Przewody doktorskie


 

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Załącznik do Uchwały Nr 110 – 2019 Rady Naukowej INP PAN z dnia 14 czerwca 2019 r.)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych przeprowadza Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (dalej: INP PAN), a w zakresie przewidzianym w niniejszej uchwale – komisje powołane przez Radę Naukową INP PAN, stosując przepisy art. 177-197 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn.zm.) oraz postanowienia niniejszej uchwały.
 2. Uchwała stosuje się do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w trybie eksternistycznym. W przypadku prowadzenia przez INP PAN szkoły doktorskiej, uchwałę stosuje się z uwzględnieniem regulaminu tej szkoły uchwalonego na podstawie art. 205 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
 3. Uchwały nie stosuje się do przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r., do których, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 14 marca 2005 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

II. WYZNACZANIE PROMOTORA, PROMOTORÓW LUB PROMOTORA POMOCNICZEGO


 1. Osoba ubiegająca się o stopień doktora przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego, załączając oświadczenia kandydatów na promotora i promotora pomocniczego o wyrażeniu zgody na pełnienie tych funkcji, jak również swoje zobowiązanie do wniesienia opłaty, o której mowa w rozdziale IV, odpowiednio do postanowień tego rozdziału.
 2. We wniosku, o którym mowa w pkt 1, wskazuje się przewidywany temat rozprawy doktorskiej.
 3. Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny, osoba ubiegająca się o stopień doktora może złożyć wniosek o wyznaczenie promotorów. W takiej sytuacji w uchwale o wyznaczeniu promotorów Rada Naukowa wskazuje dyscyplinę̨, w której będzie się toczyć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, przy czym postępowanie prowadzone w INP PAN może prowadzić do nadania stopnia jedynie doktora nauk prawnych.
 4. Jeżeli rozprawa doktorska ma być przedstawiona w języku obcym, do wniosku należy załączyć zgodę promotora, promotora pomocniczego lub promotorów na przedstawienie rozprawy w tym języku.
 5. Rada Naukowa INP PAN podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego albo promotorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. W głosowaniu biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, w myśl art. 226 ust. 1 – ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 6. Rada Naukowa wyznacza promotora w miejsce osoby, która z uzasadnionej przyczyny złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Wyznaczenie nowego promotora następuje po złożeniu wniosku przez osobę pełniącą dotychczas tę funkcję, na wniosek kandydata i po wyrażeniu pisemnej zgody przez pracownika naukowego, który ma być wyznaczony na promotora. Głosowanie w sprawie wyznaczenia nowego promotora odbywa się w trybie określonym w ust. 5.
 7. Rada Naukowa wyznacza promotora pomocniczego w miejsce osoby, która z uzasadnionej przyczyny złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Wyznaczenie nowego promotora pomocniczego następuje po złożeniu wniosku przez osobę pełniącą dotychczas tę funkcję, na wspólny wniosek kandydata i promotora, po wyrażeniu pisemnej zgody przez pracownika naukowego, który ma być wyznaczony na promotora pomocniczego. Głosowanie w sprawie wyznaczenia nowego promotora pomocniczego odbywa się w trybie określonym w ust.5.

III. SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK


 1. Osoba, która zamierza ubiegać się o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. V pkt 1, składa do Przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN wniosek o przeprowadzenie egzaminu w celu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Absolwent studiów doktoranckich INP PAN, zgodnie z uchwałą Rady Naukowej INP PAN z dnia 13 kwietnia 2018 roku wydaną na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. poz. 256) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. poz. 1594), wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r., poz.986), w trakcie studiów doktoranckich nabywa kwalifikacje na poziomie 8 PRK. Zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich INP PAN poświadcza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
 3. Egzamin, o którym mowa w pkt 1, przeprowadza komisja powołana przez Rade Naukową INP PAN, (zwana dalej „Komisją ds. weryfikacji efektów uczenia się”), złożona z co najmniej 3 członków Rady Naukowej posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie oraz z promotora. Komisja podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków, w tym promotora.
 4. Członkowie komisji podczas rozmowy z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora weryfikują jej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu określonym w pkt 5, w tym w związku z treścią przygotowywanej bądź ukończonej rozprawy doktorskiej.
 5. Kandydat wnioskujący o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wykazywać powinien następujące kwalifikacje:

Wiedza

Zna i rozumie

W-01

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny naukowej,

W-02

zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscypliny naukowej, istotne dla programu kształcenia,

W-03

zna i rozumie metodologię badań naukowych,

W-04

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,

W-05

ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej

Umiejętności

Potrafi

U-01

wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

 • definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
 • rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
 • wnioskować na podstawie wyników badań,

 

U-02

transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej,

U-03

upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych,

U-04

inicjować debatę,

U-05

uczestniczyć w dyskursie naukowym,

U-06

posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym,

U-07

planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym,

U-08

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób,

U-09

opracowywać programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

Kompetencje społeczne

Jest gotów do

K-01

krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej,

K-02

krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny,

K-03

uznawania znaczenia wiedzy i rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K-04

wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców,

K-05

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego,

K-06

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

K-07

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

 • prowadzenia badań w sposób niezależny,
 • respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
 1. Komisja do spraw weryfikacji efektów uczenia się, po stwierdzeniu, że kandydat dysponuje kwalifikacjami opisanymi w pkt 5, podejmuje uchwałę o uzyskaniu przez kandydata efektów uczenia się na poziomie kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Uchwała ta jest podstawą wydania kandydatowi przez Dyrektora INP PAN certyfikatu poświadczającego uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
 2. Kandydatowi, wobec którego Komisja nie stwierdziła powyższych kwalifikacji, służy prawo ponownego przystąpienia do egzaminu. Termin ponownego egzaminu nie może przypadać w czasie krótszym niż 5 miesięcy od czasu przeprowadzenia pierwszego egzaminu.

IV. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA


 1. Kandydat do stopnia doktora wnosi na rzecz INP PAN opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 2. Opłaty nie pobiera się od kandydata do stopnia doktora będącego pracownikiem Instytutu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może zwolnić kandydata do stopnia doktora, na jego wniosek, z opłaty w całości lub w części.
 4. Wysokość opłaty ustala, w drodze zarządzenia, Dyrektor Instytutu, przy czym nie może ona przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności wynagrodzenie promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.

V.ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA


 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przedstawionej w języku obcym ze streszczeniem w języku polskim oraz autoreferatem; w razie gdy rozprawa doktorska jest zbiorem opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, dołącza się również krótki opis (10-15 stron) przedstawiający osiągnięcia wnioskodawcy i ich odniesienie do aktualnego stanu wiedzy, a jeżeli wnioskodawca przedstawia jako rozprawę doktorską publikację wieloautorską lub publikacje wieloautorskie – oświadczenia współautorów o procencie ich udziału w publikacji;
  2. pozytywną opinię promotora lub promotorów co do rozprawy doktorskiej;
  3. życiorys;
  4. poświadczoną (notarialnie, przez podmiot wydający albo przez sekretariat INP PAN w razie składania bezpośrednio) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
  5. wykaz prac naukowych, z załączeniem dorobku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b powołanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;
  6. certyfikat, o którym mowa w rozdziale III pkt 6 lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów bądź innego certyfikatu poświadczającego spełnienie wymagania określonego w art. 186 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;
  7. poświadczoną kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
  8. informację o przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie tego stopnia w zakresie nauk prawnych.
 3. Rozprawę doktorską składa się w 5 egzemplarzach, a jej streszczenie i autoreferat w 15 egzemplarzach – w formie papierowej z kopią zapisaną na elektronicznym nośniku danych,
 4. Rada Naukowa INP PAN wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. W głosowaniu biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jak również promotor (promotorzy).
 5. Jeżeli wnioskodawca, w dołączonym do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w kopii dokumentu potwierdzającym posiadanie tytułu zawodowego magistra nie wykazał ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, zobowiązany jest on do spełnienia warunku wykazania się wiedzą z zakresu prawa, a w takim przypadku Rada Naukowa w uchwale o wszczęciu postępowania stwierdza obowiązek złożenia przez wnioskodawcę pięciu egzaminów uzupełniających z następujących gałęzi prawa: prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo procesowe do wyboru: cywilne, karne oraz administracyjne i sądowoadministracyjne. Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnych ocen ze wszystkich tych pięciu egzaminów jest warunkiem dopuszczenia do dalszych czynności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5:
  1. Przewodniczący Rady Naukowej:
   1. wyraża zgodę na proponowany przez wnioskodawcę przedmiot z zakresu prawa procesowego, przy czym, w porozumieniu z promotorem, może zgody nie wyrazić i wskazać inny przedmiot z tego zakresu, biorąc pod uwagę tematykę rozprawy doktorskiej wnioskodawcy;
   2. wyznacza termin dla kandydata na złożenie przepisanych egzaminów;
  2. Dyrektor INP PAN wyznacza egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminów.

VI. POWOŁYWANIE KOMISJI DOKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA (KOMISJI DOKTORSKIEJ)


 1. Po podjęciu uchwały o wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Rada Naukowa na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje komisję do przeprowadzenia czynności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dalej określaną jako „komisja doktorska”.
 2. W skład komisji doktorskiej wchodzi co najmniej 9 członków Rady Naukowej INP PAN, posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie. W skład komisji ponadto wchodzą: promotor (promotorzy) i recenzenci oraz, bez prawa głosu, promotor pomocniczy.
 3. Komisja doktorska powoływana jest w drodze uchwały, podjętej w trybie określonym w rozdziale V pkt 4. W uchwale wskazuje się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji doktorskiej.

VII. WYZNACZANIE RECENZENTÓW I RECENZJE


 1. Recenzenci wyznaczani są po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, a w przypadku, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 po pozytywnym złożeniu egzaminów uzupełniających, przez Radę Naukową INP PAN w drodze uchwały, na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej, po zasięgnięciu opinii promotora. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów w trybie określonym w rozdziale V pkt 4.
 2. Recenzje przedstawiane są w formie papierowej, z kopią na elektronicznym nośniku danych.
 3. Recenzja w postępowaniu dotyczącym nadania stopnia doktora zawiera konkluzje co rozprawy doktorskiej. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej – w takim przypadku rozprawa jest przekazywana promotorowi oraz osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora. Po uzupełnieniu lub poprawie rozprawy jest ona kierowana do ponownej oceny tych samych recenzentów.
 4. Rada Naukowa może na wniosek recenzenta, usprawiedliwiający przyczynę uchylenia się od sporządzania recenzji, podjąć uchwałę o wyznaczeniu nowego recenzenta w miejsce rezygnującego.
 5. Rada Naukowa może, na wniosek komisji doktorskiej, nie przyjąć recenzji, o ile nie zawiera ona jednoznacznych i uzasadnionych konkluzji oraz zobowiązać recenzenta do jej uzupełnienia.
 6. Recenzja może zawierać́ wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Wniosek taki winien być́ uzasadniony w sposób wskazujący na te walory pracy, które stanowią̨ o zasadności jej wyróżnienia. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej recenzent może złożyć́ również̇ w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

VIII. CZYNNOŚCI KOMISJI DOKTORSKIEJ – OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ


 1. Członkowie komisji doktorskiej zapoznają się z rozprawą doktorską lub jej streszczeniem i autoreferatem, jak również z recenzjami, doręczonymi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
 2. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w jej skład, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 3. W razie nieprzyjęcia uchwały o dopuszczeniu rozprawy do obrony sprawa kierowana jest na posiedzenie Rady Naukowej INP PAN. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w tej sprawie w drodze postanowienia.
 4. Obrona rozprawy odbywa się podczas otwartego posiedzenia komisji doktorskiej, z udziałem recenzentów, promotora jako członków Komisji (z prawem głosu) oraz promotora pomocniczego (bez prawa głosu).
 5. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają̨ swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą̨ zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy odpowiedź osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora na uwagi oraz pytania uczestników obrony.
 6. Po zamknięciu dyskusji komisja doktorska podczas niejawnej części posiedzenia podejmuje uchwałę o przyjęciu projektu uchwały Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, promotora oraz co najmniej dwóch recenzentów.

IX. NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA


 1. Rada Naukowa INP PAN podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora po zapoznaniu się z projektem uchwały przyjętym przez komisję doktorską i przedstawionym przez jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego lub sekretarza,
 2. Uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Rada Naukowa podejmuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. W głosowaniu biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jak również promotor (promotorzy) i recenzenci.
 3. Nieprzyjęcie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora oznacza decyzję o odmowie nadania stopnia. W takim przypadku, Rada Naukowa powierza sporządzenie uzasadnienia decyzji Przewodniczącemu Rady Naukowej albo przewodniczącemu lub sekretarzowi komisji doktorskiej. Niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia decyzji Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje je wszystkim osobom, o którym mowa w pkt 2 celem przedstawienia uwag w terminie, który wyznacza w tym celu. Brak uwag jest uznany za przyjęcie uzasadnienia przez Radę Naukową, natomiast w razie przedstawienia uwag, są one rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Nauk Prawnych PAN: prof. dr hab. Andrzej Bierć

Nr Imię i Nazwisko Streszczenie Recenzje    
1 Monika Dynowska–Papros Recenzja prof. dr. hab. Piotra Dobosza – Uniwersytet Jagielloński Recenzja prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego – Uniwersytet Śląski Recenzja prof. dr. hab. Kamila Zeidlera – Uniwersytet Gdański
2 Dominika Zawadka Streszczenie w j. angielskim Recenzja prof. dr. hab. Marka Kulika – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Recenzja prof. dr. hab. Jerzego Skorupki – Uniwersytet Wrocławski
3 Catherine Jaskiewicz Streszczenie w j. angielskim Recenzja prof. dr hab. Bernadetty Fuchs Recenzja dr hab. Łukasza Żarnowca, prof. UKSW
4 Dominika Mróz Streszczenie w j. angielskim Recenzja prof. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG Recenzja prof. dr hab. Joanny Haberko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 Monika Szulecka Streszczenie w j. angielskim Recenzja prof. Magdaleny Kmak, Åbo Akademi – Uniwersytet w Turku w Finlandi Recenzja prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej, Uniwersytet w Białymstoku
6 Marcin Gołębiewicz Autoreferat Recenzja prof. dr hab. J. Majewskiego, UKSW Recenzja prof. dr hab. D. Dudka, KUL Recenzja prof. dr hab. J. Jagielskiego, UW
7 Katarzyna Sawicka Streszczenie w j. angielskim Recenzja dr hab. Jana Byrskiego, prof. UEK Recenzja dr hab. Barbary Bajor, prof. INP PAN Recenzja dr hab. Anny Marii Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG
8 Mateusz Wąsik Recenzja dr hab. Doroty Pudzianowskiej Recenzja dr. hab. Macieja de Abgaro Zachariasiewicza, prof. ALK Recenzja dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK i US
Nr Imię i Nazwisko Data nadania stopnia
338 Dominika Zawadka 19.04.2024 r.
337 Monika Dynowska-Papros 19.04.2024 r.
336 Catherine Jaskiewicz 15.12.2023 r.
335 Dominika Mróz 15.12.2023 r.
334 Monika Szulecka 15.12.2023 r.
333 Beata Włodarczyk 23.06.2023 r.
332 Filip Radziwiłł 23.06.2023 r.
331 Ewa Marcisz 23.06.2023 r.
330 Mateusz Wąsik 21.04.2023 r.
329 Marcin Gołębiewicz 21.04.2023 r.
328 Katarzyna Sawicka 21.04.2023 r.
327 Dominika Bychawska-Siniarska 16.12.2022 r.
326 Klaudia Witkowska 16.12.2022 r.
325 Łukasz Mazurczak 16.12.2022 r.
324 Ewelina Jarosz-Zgoda 16.12.2022 r.
323 Gabriela Lenarczyk 16.12.2022 r.
322 Rafał Kusztal 16.12.2022 r.
321 Maciej Klonowski 21.10.2022 r.
320 Monika Ged 24.06.2022 r.
319 Piotr Marciniak 24.06.2022 r.
318 Wojciech Lewandowski 24.06.2022 r.
317 Magdalena Gałązka 24.06.2022 r.
316 Jarosław Tekliński 24.06.2022 r.
315 Monika Swaczyna-Pruchnik 24.06.2022 r.
314 Natalia Wielgat 24.06.2022 r.
313 Wojciech Kobyliński 24.06.2022 r.
312 Kamil Rudol 24.06.2022 r.
311 Łukasz Andrzejczak 29.04.2022 r.
310 Edyta Mikulska 29.04.2022 r.
309 Izabela Wereśniak-Masri 29.04.2022 r.
308 Joanna Szachta 25.02.2022 r.
307 Karolina Libront 25.02.2022 r.
306 Andrzej Nogal 25.02.2022 r.
305 Karolina Szwarc 17.12.2021 r.
304 Aneta Piekut 17.12.2021 r.
303 Dominik Sybilski 17.12.2021 r.
302 Michał Sehn 17.12.2021 r.
301 Anna Wójcik 22.10.2021 r.
300 Paweł Kaźmierczyk 22.10.2021 r.
299 Anna Miszczak 25.06.2021 r.
298 Krzysztof Koślicki 25.06.2021 r.
297 Aneta Skorupa-Wulczyńska 23.04.2021 r.
296 Monika Głazowska – Pawłowska 23.04.2021 r.
295 Michał Rządkowski 23.04.2021 r.
294 Monika Bieniek-Ciarcińska 23.04.2021 r.
293 Katarzyna Błażuk 19.02.2021 r.
292 Aleksandra Kuźnicka-Cholewa 18.12.2020 r.
291 Joanna Dmowska 23.10.2020 r.
290 Agnieszka Barańska 26.06.2020 r.
289 Diana Iłków 28.02.2020 r.
288 Katarzyna Andrejuk 28.02.2020 r.
287 Tomasz Jur 20.12.2019 r.
286 Marta Currit 20.12.2019 r. wyróżniona
285 Marta Romanowska 20.12.2019 r.
284 Anna Nieć 20.12.2019 r.
283 Karolina Aromińska 22.11.2019 r.
282 Paweł Chmieliński 22.11.2019 r.
281 Anna Mlostoń-Olszewska 27.09.2019 r.
280 Błażej Kwiatek 14.06.2019 r.
279 Weronika Papucewic 26.04.2019 r.
278 Justyna Włodarczyk-Madejska 22.03.2019 r.
277 Joanna Przyjemska 22.03.2019 r.
276 Izabella Mikiciuk 25.01.2019 r.
275 Agnieszka Nawojska-Fahrenholz 14.12.2018 r.
274 Marcin Orecki 14.12.2018 r.
273 Szymon Zaręba 14.12.2018 r.
272 Marcin Żurowski 19.10.2018 r.
271 Anna Kamińska 19.10.2018 r.
270 Michał Filipek 15.06.2018 r.
269 Artur Salbert 15.06.2018 r.
268 Witold Daniłowicz 18.05.2018 r.
267 Jakub Pitera 18.05.2018 r.
266 Paweł Popardowski 18.05.2018 r.
265 Tomasz Zimny 13.04.2018 r.
264 Robert Siwik 13.04.2018 r.
263 Anna Wójtowicz-Dawid 14.04.2018 r.
262 Magdalena Piech 23.03.2018 r.
261 Anna Rotter 23.02.2018 r.
260 Anita Kwecko-Podświadek 23.02.2018 r.
259 Agata Kleczkowska 19.01.2018 r.
258 Michał Ziółkowski 08.12.2018 r.
257 Marta Gołębiowska 17.11.2017 r.
256 Robert Wilczyński 27.10.2017 r.
255 Jarosław Łukawski 28.04.2017 r.
254 Danuta Adamiec 10.03.2017 r.
253 Marcin Starzyk 03.02.2017 r.
252 Dawid Sobczyński 13.01.2017 r.
251 Maciej Nawrocki 09.12.2016 r.
250 Izabela Bogucka 18.11.2016 r.
249 Magdalena Dziedzic 21.10.2016 r.
248 Robert Lizak 07.10.2016 r.
247 Eliza Kosiorek 17.06.2016 r.
246 Grażyna Baranowska 03.05.2016 r.
245 Aneta Ratkowska 11.03.2016 r.
244 Michał Leski 12.02.2016 r.
243 Joanna Mucha-Kujawa 10.01.2016 r.
242 Anna Urbańska-Łukaszewicz 11.12.2015 r.
241 Jonatan Hasiewicz 23.10.2015 r.
240 Tomasz Budzyński 09.10.2015 r.
239 Katarzyna Ceglarska-Piłat 26.06.2015 r.
238 Dariusz Drajewicz 12.06.2015 r.
237 Mateusz Grochowski 15.05.2015 r.
236 Katarzyna Strąk 05.05.2015 r.
235 Ewa Suwara 17.04.2015 r.
234 Stanisław Witkowski 13.03.2015 r.
233 Aleksandra Ciąglewicz-Miśta 27.02.2015 r.
232 Adam Puchalski 16.01.2015 r.
231 Łukasz Wieczorek 12.12.2014 r.
230 Wojciech Marchwicki 12.12.2014 r.
229 Michał Synarodzki 28.11.2014 r.
228 Mateusz Rogala 07.11.2014 r.
227 Wojciech Drobny 13.06.2014 r.
226 Alicja Szczęśniak 03.05.2014 r.
225 Daniel Pawluczuk 11.04.2014 r.
224 Agata Ludera-Ruszel 28.03.2014 r.
223 Małgorzata Mieszkowska-Przybylska 07.03.2014 r.
222 Beata Dziduszko 07.02.2014 r.
221 Paweł Ostaszewski 15.11.2013 r.
220 Ariadna Ochnio 25.10.2013 r.
219 Piotr Kunicki 28.06.2013 r.
218 Julia Zdanukiewicz 12.04.2013 r.
217 Joanna Zięba 22.03.2013 r.
216 Katarzyna Sulimierska 08.03.2013 r.
215 Tadeusz Nowak 22.02.2013 r.
214 Dorota Lutostańska 14.12.2012 r.
213 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias 16.11.2012 r.
212 Karol Szmaj 12.10.2012 r.
211 Sebastian Mróz 22.06.2012 r.
210 Michał Kruk 01.06.2012 r.
209 Aleksandra Kunkiel-Kryńska 11.05.2012 r.
208 Joanna Łukaszyk 09.03.2012 r.
207 Maciej Plebanek 13.01.2012 r.
206 Patryk Szafrański 09.12.2011 r.
205 Tomasz Ciupka 21.10.2011 r.
204 Artur Sobolewski 07.10.2011 r.
203 Magdalena Goldschneider 01.07.2011 r.
202 Marcin Zieliński 27.05.2011 r.
201 Piotr Skorupa 13.05.2011 r.
200 Michał Bernat 15.04.2011 r.
199 Patrycja Zawirska 15.04.2011 r.
198 Katarzyna Sękowska-Kozłowska 01.04.2011 r.
197 Maria Niełaczna 11.03.2011 r.
196 Mateusz Bieczyński 11.03.2011 r.
195 Anna Pudło 25.02.2011 r.
194 Mateusz Błachucki 04.02.2011 r.
193 Monika Domańska 04.02.2011 r.
192 Maciej Taborowski 21.01.2011 r.
191 Ewa Suknarowska-Drzewiecka 17.12.2010 r.
190 Katarzyna Feldo 19.11.2010 r.
189 Bartosz Merczyński 19.11.2010 r.
188 Agata Wujastyk 29.10.2010 r.
187 Angelina Sarota 08.10.2010 r.
186 Anna Błachnio-Parzych 02.07.2010 r.
185 Anna Surynt-Skorupa 18.06.2010 r.
184 Michał Kowalski 21.05.2010 r.
183 Paulina Pilch 23.04.2010 r.
182 Piotr Brzeziński 19.03.2010 r.
181 Adam Ambroziewicz 19.02.2010 r.
180 Monika Rosłan-Karasińska 22.01.2010 r.
159 Anna Szarmach 29.05.2009 r.
178 Magdalena Kmak 11.12.2009 r.
177 Bartłomiej Krzyczkowski 27.11.2009 r.
176 Marcin Nowacki 06.11.2009 r.
175 Małgorzata Skibińska 27.03.2009 r.
174 Grzegorz Materna 13.03.2009 r.
173 Wojciech Sadowski 27.02.2009 r.
172 Sergiusz Urban 06.02.2009 r.
171 Justyna Łacny 09.01.2009 r.
170 Lena Krysińska-Wnuk 09.01.2009 r.
169 Dagmara Woźniakowska-Fajst 12.12.2008 r.
168 Marzena Laskowska 12.12.2008 r.
167 Jelena Kondratiewa-Bryzik 28.11.2008 r.
166 Bartosz Draniewicz 17.10.2008 r.
165 Waldemar Trojan 03.10.2008 r.
164 Witold Klaus 04.07.2008 r.
163 Paulina Wiktorska 30.05.2008 r.
162 Anna Schulz 14.03.2008 r.
161 Karolina Wierczyńska 18.01.2008 r.
160 Tadeusz Białek 14.12.2007 r.
159 Marzena Kruk 09.11.2007 r.
158 Andrzej Pietrzak 26.10.2007 r.
157 Jakub Głowacki 22.06.2007 r.
156 Grzegorz Nita-Jagielski 01.06.2007 r.
155 Jacek Kosonoga 27.04.2007 r.
154 Katarzyna Chrostowska-Malak 23.03.2007 r.
153 Celina Nowak 02.03.2007 r.
152 Anna Płatkowska-Kułaj 21.12.2006 r.
151 Leszek Nowakowski 17.03.2006 r.
150 Mariusz Maciejewski 16.12.2006 r.
149 Elżbieta Jarzęcka-Siwik 25.11.2005 r.
148 Katarzyna Kubuj 24.06.2005 r.
147 Izabela Makowska 20.05.2005 r.
146 Joanna Jemielniak 01.04.2005 r.
145 Krystyna Kowalik-Bończyk 17.12.2004 r.
144 Tomasz Bagdziński 26.11.2004 r.
143 Monika Szwarc 25.06.2004 r.
142 Anastazja Gajda 28.05.2004 r.
141 Andrzej Graś 23.04.2004 r.
140 Andrzej Krasuski 12.12.2003 r.
139 Paweł Bojarski 14.11.2003 r.
138 Dobrochna Bach-Golecka 13.06.2003 r.
137 Marcin Asłanowicz 09.05.2003 r.
136 Marta Pomykała 14.02.2003 r.
135 Monika Tarska 13.12.2002 r.
134 Andrzej Wiśniewski 22.11.2002 r.
133 Jarosław Jabłoński 33.06.2001 r.
132 Renata Hliwa 30.03.2001 r.
131 Przemysław Saganek 01.12.2000 r.
130 Anna Woźniak-Tyczka 18.06.1999 r.
129 Barbara Bajor 15.05.1998 r.
128 Ireneusz Kamiński 20.03.1998 r.
127 Agnieszka Kondracka 12.12.1997 r.
126 Katarzyna Badźmirowska-Masłowska 14.11.1997 r.
125 Halina Janicka 20.06.1997 r.
124 Maciej Zieliński 14.02.1997 r.
123 Anna Wojtecka 27.10.1995 r.
122 Cynthia Price Cohen 09.12.1994 r.
121 Małgorzata Bednarek 15.04.1994 r.
120 Lechosław Kociucki 26.02.1993 r.
119 Helena Żakowska-Henzler 22.01.1993 r.
118 Ewa Popławska 18.12.1992 r.
117 Beata Czarnecka-Dzialuk 06.11.1992 r.
116 Joanna Gomuła 10.04.1992 r.
115 Zbigniew Skarżyński 15.11.1991 r.
114 Wojciech Goc 21.06.1991 r.
113 Anna Jędrzejewska 26.04.1991 r.
112 Krzysztof Wrzesiński 29.06.1991 r.
111 Grażyna Rdzanek-Piwowar 08.06.1991 r.
110 Ewa Sierakowska 08.06.1991 r.
109 Elżbieta Tomkiewicz 08.05.1990 r.
108 Barbara Mąkosa-Stępkowska 09.02.1990 r.
107 Jacek Krawczyk 22.09.1989 r.
106 B. Skwarka 07.04.1989 r.
105 Krzysztof Rastawicki 20.01.1989 r.
104 Iwo Byczewski 09.12.1988 r.
103 Jolanta Jakubowska-Hara 16.09.1988 r.
102 Ryszard Hara 18.12.1987 r.
101 Danuta Wiśniewska 27.11.1987 r.
100 Jan Jerzmański 30.10.1987 r.
99 Marek Andrzejewski 26.06.1987 r.
98 Roman Backer 12.06.1987 r.
97 Maria Magoska 16.01.1987 r.
96 Elżbieta Kaleta-Jagiełło 20.06.1986 r.
95 Jerzy Jendrośka 23.05.1986 r.
94 Jerzy Rotko 21.03.1986 r.
93 Jerzy Paśnik 28.06.1985 r.
92 Maria Kozłowska 28.06.1985 r.
91 Janusz Stańczyk 19.04.1985 r.
90 Małgorzata Działyńska 30.11.1984 r.
89 Stanisław Jędrusiak 29.06.1984 r.
88 Ewa Zbyszyńska 25.11.1983 r.
87 Zenon Jankowski 04.11.1983 r.
86 Zdzisław Lorek 29.06.1983 r.
85 Krystyna Daniel 20.05.1983 r.
84 Jerzy Szumski 29.06.1983 r.
83 Andrzej Filipowicz 17.12.1982 r.
82 Teresa Górzyńska 10.12.1982 r.
81 Andrzej Zieliński 09.11.1982 r.
80 Irena Rzeplińska 22.10.1982 r.
79 Andrzej Kamieński 02.07.1982 r.
78 Witold Jurcewicz 30.04.1982 r.
77 Ewa Bieńkowska 30.04.1982 r.
76 Andrzej Kawecki 04.12.1981 r.
75 J. Stoksil 04.12.1981 r.
74 Alina Jurcewicz 19.06.1981 r.
73 Andrzej Zielonacki 03.04.1981 r.
72 Barbara Szamota 04.11.1980 r.
71 Jerzy Kranz 21.10.1980 r.
70 Lesław Kostórkiewicz 21.10.1980 r.
69 Irena Groźman 25.01.1980 r.
68 Tadeusz Owczarek 04.01.1980 r.
67 Grażyna Szymborska 25.09.1979 r.
66 Piotr Łęcznar 10.05.1979 r.
65 Janina Błachut 23.11.1978 r.
64 Grażyna Garwolińska-Skąpska 20.12.1978 r.
63 Andrzej Dyoniak 27.10.1978 r.
62 Kazimierz Wiącek 30.06.1978 r.
61 Hanna Paszkowska 30.06.1978 r.
60 Andrzej Rzepliński 16.06.1978 r.
59 Romana Sadurska 23.05.1978 r.
58 Barbara Czachórska 23.05.1978 r.
57 Zofia Kamińska 02.02.1978 r.
56 Aleksander Makowski 06.01.1978 r.
55 Włodzimierz Kobrzyński 15.04.1977 r.
54 Kazimierz Stróżczyk 04.03.1977 r.
53 Barbara Szulecka 25.01.1977 r.
52 Irena Wiszniewska 05.11.1976 r.
51 Wojciech Jadacki 05.11.1976 r
50 Liliana Rybak 06.05.1976 r.
49 Dorota Safjan 06.05.1976 r.
48 Czesław Bakalarski 26.03.1976 r.
47 Jerzy Sroczyński 28.11.1975 r.
46 Andrzej Siemaszko 28.11.1975 r.
45 Walenty Ramus 14.11.1975 r.
44 Bogudar Kordasiewicz 14.11.1975 r.
43 Mieczysław Koziara 24.10.1975 r.
42 Andrzej Bierć 24.10.1975 r.
41 Jan Pruszyński 13.06.1975 r.
40 Zbysław Rykowski 18.04.1975 r.
39 Małgorzata Lachs-Knothe 14.03.1975 r.
38 Barbara Zawadzka 25.10.1974 r.
37 Lechosław Stępniak 28.06.1974 r.
36 Andrzej Prószyński 19.10.1973 r.
35 Józef Rostkowski 30.03.1973 r.
34 Marian Szydłowski 15.12.1972 r.
33 Marek Pliszkiewicz 06.10.1972 r.
32 Teresa Flak-Zwięglińska 02.06.1972 r.
31 Jacek Pszczółkowski 02.06.1972 r.
30 Jerzy Ciemniewski 04.02.1972 r.
29 Andrzej Świątkowski 04.02.1972 r.
28 Helena Szwajcak 29.10.1971 r.
27 Tomasz Knothe 29.06.1971 r.
26 Andrzej Burzyński 26.03.1971 r.
25 Józef Słotwiński 29.09.1970 r.
24 Edward Pałyga 23.01.1970 r.
23 Józef Chwistek 31.03.1969 r.
22 Ewa Łętowska 31.03.1969 r.
21 Sławomir Głowacki 17.01.1969 r.
20 Ryszard Baturo 24.05.1968 r.
19 Jerzy Świątkiewicz 22.03.1968 r.
18 Czesław Ura 22.03.1968 r.
17 Jerzy Makarczyk 07.10.1966 r.
16 Stanisław Szelhaus 04.03.1966 r.
15 Janusz Łętowski 04.03.1966 r.
14 Eugeniusz Zieliński 29.10.1965 r.
13 Maria Matey-Tyrowicz 11.06.1965 r.
12 Zofia Ostrihanska 12.03.1965 r.
11 Helena Kołakowska-Przełomiec 04.12.1964 r.
10 Jan Skupiński 14.06.1963 r.
9 Jerzy Jasiński 14.06.1963 r.
8 Janusz Sach 10.04.1963 r.
7 Mieczysław Paszkowski 10.04.1963 r.
6 Jan Winiarz 04.10.1961 r.
5 Wacław Petsch 30.06.1961 r.
4 Janusz Kolczynski 17.12.1960 r.
3 Monika Senkowska 15.09.1960 r.
2 Zbigniew Salwa 19.02.1960 r.
1 Jan Jończyk 24.11.1959 r.