Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki


Stanisław Kasznica (1874-1958) – polski prawnik, urzędnik, parlamentarzysta. Jako profesor prawa administracyjnego był pierwszym kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego na odrodzonym Uniwersytecie Poznańskim, a później także jego rektorem. Stanisław Kasznica to jeden z najwybitniejszych polskich administratywistów Polski międzywojennej, a Jego dorobek pozostaje wciąż aktualny i rezonuje w badaniach kolejnych pokoleń polskich naukowców i to nie tylko przedstawicieli nauki prawa.

Książka jest pokłosiem projektu zrealizowanego wspólnie przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęconym dorobkowi prof. Stanisława W. Kasznicy i jego współczesnej recepcji w prawie administracyjnym. Książka obejmuje pełne spektrum zagadnień badawczych prawa administracyjnego i oddaje wszechstronność zainteresowań naukowych Profesora Stanisława Kasznicy.

Wspólnym celem redaktorów i autorów publikacji jest przedstawienie wszystkim zainteresowanym współczesnych zagadnieniach prawa administracyjnego z wykorzystaniem bogatej spuścizny naukowej Profesora Kasznicy. Książka ta ułatwi również samodzielne prowadzenie badań nad dorobkiem Profesora Stanisława Kasznicy.


W publikacji znalazły się następujące prace:

Mateusz Błachucki, Lucyna Staniszewska
Co nam zostało z dociekań naukowych i życia Profesora Stanisława Kasznicy? (s. 13-21)
10.5281/zenodo.8111058

Eleonora Kasznica
Materiały dotyczące działalności naukowej i publicznej profesora Stanisława Kasznicy (s. 23-31)

Część I. Stanisław Kasznica – wspomnienia współpracowników

Zbigniew Janowicz
Stanisław Kasznica (1874–1958) (s. 35-43)

Marian Zimmermann
Stanisław Kasznica (s. 45-47)

Część II. Stanisław Kasznica – urzędnik, akademik, wychowawca

Marta Szczesiak-Ślusarek
Życie i dzieło Profesora Stanisława Kasznicy (1874–1958) (s. 51-83)
10.5281/zenodo.8239740

Piotr Dobosz
Aktywność naukowa i życie Profesora Stanisława Kasznicy w pamięci profesorów Józefa Filipka i Janusza Homplewicza (s. 85-92)
10.5281/zenodo.8136760

Kazimierz Ginter
Duchowość Profesora Stanisława Kasznicy. Próba rekonstrukcji (s. 93-103)
10.5281/zenodo.8153375

Dobrochna Bach-Golecka
Pokora w pracy naukowej. Przykład życia Profesora Stanisława Kasznicy (s. 105-120)
10.5281/zenodo.8116493

Część III. Instytucje ogólne prawa administracyjnego

Justyna Mielczarek-Mikołajów
Pojęcie prawa administracyjnego w świetle poglądów Stanisława Kasznicy (s. 123-131)
10.5281/zenodo.8112127

Marek Szewczyk
„Prawny” charakter praw i obowiązków administracyjnych (s. 133-147)
10.5281/zenodo.8237045

Magdalena Gurdek
Ewolucja pojęcia organu administracji publicznej na tle poglądów Profesora Stanisława Kasznicy (s. 149-160)
10.5281/zenodo.8104331

Iwona Niżnik-Dobosz
Instytucjonalizacja wartości w świetle dorobku Stanisława Kasznicy (s. 163-176)
10.5281/zenodo.8104331

Lucyna Staniszewska
O władztwie w polskim prawie administracyjnym (s. 177-196)
10.5281/zenodo.8114748

Joanna Wegner
Następstwo prawne w polskim prawie administracyjnym (s. 197-212)
10.5281/zenodo.7648112

Izabela Oleksy-Piesik
Czynność administracyjna w ujęciu Stanisława Kasznicy – początki polskiej nauki o prawnych formach działania administracji publicznej (s. 213-224)
10.5281/zenodo.10511548

Marcel Krzanowski
Wpływ dorobku Stanisława Kasznicy na współczesne postrzeganie relacji między prawniczym pojęciem rzeczy publicznych a prawnym pojęciem rzeczy (s. 225-248)
10.5281/zenodo.8236572

Maciej Kruś
Usługa wodna oraz plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza– unijne instytucje na tle dorobku naukowego Profesora Kasznicy (s. 249-269)
10.5281/zenodo.8191673

Sławomir Pawłowski
Aktualność rozważań Stanisława Kasznicy o stopniowalności publicznoprawnej ingerencji w prawo własności (s. 271-291)
10.5281/zenodo.8202115

Część IV. Akt administracyjny i sankcje administracyjnoprawne

Zbigniew Kmieciak
Akt administracyjny – wczoraj i dziś (rozważania na kanwie przemyśleń Stanisława Kasznicy) (s. 295-312)
10.5281/zenodo.8103930

Rafał Stankiewicz
O dodatkowych elementach decyzji administracyjnej w dorobku Profesora Stanisława Kasznicy (s. 313-322)
10.5281/zenodo.7611629

Karolina Wierzbicka
Prawo karno-administracyjne w rozważaniach Profesora Stanisława Kasznicy i ich wpływ na współczesne prawo administracyjne (s. 323-338)
10.5281/zenodo.7611923

Część V. Organizacja administracji publicznej

Marcin Princ
Administracja publiczna i kryteria dobrej administracji w twórczości Profesora Stanisława Kasznicy (s. 341-356)
10.5281/zenodo.8246202

Bartosz Majchrzak
Reguły sprawnościowe organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w poglądach Profesora Stanisława Kasznicy (s. 357-368)
10.5281/zenodo.7608564

Ewa Szewczyk
Remonstracja jako środek uproszczenia procedury administracyjnej w wybranych systemach prawnych (s. 369-384)
10.5281/zenodo.8226183

Maciej Hadel
Zakład publiczny w ujęciu Stanisława Kasznicy – refleksje ogólne oraz w zakresie jurysdykcji administracyjnej nad aktami zakładowymi z perspektywy trzeciej dekady XXI w. (s. 385-395)
10.5281/zenodo.8111093

Adam Szafrański
Rozważania nad naturą przedsiębiorstwa energetycznego – inspiracje od Stanisława Kasznicy (s. 397-406)
10.5281/zenodo.7699577

Wojciech Drobny
Co współczesne prawo administracyjne zatraciło z poglądów Profesora Stanisława Kasznicy o służbie publicznej? (s. 407-419)
10.5281/zenodo.7608107

Część VI. SAMORZĄD TERYTORIALNY I NARODOWY

Adrian Misiejko
O aktualności i perspektywiczności wyodrębniania zadań własnych gminy. W nawiązaniu do poglądów Profesora Stanisława Kasznicy (s. 423-438)
10.5281/zenodo.7699761

Karolina Rokicka-Murszewska
„O ustawodawstwie normującym położenie mniejszości…” – myśl Stanisława Kasznicy jako przyczynek do dyskusji nad aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem społeczności LGBT w Polsce (s. 439-451)
10.5281/zenodo.7643218

Część VII. Kontrola i odpowiedzialność administracji publicznej

Mateusz Błachucki
Kontrola zewnętrzna i rozliczalność organów administracji publicznej (s. 455-482)
10.5281/zenodo.8104342

Rafał Szczepaniak
Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych w świetle nauki prawa czasów Stanisława Kasznicy oraz w świetle nauki współczesnej – uwagi cywilisty (s. 483-499)
10.5281/zenodo.8124225

Piotr Szulc
Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie w piśmiennictwie Prof. Stanisława Kasznicy (s. 501-509)
10.5281/ zenodo.7689590

Karol Flisek
Myśl Profesora Stanisława Kasznicy w zakresie ustroju, kompetencji i zadań sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym w odniesieniu do współczesnego sądownictwa administracyjnego (s. 511-538)
10.5281/zenodo.7612088

Aneks

Wacław Morawski
[Recenzja: Stanisław Kasznica: „Polskie Prawo Administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze”. Wydanie III. Poznań 1946 r. Księgarnia Akademicka] (s. 541-543)


Adres Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego (Poznań 16.12.1947) (s. 544)

Zbigniew Janowicz
[Przemówienie nad trumną śp. Profesora dra Stanisława Kasznicy, 20.11.1958 w Krościenku] (s. 545)

Marian Zimmermann
[Mowa pogrzebowa] (s. 546-547)


Redakcja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; dr hab. Lucyna Staniszewska
Recenzja: dr hab. Małgorzata Ganczar
Rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-66300-78-1 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-79-8 (ebook)
Ilość stron: 547
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 185,92 zł (wydanie w twardej oprawie), e-book: 130,15 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia