Archiwum Zakładowe


Korzystanie z zasobu Archiwum Zakładowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z zasobu Archiwum Zakładowego INP PAN zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.


Udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie akt skierowanego do Dyrektora INP PAN. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, nazwę instytucji na rzecz której pracuje, temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania akt.

Termin wizyty w AZ INP PAN należy uzgodnić uprzednio z pracownikami Archiwum. Jednorazowo można zamówić do 10 jednostek archiwalnych. Akta udostępniane są wyłącznie w pracowni naukowej INP PAN – w p. 322.

Zgodnie z zaleceniami nadzoru archiwalnego, doktoraty obronione w INP PAN zostały opracowane i przekazane do Archiwum Zakładowego. Ich udostępnianie odbywa się na zasadach ogólnych, właściwych dla zasobu archiwalnego.

W przypadku udostępnienia akt osobowych wymagana jest każdorazowo zgoda Dyrektora INP PAN. Udostępnianie tych akt następuje z zachowaniem przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Konieczne jest złożenie wniosku.


W szczególnych przypadkach Archiwum udostępnia akta w sposób pośredni przekazując zainteresowanym informacje zawarte w dokumentach w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie, bądź w postaci reprodukcji dokumentu (z wyłączeniem podlegających odrębnym unormowaniom zaświadczeń, uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnionych reprodukcji). Usługi informacyjno-reprograficzne Archiwum Zakładowego są świadczone odpłatne, zgodnie z cennikiem usług informacyjno-reprograficznych INP PAN.

Wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanej strony.


Kserokopie dokumentów osobowych zmarłych pracowników INP PAN mogą być wydane członkom ich rodzin za zgodą Dyrekcji Instytutu na podstawie przedstawionych dokumentów urzędowych poświadczających stopień pokrewieństwie.

Więcej informacji, już wkrótce.

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322
biblioteka tel.: (22) 65-72-738
czytelnia tel.: (22) 65-72-953
e-mail: cin@inp.pan.pl