Postępowania awansowe


 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Załącznik do Uchwały Nr 125 – 2019 Rady Naukowej INP PAN z 27 września 2019 r.)


Wszczęcie postępowania


 1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego, za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.
 2. Podmiotem habilitującym w Instytucie Nauk Prawnych PAN jest Rada Naukowa Instytutu, zgodnie z art. 178 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dalej określanej jako „Ustawa”.
 1. a W odniesieniu do postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. dokumenty wytworzone w toku czynności podejmowanych przez komisję habilitacyjną obradującą w sposób określony w pkt 2, w szczególności podejmowane uchwały oraz sporządzane protokoły posiedzeń podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji habilitacyjnej.
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego obejmuje:
  1. opis kariery zawodowej,
  2. wskazanie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy, z uwzględnieniem ust. 2;
  3. wskazanie podmiotu habilitującego.
 2. Do wniosku Habilitant załącza:
  1. dowody poświadczające istotną aktywność naukową Habilitanta, z uwzględnieniem jej realizacji w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej
  2. w przypadku, gdy osiągnięcie stanowi część pracy zbiorowej – oświadczenia Habilitanta i pozostałych współautorów o indywidualnym wkładzie w powstanie osiągnięcia.
 3. Uchwała Rady Naukowej Instytutu o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jest podejmowana w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku.

Sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej


 1. Rada Naukowa Instytutu, w terminie 6 tygodni od otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez Radę Doskonałości Naukowej, powołuje komisję habilitacyjną.
 2. W skład komisji habilitacyjnej, oprócz członków wskazanych przez RDN, wchodzą dwaj członkowie zatrudnieni w podmiocie habilitującym, w tym sekretarz, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz niebędący pracownikiem Instytutu recenzent, spełniający warunki wskazane w art. 221 ust. 5 pkt 3 Ustawy.
 3. Kandydatów na członków komisji habilitacyjnej wskazuje przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, biorąc pod uwagę propozycje członków Rady.
 4. Członkami komisji habilitacyjnej nie mogą być osoby posiadające wspólny dorobek publikacyjny z Habilitantem, będące recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku, uczestniczące w charakterze promotora lub recenzenta w przewodzie doktorskim Habilitanta, a także pozostające w stosunku zależności służbowej.
 5. Recenzentem wyznaczonym przez Radę Naukową Instytutu może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Naukowa Instytutu uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje Rada Naukowa Instytutu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
 6. Członkowie komisji habilitacyjnej wyznaczani są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
 7. Od momentu wyboru pełnego składu komisji habilitacyjnej, kolejne etapy postępowania habilitacyjnego organizuje sekretarz, w porozumieniu z przewodniczącym komisji habilitacyjnej, i we współpracy z sekretariatem Rady Naukowej Instytutu.

 8. Przebieg postępowania Komisja


  1. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwały w składzie nie mniejszym niż 6 osób, przy obecności przewodniczącego i sekretarza.
  2. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że Habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie nadaniu stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.
  3. Po otrzymaniu recenzji, przewodniczący komisji w porozumieniu z sekretarzem, wyznacza termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. O wyznaczonym terminie i miejscu powiadamia się Habilitanta, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
  4. Na posiedzeniu zwołanym w celu podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, komisja habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  5. Przedmiotem kolokwium habilitacyjnego są szczegółowe kwestie związane z przedstawionymi osiągnięciami naukowymi oraz ogólna problematyka z zakresu nauk prawnych.
  6. Nieobecność Habilitanta na kolokwium habilitacyjnym może, na wniosek Habilitanta złożony do przewodniczącego komisji habilitacyjnej najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin kolokwium habilitacyjnego, zostać usprawiedliwiona przez przewodniczącego komisji habilitacyjnej jeśli jest ona uzasadniona ważnymi względami. W przypadku uwzględnienia wniosku przewodniczący komisji habilitacyjnej wyznacza kolejny termin kolokwium habilitacyjnego.
  7. Przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego przy użyciu urządzeń technicznych bezpośrednio przekazujących obraz i dźwięk.
  8. Uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmowana jest w głosowaniu jawnym. Na wniosek habilitanta komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
  9. Opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne. W takim przypadku, bez względu na wynik głosowania, komisja habilitacyjna wydaje uchwałę o braku pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

  Rada Naukowa


  1. Na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, prowadzącej postępowanie habilitacyjne, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo o odmowie nadania tego stopnia, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu.
  2. Rada Naukowa Instytutu, w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo uchwałę odmawiającą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  3. W przypadku pozytywnej opinii komisji habilitacyjnej, przeprowadza się głosowanie nad uchwałą o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Rozstrzygnięcie zapada w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
  4. Jeżeli uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nie uzyska wymaganej większości, poddaje się głosowaniu uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Rozstrzygnięcie zapada w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
  5. W przypadku negatywnej opinii komisji habilitacyjnej lub braku pozytywnej opinii, Rada Naukowa Instytutu odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego. Rozstrzygnięcie w tym zakresie, w imieniu Rady, wydaje przewodniczący Rady Naukowej, stwierdzając zaistnienie negatywnej przesłanki, o której mowa w art. 221 ust. 12 Ustawy.
  6. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przekazuje Radzie Doskonałości Naukowej:
   1. kopię tej uchwały z uzasadnieniem;
   2. kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
   3. kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym – zapisane na elektronicznym nośniku danych.
  7. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, i w niniejszej uchwale, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty


  1. Habilitant wnosi na rzecz INP PAN opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, z zastrzeżeniem pkt 30 i 32.
  2. Opłaty nie pobiera się od Habilitanta będącego pracownikiem Instytutu.
  3. Wysokość opłaty ustala, w drodze zarządzenia, Dyrektor Instytutu, przy czym nie może ona przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności kwoty należne członkom komisji habilitacyjnej.
  4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może zwolnić Habilitanta, na jego wniosek, z opłaty w całości lub w części.

  Przewodniczący Rady Naukowej
  Instytutu Nauk Prawnych PAN: prof. dr hab. Andrzej Bierć

Aktualnie brak prowadzonych postępowań awansowych.

Nr Imię i Nazwisko Data nadania stopnia
126 Jerzy Jendrośka 23.10.2020 r.
125 Bernard Kazimierz Łukańko 26.06.2020 r.
124 Aleksandra Mężykowska 26.06.2020 r.
123 Grzegorz Tomasz Sibiga 26.06.2020 r.
122 Małgorzata Łączkowska-Porawska 26.06.2020 r.
121 Monika Domańska 26.06.2020 r.
120 Dagmara Woźniakowska-Fajst 26.06.2020 r.
119 Marcin Edmund Asłanowicz 20.12.2019 r.
118 Katarzyna Kubuj 14.06.2019 r.
117 Mateusz Błachucki 14.06.2019 r.
116 Patrycja Grzebyk 19.10.2018 r.
115 Magdalena Bainczyk 15.06.2018 r.
114 Maciej Bernatt 13.04.2018 r.
113 Mirosław Tokarski 19.01.2018 r.
112 Karolina Wierczyńska 27.10.2017 r.
111 Justyna Łacny 06.10.2017 r.
110 Witold Klaus 06.10.2017 r.
109 Anna Błachnio-Parzych 09.06.2017 r.
108 Piotr Radziewicz 12.05.2017 r.
107 Grzegorz Materna 28.04.2017 r.
106 Jacek Falski 10.03.2017 r.
105 Agnieszka Grzelak 11.03.2016 r.
104 Łukasz Gruszczyński 12.02.2016 r.
103 Marek Pliszkiewicz 12.06.2015 r.
102 Celina Nowak 12.06.2015 r.
101 Hanna Kuczyńska 12.06.2015 r.
100 Jacek Kosonoga 27.02.2015 r.
99 Agata Jurkowska-Gomułka 10.10.2014 r.
98 Ewa Popławska 10.10.2014 r.
97 Adam Habuda 07.03.2014 r.
96 Lechosław Kociucki 24.01.2014 r.
95 Krystyna Kowalik-Bańczyk 10.01.2014 r.
94 Leszek Wieczorek 15.11.2013 r.
93 Bartłomiej Nowak 15.11.2013 r.
92 Paweł Daniluk 25.10.2013 r.
91 Monika Tarska 28.06.2013 r.
90 Dawid Miąsik 01.02.2013 r.
89 Barbara Bajor 18.01.2013 r.
88 Monika Szwarc-Kuczer 26.10.2012 r.
87 Anastazja Gajda 30.03.2012 r.
86 Ireneusz Kamiński 25.11.2011 r.
85 Przemysław Saganek 09.06.2011 r.
84 Waldemar Hoff 24.04.2009 r.
83 Małgorzata Bednarek 23.01.2009 r.
82 Beata Gruszczyńska 14.11.2008 r.
81 Helena Żakowska-Henzler 30.11.2007 r.
80 Marek Andrzejewski 28.11.2005 r.
79 Jolanta Jakubowska-Hara 21.03.2005 r.
78 Halina Wantuła 28.10.2002 r.
77 Elżbieta Tomkiewicz 29.10.2001 r.
76 Teresa Górzyńska 27.03.2000 r.
75 Aleksandra Korwin-Szymanowska 29.11.1999 r.
74 Jerzy Rotko 27.09.1999 r.
73 Barbara Kozłowska 27.09.1999 r.
72 Irena Rzeplińska 28.09.1998 r.
71 Jerzy Oniszczuk 27.10.1997 r.
70 Michał Płachta 24.03.1997 r.
69 Jerzy Kranz 27.11.1995 r.
68 Jerzy Paśnik 26.06.1995 r.
67 Jerzy Jaskiernia 17.06.1994 r.
66 Władysław Czapliński 20.05.1994 r.
65 Anna Kossowska 29.06.1993 r.
64 Ewa Bieńkowska 26.06.1992 r.
63 Irena Wiszniewska-Białecka 11.10.1991 r.
62 Bogudar Kordasiewicz 21.06.1991 r.
61 Alina Jurcewicz 26.04.1991 r.
60 Zbigniew Hołda 29.06.1990 r.
59 Jerzy Ciemniewski 02.06.1989 r.
58 Barbara Czachórska-Jones 02.06.1989 r.
57 Andrzej Siemaszko 24.02.1989 r.
56 W. Kubala 20.01.1989 r.
55 Wiktor Osiatyński 20.05.1988 r.
54 Zdzisław Czeszejko-Sochacki 08.04.1988 r.
53 Jan Barcz 18.12.1987 r.
52 Andrzej Bierć 26.06.1987 r.
51 Andrzej Dyoniak 07.11.1986 r.
50 Dobrochna Wójcik 25.10.1985 r.
49 Roman Wieruszewski 21.12.1984 r.
48 Jan Pruszyński 01.06.1984 r.
47 Andrzej Szajkowski 20.05.1983 r.
46 Renata Szafarz 21.01.1983 r.
45 Michał Flemming 17.12.1982 r.
44 Michał Szpringer 10.12.1982 r.
43 Tadeusz Fuks 02.06.1982 r.
42 Leszek Wiśniewski 16.11.1981 r.
41 Wojciech Radecki 26.10.1981 r.
40 Zdzisław Kędzia 04.11.1980 r.
39 Barbara Zawadzka 10.10.1980 r.
38 Maria Pełka-Sługocka 21.03.1980 r.
37 Wanda Stojanowska 18.12.1979 r.
36 Tadeusz Smyczyński 25.09.1979 r.
35 Adam Strzembosz 10.05.1979 r.
34 Stanisław Pawela 07.04.1978 r.
33 Helena Kołakowska-Przełomiec 16.01.1978 r.
32 Alicja Pomorska 17.06.1977 r.
31 Walery Masewicz 17.06.1977 r.
30 Piotr Wierzbicki 18.03.1977 r.
29 Teodor Szymanowski 18.03.1977 r.
28 Zofia Ostrihańska 14.01.1977 r.
27 Andrzej Spotowski 14.12.1976 r.
26 Wojciech Michalski 12.11.1976 r.
25 Maria Frankowska 09.10.1976 r.
24 Jerzy Jasiński 26.03.1976 r.
23 Leszek Kubicki 19.12.1975 r.
22 Maria Matey-Tyrowicz 05.12.1975 r.
21 Janina Wojciechowska 24.10.1975 r.
20 Ewa Łętowska 13.06.1975 r.
19 Alicja Kędzierska-Cieślak 13.12.1974 r.
18 Teofil Leśko 25.10.1974 r.
17 Jerzy Makarczyk 25.10.1974 r.
16 Edward Ura 28.06.1974 r.
15 Jan Skupiński 28.06.1974 r.
14 Barbara Kunicka-Michalska 28.03.1973 r.
13 Janusz Łętowski 06.10.1972 r.
12 Aleksander Lichorowicz 30.06.1972 r.
11 Andrzej Wasilkowski 26.02.1970 r.
10 Jerzy Sawicki 06.06.1969 r.
9 Jan Winiarz 24.05.1968 r.
8 Wojciech Sokolewicz 18.10.1968 r.
7 Jerzy Sztucki 26.05.1967 r.
6 Maria Błażejczyk 03.12.1965 r.
5 Józef Paliwoda 11.06.1965 r.
4 Aleksander Bachrach 09.04.1965 r.
3 Wojciech Góralczyk 05.06.1964 r.
2 Lech Antonowicz 06.12.1963 r.
1 Wacław Dawidowicz 26.09.1958 r.