentujące efekty pionierskich, poznawczych, teoretycznych i praktycznych badań z zakresu nauk prawnych, prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych i przełomowych wyników, zmieniające rozumienie otoczenia prawnego i mające wysoki walor aplikacyjny w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Wszystkie monografie wydawane w postaci publikacji elektronicznych w serii „Frontier Research” publikowane są w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0.

Serię zainicjowała publikacja dr Mariny Foltea pt. „EU-Tobacco Industry agreements and beyond”, będąca efektem realizacji projektu w programie PMI Impact.


Publikacje:

W serii „Kryminologia” ukazywać się będą prace zawierające opis i analizę aktualnych problemów kryminologicznych, m.in. obraz przestępczości w Polsce, charakterystykę sprawców czynów zabronionych, w tym zagadnienie skuteczności ich resocjalizacji, oraz badania dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Seria będzie obejmowała również prace z zakresu wiktymologii i polityki kryminalnej. Celem stawianym przed wydawanymi monografiami będzie przede wszystkim przedstawienie badań empirycznych i wyników analiz przeprowadzonych na ich podstawie. Publikowane monografie będą zawierać również opracowania teoretyczne.

Serię zainaugurowała księga pamiątkowa prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej pt. „Po co nam kryminologia”, w której zamieszczono prace kryminologów: badaczy uznanych i młodszych naukowców ze wszystkich ośrodków krajowych. Publikacja jest nie tylko swoistym uhonorowaniem całokształtu pracy naukowej Profesor Rzeplińskiej ale jednocześnie jest cennym przekazem informacyjnym o dylematach i wyzwaniach współczesnej kryminologii, prowadzonych badaniach naukowych ich metodologii i aplikacji praktycznych oraz ustawodawczych.

W serii ukazała się też monografia dr Justyny Włodarczyk-Madejskiej pt. Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich.


Publikacje:

To seria monografii zawierająca kompleksowe omówienie zagadnień z wybranych dziedzin prawa.

W tworzenie Rozpraw Prawniczych zaangażowani są specjaliści z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu ten systematycznie uzupełniany zbiór opracowań stworzy bazę wiedzy prezentującą szeroką tematykę aktualnych zagadnień.

Pierwsza monografia z serii, rozprawa dr hab. Mateusza Błachuckiego, pt. „Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny” dokładnie analizuje obszar oddziaływania sieci organów administracji publicznej oraz rolę, jaką ta sieć odgrywa w rozwoju innych gałęzi prawa. Problematyce regulacji antymonopolowych w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej poświecona jest kolejna monografia z serii, autora dr Pawła Popardowskiego.

W serii ukazała się również monografia dr Pawła Popardowskiego oraz publikacje dr Anny Hernandez-Połczyńskiej, dr Małgorztay Łączkowskiej-Porawskiej oraz dr Joanny Muchy-Kujawy.

Wszystkie publikacje dostępne w e-Bibliotece Prawniczej. Zachęcamy do lektury!


Publikacje:

System Prawa Administracyjnego to wielotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa administracyjnego. Redaktorami merytorycznymi całego zbioru są prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel.


W module znajdują się:

 • Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Zofia Duniewska, prof. dr hab. Roman Hauser,
 • Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Rok 2012. Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Rok 2014. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 4. Wykładnia w prawie administracyjnym. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 6. Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego. Rok 2011. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 7. Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 8 A. Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 8 B. Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 9. Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 3. Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
 • Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 11. Stosunek służbowy. System Prawa Administracyjnego. Rok 2011. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
 • Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Wyd. 2. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel,
 • Tom 13. Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. System Prawa Administracyjnego. Rok 2016. Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.


W module znajdują się:

 • Tom 1. Zagadnienia ogólne. System Prawa Karnego. Rok 2010. Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marek,
 • Tom 2. Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego. Rok 2011. Redakcja: prof. dr hab. Tadeusz Bojarski,
 • Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2017. Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Dębski,
 • Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2016. Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Lech Paprzycki,
 • Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2017. Redakcja: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,
 • Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2016. Redakcja: prof. dr hab. Mirosława Melezini,
 • Tom 7. Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2015. Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Lech Paprzycki,
 • Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2018. Redakcja: prof. dr hab. Lech Gardocki,
 • Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2015. Redakcja: prof. dr hab. Robert Zawłocki,
 • Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Wyd. 2, rok 2016. Autor: prof. dr hab. Jarosław Warylewski.

System Prawa Medycznego to sześciotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa medycznego. Przygotowany z wielką starannością podział materii pozwala Autorom –przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej nowej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwają prof. Marek Safjan oraz prof. Leszek Bosek. Redaktorami Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.


System Prawa Medycznego to:

 • merytoryczna pomoc dla podmiotów zajmujących się obsługą prawną zarówno podmiotów leczniczych, jak i pacjentów;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa prawna: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące poszczególnych zagadnień: instytucji, świadczeń zdrowotnych, odpowiedzialności i organizacji systemu ochrony zdrowia;
 • łatwość korzystania z książki – czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień z danego tematu;
 • aktualny stan prawny.

Seria składa się z 6 tomów:

 • Tom I. Instytucje prawa medycznego,
 • Tom II. Szczególne świadczenia zdrowotne,
 • Tom III. Organizacja systemu ochrony zdrowia,
 • Tom IV. Prawo farmaceutyczne,
 • Tom V. Odpowiedzialność prywatnoprawna,
 • Tom VI. Odpowiedzialność publicznoprawna.

Seria System Prawa Prywatnego to wielotomowe dzieło wydane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów, kompleksowo omawiające cały polski system prawa prywatnego.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew Radwański, którego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz – jako Zastępca Redaktora Naczelnego. Redaktorami Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.


System Prawa Prywatnego to seria złożona z 23 wznowionych wydań:

 • Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna. Systemy Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2012. Redakcja: prof. Dr. Hab. Marek Safjan,
 • Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2019. Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Zbigniew Radwański,
 • Tom 3. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2013 Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,
 • Tom 4. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2012. Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,
 • Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2012 Redakcja: prof. Ewa Łętowska,
 • Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2018. Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak,
 • Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Wyd. 4, rok 2018. Redakcja: prof. dr hab. Jerzy Rajski,
 • Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2. Rok 2011. Redakcja: prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska,
 • Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2018. Redakcja: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner,
 • Tom 10. Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2015. Redakcja: prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz,
 • Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2014. Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński,
 • Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2011. Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński,
 • Tom 13. Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Wyd. 4, rok 2017. Redakcja: prof. Janusz Barta,
 • Tom 14A. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2017. Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 14B. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2017. Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 14C. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Rok 2017. Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 15. Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Rok 2013. Redakcja: prof. dr hab. Marian Kępiński,
 • Tom 16. Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2016. Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski,
 • Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2015. Redakcja: prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński,
 • Tom 17B. Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2016. Redakcja: prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński,
 • Tom 18. Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2016. Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szumański,
 • Tom 19. Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Rok 2006. Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szumański,
 • Tom 20A. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2014. Redakcja: prof. Dr. Hhab. Maksymilian Pazdan,
 • Tom 20B. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2015. Redakcja: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan,
 • Tom 20C. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2015. Redakcja: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan.

System Prawa Unii Europejskiej jest jedyną na polskim rynku serią wydawniczą, która w sposób tak rozległy i całościowy omawia porządek prawny Unii Europejskiej i pozycję Polski w tym systemie. Publikacja uwzględnia zarówno polską jak i europejską literaturę związaną z tematyką prawa UE oraz najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień.

Znakomite grono Autorów – najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa Unii Europejskiej, z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki – zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2011–2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”.


System Prawa Unii Europejskiej ze względu na obszerność omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy 16 tomów.

 • Pierwszy tom serii poświęcony został podstawom i źródłom prawa Unii Europejskiej. Zawiera omówienie m.in. ogólnej charakterystyki źródeł prawa, teorii integracji europejskiej oraz wartości i celów Unii Europejskiej.
 • Tom II prezentuje zasady i prawa podstawowe Unii Europejskiej.
 • Tom III dotyczy wykładni prawa UE z jej uwzględnieniem w orzecznictwie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
 • Tom IV serii skupia się na konstytucjonalizacji i internacjonalizacji prawa Unii Europejskiej.
 • Tom V poświęcony został ochronie prawnej, zwłaszcza sądowej oraz sankcjom prawnym za nieprzestrzeganie prawa unijnego wymierzanym zarówno przez organy Unii jak i przez sądy i organy krajowe.
 • Tom VI dogłębnie omawia prawo antydyskryminacyjne uwzględniając treść zakazu dyskryminacji, w tym kryteriom niedozwolonym, rodzaje dyskryminacji oraz wyjątki od zakazu dyskryminacji.
 • Tom VII serii prezentuje prawo rynku wewnętrznego, analizując m.in. takie rynki jak: farmaceutyczny, finansowy i energetyczny.
 • Tom VIII swoją problematyką obejmuje przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. W publikacji omówiona jest m. in. współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych w Unii Europejskiej.
 • Tom IX o prawie konkurencji szeroko przedstawia materialno-prawne reguły ochrony konkurencji oraz sposób ich stosowania i egzekwowania.
 • Kolejny tom X porusza problematykę pomocy publicznej i funduszy unijnych.
 • Tom XI uwzględnia prawo finansowe, podatkowe, celne oraz prawo zamówień publicznych.
 • Tom XII A swoim zakresem obejmuje omówienie prawa własności przemysłowej.
 • Tom XII B wprowadza w problematykę prawa autorskiego i praw pokrewnych a w dalszej części szczegółowo omawia dyrektywy Unii Europejskiej związane z tą tematyką.
 • Tom XIII szeroko prezentuje unijne prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego, skupiając się na takich aspektach jak ochrona pracy i określonych grup pracowników oraz koordynacje systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Tom XIV skupia się na prawie ochrony środowiska szczegółowo omawiając podmiot ochrony środowiska oraz ochronę ukierunkowaną horyzontalnie i sektorowo.
 • Tom XV serii poświęcona została prawu konsumenckiemu. Dzieło m.in. szczegółowo objaśnia jego strukturę oraz rodzaje umów konsumenckich.