Upamiętnienie postaci i dorobku Profesora Stanisława Kasznicy

 

Z okazji przypadającej 23 lutego 2024 roku 150-rocznicy śmierci pierwszego Kierownika Katedry I Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Stanisław Kasznicy oraz 80-rocznicy pierwszego wydania – jakże istotnego dla pokoleń prawników – podręcznika pt. Polskie prawo administracyjne pod pseudonimem dr A. Łużycki na zamówienie Delegatury Rządu, Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA UAM podjęły się realizacji projektu mającego na celu upamiętnienie osoby Profesora Stanisław Kasznicy, Jego dorobku i recepcji.

W projekcie zawiera się konferencja naukowa, repozytorium prac prof. Kasznicy oraz monografia wieloautorska.

24 lutego 2023 r. w Poznaniu została zorganizowana konferencja naukowa poświęcona dorobkowi naukowemu Stanisława Kasznicy i jego recepcji we współczesnej doktrynie prawa i postępowania administracyjnego. Konferencja miała wymiar nie tylko naukowy ale także pozwoliła przybliżyć młodszym pokoleniom prawników i administratywistów tę barwną i jakże zasłużoną postać.

Stanisław Kasznica prócz działalności akademickiej bardzo aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, społecznym i w walce o niepodległość. Był członkiem licznych organizacji, chociażby zarządu Bratniej Pomocy, był członkiem organizacji Oświata Narodowa, aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej – „Zet”, tajnej Ligi Narodowej, założycielem Klubu Dyskusyjnego, przewodniczył dublańskiemu kołu Towarzystwa Szkoły Ludowej, posłem do Sejmu Krajowego, brał też czynny udział w pracach Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Był m.in. prorektorem i rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, kilkukrotnie dziekanem Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, senatorem, członkiem Rady Archiwalnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wreszcie był też sędzią Trybunału Kompetencyjnego. Wiele czasu poświęcał sprawom lokalowym, m.in. do jego zasług zaliczyć można uregulowanie spraw własnościowych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.

Mając to na uwadze, konferencja poświęcona osobie Stanisława Kasznicy nie mogła pominąć jego osiągnieć na polu społecznym, teologicznym, jak i organizacyjnym. Dlatego też, do udziału zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele nauk prawnych, ale także naukowcy z Oddziału IPN w Poznaniu oraz innych ośrodków akademickich.

Oczywiście, sama konferencja nie wyczerpuje projektu, gdyż zamierzeniem organizatorów jest udostępnienie dorobku Profesora Kasznicy wszystkich zainteresowanym, jak i wydanie monografii dokumentującej zainteresowaniem współczesnych naukowców dorobkiem Stanisława Kasznicy. Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo linki do znajdujących się w domenie publicznej prac Stanisława Kasznicy. część z tych publikacji jest oczywiście dostępna w Centrum Informacji Naukowej – Bibliotece INP PAN.

Ostatnim elementem projektu jest przygotowywane monografia wieloautorska. Publikacja ukaże się jesienią w Wydawnictwie INP PAN. Po upływie embarga wydawniczego monografia będzie docelowo udostępniona w otwartym dostępie.Kontakt:

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
mateusz.blachucki@inp.pan.pl
Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

dr hab. Lucyna Staniszewska
lucyna.staniszewska@amu.edu.pl
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu