Strona główna » Działalność wydawnicza » Excellence in Legal Research

Excellence in Legal Research

Excellence in Legal Research.
Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Nauk Prawnych PAN otrzymał w ramach programu Dialog środki na realizację projektu “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad”.Realizacja projektu przyczyni się do umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zwiększenie udziału polskich badaczy z zakresu nauk prawnych w międzynarodowej komunikacji naukowej i popularyzację polskiej myśli prawnej w zakresie bieżących problemów badawczych, kluczowych dla globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, w dziedzinie nauk prawnych i pokrewnych. Dzięki wnikliwej ocenie propozycji projektów wydawniczych przez Radę Naukową Projektu pod przewodnictwem dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN będzie możliwe podjęcie przez wykonawców pionierskich prac w zakresie zidentyfikowanych problemów, co przyczyni się do podniesienia jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), prowadzonych przez polskich naukowców w pracy nad publikacjami, będącymi efektem realizacji projektu.

Wyłonieni w konkursie wykonawcy mikroprojektów wydawniczych: siedmiu autorów monografii i siedmiu autorów artykułów naukowych otrzymają dostęp do źródeł informacji naukowej w zasobach Instytutu Nauk Prawnych PAN (subskrybowanych baz pełnotekstowych, systemów informacji prawnej, usług z zakresu informacji naukowej i bogatego księgozbioru, uzupełnianego wg. dezyderatów zgłaszanych przez wykonawców). Dodatkowo będą mieli możliwość zrealizowania kwerendy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Przez okres osiemnastu miesięcy wykonawcy będą regularnie spotykać się z kierownikiem projektu podczas otwartych seminariów w siedzibie Instytutu. Przewidziano również bieżącą konsultację z Radą Naukową Projektu i konsultantami dziedzinowymi (polskimi i zagranicznymi), redaktorami prowadzącymi w Wydawnictwie INP PAN, a także seminaria robocze i warsztaty z zakresu strategii skutecznego publikowania wyników badań naukowych w modelu Open Access. We współpracy z obsługą administracyjną projektu uczestnicy seminarium (wykonawcy projektu) będą mogli opracować optymalną ścieżkę publikacyjną, tzn. wybrać czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, do którego zostaną przesłane teksty artykułu oraz opracować zgłoszenie wydawnicze projektu do prestiżowego wydawnictwa zagranicznego.

Seminaryjny charakter projektu ma na celu nie tylko monitorowanie bieżących postępów w realizacji projektów wydawniczych, ale przebudowę myślenia o jakości polskiej nauki, wypracowanie modelu większego upublicznienia badań, szerszego niż obecnie konfrontowania założeń z innymi badaczami, a przy tym weryfikowania ich jeszcze na etapie powstawania publikacji naukowych (co jest praktyką powszechną w zachodnich środowiskach naukowych, ale w polskiej nauce praktycznie nie funkcjonuje).


Wszystkie teksty stworzone w ramach projektu zostaną opublikowane w modelu Open Access, aby zwiększyć międzynarodową widoczność publikacji i jej cytowalność w gronie uznanych badaczy. Wprowadzenie do międzynarodowego obiegu naukowego publikacji dostępnych w modelu Open Access o znacznym stopniu odkrywczości, innowacyjności prezentowanych badań, pozwoli także zebrać dane wyjściowe do badań nad skutecznością przyjętej w projekcie wydawniczym strategii publikowania prac polskich naukowców z dziedziny prawa o tematyce aktualnych problemów badawczych, oraz porównania jej efektów przez informatologów.

Szczegóły konkursu zostaną podane już wkrótce.