Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Nauk Prawnych PAN otrzymał w ramach programu Dialog środki na realizację w latach 2019-2023 projektu “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad”.Realizacja projektu przyczyni się do umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zwiększenie udziału polskich badaczy z zakresu nauk prawnych w międzynarodowej komunikacji naukowej i popularyzację polskiej myśli prawnej w zakresie bieżących problemów badawczych, kluczowych dla globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, w dziedzinie nauk prawnych i pokrewnych. Dzięki wnikliwej ocenie propozycji projektów wydawniczych przez Radę Naukową Projektu pod przewodnictwem dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN będzie możliwe podjęcie przez wykonawców pionierskich prac w zakresie zidentyfikowanych problemów, co przyczyni się do podniesienia jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), prowadzonych przez polskich naukowców w pracy nad publikacjami, będącymi efektem realizacji projektu.

Publikacje wyłonionych w trybie konkursowym wykonawców minigrantów wydawniczych, tj. 7 oryginalnych monografii naukowych oraz 8 artykułów naukowych, zostały wydane w modelu Open Access w prestiżowych kanałach komunikacji naukowej (czasopismach indeksowanych w bazach referencyjnych Scopus i/lub Web of Science a w przypadku książek 0 w wydawnictwie Taylor&Francis pod imprintem Routledge), tak aby zwiększyć międzynarodową widoczność publikacji i jej cytowalność w gronie uznanych badaczy. Wprowadzenie do międzynarodowego obiegu naukowego publikacji dostępnych w modelu Open Access o znacznym stopniu odkrywczości, innowacyjności prezentowanych badań, pozwoli także zebrać dane wyjściowe do badań nad skutecznością przyjętej w projekcie wydawniczym strategii publikowania prac polskich naukowców z dziedziny prawa o tematyce aktualnych problemów badawczych, oraz porównania jej efektów przez informatologów.

Niewątpliwie realizacja projektu przyczyniła się do umiędzynarodowienia polskiej myśli w dziedzinie nauk prawnych i pokrewnych. Publikacja wyników badań naukowych w modelu OA przyczynia się do zwiększenia cytowalności w międzynarodowym środowisku badaczy (statystycznie 7-krotnej), a tym samym zwiększenie międzynarodowej widoczności publikacji. Mamy nadzieję, że publikacje opracowane w wyniku realizacji mikrograntów “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” będą stanowić asumpt do dalszego rozwoju karier naukowych autorów i zwiększenia obecności wyników ich badań naukowych w międzynarodowym środowisku akademickimW rezultacie projektu powstały następujące publikacje

Zobacz je w e-Bibliotece Prawniczej.