Granty i projekty naukowe


 
 
 

kierownik: dr Agata Kleczkowska

 
 
 
 
 
 
 
 

kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

 
 
 

kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

 

kierowik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

 

kierowik: dr Mateusz Grochowski

 

kierownicy: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, prof. Gintaras Švedas

 

kierownik: dr Mateusz Grochowski oraz dr Szymon Zaręba

Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe), grant Komisji Europejskiej (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017)

2019-2022

 
 
 
 
 

kierownik: dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

 

kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

 

kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

 

kierownik: prof. dr hab. Irena Rzeplińska

 

kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Prawo do kultury – model prawny

2015-2018

 
 

kierownik: dr Ariadna Ochnio

Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim

2018-2019

 

kierownik: dr Agata Kleczkowska

Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa

2017-2019

 

kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

 

Brak kierownika

Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

2017-2019

 

kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji

2016-2019

 

kierownik: dr Anna Schulz

Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980r. O cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi

2015-2019

 

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej

2015-2019

 

kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

 

kierownik: prof. dr hab.Władysław Czapliński

Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym

2015-2018

 

kierownik: dr Piotr Radziewicz

Konstytucyjne prawo intertemporalne

2015-2018

 
 

kierownik: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza

2015-2017

 

kierownik: dr Monika Domańska

Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

2014-2017

 

kierownik: dr Ada Paprocka

Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

2014-2016

 

kierownik: dr Grażyna Baranowska

Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych

2014-2016

 

kierownik: dr Anna Błachnio-Parzych

Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej

2014-2016

 

kierownik: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

 

kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi

2013-2015

 

kierownik: dr Justyna Łacny

Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

2013-2015

 

kierownik: prof. dr hab. Jerzy Rotko

Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów

2013-2015

 

kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa

2013-2015

 

kierownik: dr Ewa Suwara

Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w krajach post-konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy międzynarodowej na przykładzie Afganistanu. Aspekty prawne

2013-2015

 

kierownik: dr Mateusz Grochowski

Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ewolucji

2013-2015

 

kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym

2013-2014

 

kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN

Środki kontroli wyrobów rynku tytoniowego w prawie międzynarodowym: w poszukiwaniu równowagi pomiędzy sprzecznymi interesami

2013-2014

 

kierownik: dr Katarzyna Strąk

Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne

2013-2014

 

kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN

Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji

2011-2013

 
 

kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

 

kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 

kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Polish migrants deported from the UK – projekt finansowany przez British Academy

2018

 

kierownik: dr Bernard Łukańko

Procesy reform sądownictwa europejskiego. Wyzwania z perspektywy Polski i Niemiec

2017-2018

 
 
 

kierownik: dr Andrzej Jakubowski

The Right of Cultural Heritage – Its Protection and Enforcement throuht Cooperation in the European Union

2015-2018

 

kierownik: dr Bernard Łukańko

Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym

2016-2017

 

kierownik: prof. dr Karolina Wierczyńska

 

kierownik: mgr Szymon Zaręba

Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

2012-2017

 

kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN