Zapobieganie nielegalnemu obrotowi wyrobów tytoniowych w świecie ciągłych zmian.

Opis projektu

Projekt ma na celu określenie narzędzi oraz pożądanych zmian służących skutecznemu zwalczaniu nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na terenie Unii Europejskiej. Badania będą uwzględniały aktualne przemiany polityczne oraz rozwój nowych technologii (np. referendum w sprawie Brexitu oraz stanowisko UE dotyczące nieprzedłużania porozumień handlowych). Zespół ekspertów pochodzących z Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch przygotuje raporty krajowe dotyczące nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, a następnie zostanie opracowany raport horyzontalny ukazujący rekomendacje oraz najlepsze praktyki przeciwdziałania nielegalnemu obrotu wyrobów tytoniowych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w formie anglojęzycznej publikacji oraz podczas międzynarodowej konferencji organizowanej w Warszawie w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w grudniu 2019 roku.

Projekt jest podzielony na 5 podprojektów:

 1. Rola prawa karnego w zwalczaniu nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.
 2. Właściwa rola praw własności intelektualnej i mechanizmów egzekwowania w kontrolowaniu podrabiania.
 3. Wpływ Brexitu na kontrolę nielegalnego handlu tytoniem w UE.
 4. Umowy dotyczące przemysłu tytoniowego UE i nie tylko.
 5. Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
Cele projektu
 1. Analiza zjawiska nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, występujących w ramach jego tendencji, mechanizmów, a także przepisów prawa oraz praktyki jego stosowania dotyczących zwalczania i zapobiegania przemytowi, a następnie powiadomienie właściwych organów, w tym organów władzy ustawodawczej oraz wykonawczej o dostępnych możliwościach ograniczenia nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi na terenie Unii Europejskiej.
 2. Ukazanie międzynarodowej perspektywy zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.
 3. Przygotowanie raportów w zakresie prawnokarnych aspektów zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi w takich państwach jak: Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Włochy.
 4. Analiza roli przepisów prawa ochrony własności intelektualnej, w tym sposobów egzekwowania tego prawa, w celu zwalczania podrabiania produktów tytoniowych.
 5. Zidentyfikowanie braków oraz błędów w istniejących modelach zapobiegania nielegalnemu obrotowi tytoniu i opracowanie zaleceń zmian, rekomendacji dotyczących efektywnego zwalczania tego rodzaju przestępczości (zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim). Przedstawienie powyższych wyników właściwym organom, w tym organom władzy ustawodawczej, wykonawczej.
 6. Rozpowszechnienie wiedzy na temat problemów oraz wzbogacanie dyskusji publicznej dotyczących zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.

Kierownik zespołu:

 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Zespół:

 • dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Marina Foltea, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Paweł Dziekański, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Aleksandra Kępczyńska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

External experts:

 • prof. Daniele Negri, University of Ferrara, Włochy
 • prof. Gintaras Svedas, University of Vilnius, Litwa
 • dr Marc Engelhart, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Niemcy
 • dr Libor Klimek, Słowacja
 • dr Bodgan Sergiu, University of Cluj-Napoca, Rumunia