Mobilities, Social Change and Crime. Lessons from Poland

Będąca efektem realizacji projektu wydawniczego Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (DIALOG, 2019-2023) monografia dr. Konrada Buczkowskiego dr Pauliny Wiktorskiej pt. Mobilities, Social Change and Crime. Lessons from Poland przedstawia w sposób syntetyzujący wybrane tendencje w dynamice i strukturze przestępczości w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat, w kontekście zachodzących na skutek transformacji ustrojowo-gospodarczej oraz rozwoju nowych technologii, a także spowodowanych wybuchem pandemii Covid-19 przemian społecznych w szerszym regionie.

Autorzy zbadali wpływ głębokiej transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku na zjawisko przestępczości, jej strukturę i dynamikę oraz politykę jej kontroli w kolejnych dekadach. Przeanalizowali także wpływ zmian wynikających z dynamicznego rozwoju polskiego społeczeństwa w XXI wieku w kontekście globalnych przemian w kierunku pojawienia się nowej formy życia zbiorowego, mobilnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na nowoczesnych technologiach. Skoncentrowali się przede wszystkim na tych dewiacyjnych zachowaniach, które w najbardziej oczywisty sposób można powiązać ze zmianami społecznymi, przede wszystkim politycznymi, gospodarczymi, prawnymi i technologicznymi. W pracy poddano analizie dane dotyczące przestępczości ujawnione w oficjalnych statystykach.

Na podstawie wstępnych obserwacji poczynionych w wybranych krajach autorzy opisują powiązane zmiany w zachowaniach przestępczych i identyfikują pewne kluczowe wydarzenia, które mogą mieć wpływ na przyszłe trendy.

Książka zainteresuje naukowców i badaczy zajmujących się prawem karnym, kryminologią, socjologią i polityką kryminalną.


Wydawca: Routledge
Autor: Konrad Buczkowski, Paulina Wiktorska
Wydanie: 2023
ISBN: 9781032446349; 97810033760572
DOI: 10.4324/9781003376057
Ilość stron: 122
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: sygn. 55444