Współpraca międzynarodowa

Podejmowana w ramach współpracy międzynarodowej działalność badawcza kadry Instytutu Nauk Prawnych PAN z uznanymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie realizowana jest:

 • w ramach sformalizowanej współpracy: Instytut jest członkiem trzech międzynarodowych wielopartnerskich konsorcjów projektowych i sygnatariuszem dziesięciu umów dwustronnych. Instytut współpracuje głównie z partnerami z Unii Europejskiej, takimi jak jednostki akademickie z Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Bułgarii, Holandii, Francji, Słowenii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji. Z Tajwanem prowadzona jest jedna współpraca instytucjonalna.
 • w ramach szeroko pojętych relacji niezinstytucjonalizowanych: w oparciu o kontakty interpersonalne badaczy oraz wcześniejsze doświadczenia w zakresie wspólnych badań i mobilności pracowników; taka nieformalna współpraca realizowana jest z naukowcami z Finlandii, Grecji, Szwajcarii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Izraela i Australii.
 • Obiektywnym kryterium podjęcia i prowadzenia współpracy jest doskonałość naukowa partnera, a także analiza wspólnych interesów, potencjalnych korzyści i efektywności wspólnie podejmowanych działań w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Logo Funduszy UE

W październiku 2019 r. br. Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej w Brukseli (EACEA) przyznała Instytutowi Nauk Prawnych PAN Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE. W grudniu 2020 r. przyznano Instytutowi Nauk Prawnych Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027.


ERASMUS POLICY STATEMENT

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Chcesz wyjechać na Erasmusa? Napisz do nas już teraz!

krok 1: Znajdź instytucje przyjmującą, partnera, który jest zainteresowany współpracą z Tobą i naszym Instytutem bądź skontaktuj się z działem projektów w celu nawiązania bliżej współpracy z obecnymi partnerami.

krok 2: Zgłoś chęć udziału w programie (decyduję kolejność zgłoszeń), w przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo mają pracownicy, którzy nie brali wcześniej udziału w programie.

krok 3: Razem z działem projektów przygotuj niezbędne dokumenty potrzebne do wyjazdu, takie jak: Umowę między partnerami, Umowę z Instytutem, Polisę ubezpieczeniową na wyjazd.

krok 4: Po zakończeniu wyjazdu wypełnij ankietę oraz przekaż certyfikat z uczelni przyjmującej potwierdzającej Twój pobyt.


INP PAN zobowiązał się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • zapewnienia pełnego uznania przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk zagranicznych (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnienia pomyślnie ukończonych zajęć za granicą/praktyki zagranicznej w jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu lub porównywalnym dokumencie);
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

a także – w przypadku mobilności edukacyjnej, m.in.:

 • przed rozpoczęciem okresu mobilności publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalogów przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych I umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu – merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 • realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy oraz ubezpieczenia, jeżeli są one wymagane;
 • zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej;
 • po zakończeniu okresu mobilności uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 • uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem;

a w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy do:

  • zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
  • udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
  • wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierania wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej.

 

W Instytucie wprowadzamy ekologiczne rozwiązania mające na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkie procedury przenieśliśmy do świata wirtualnego, zarówno zawieranie umów pomiędzy pracownikami a Instytutem jak i partnerami zagranicznymi odbywa się drogą elektroniczną. Zachęcamy uczestników do korzystania z ekologicznych środków transportu (tzw. „green travel”), które zapewniają także dodatkowe finansowanie w ramach programu. Do ekologicznych środków transportu zaliczamy podróż: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów).


Erasmus 2023

 

Prof. Sękowska-Kozłowska visited Åbo Akademi University in Turku, Finland – expanded her professional networks within the fields of international law and human rights. She gave her insights on current developments related to international human rights law, as well as share research on the implementation of these standards in Poland. Met leading Finnish experts in the field of international law, gender equality, and rights of persons with disabilities broaded the expertise of the teaching staff member. Possible joint funding applications will be discussed.

Prof. Młynarska-Sobaczewska visited Riga Graduate School of Law in Latvia – improved the qualifications, especially since the home institution does not offer systematic classes for students (only doctoral studies). For students of the host institution, It was an opportunity to learn about new research on the institutions of constitutional law and human rights and presentation methods that put classic institutions in a new light.

Dr M. M. Sadowski, visited Aberta University in Lisbon, Portugal – build up his teaching experience, he also was able to learn from the reactions of students in a different country as to how his research is perceived. In turn, the students were able to expand their knowledge on the matters of law and memory, learning about the dangers, as well as possibilities the legalisation of social perceptions of the past carries.

Prof. Celina Nowak visited Université Paris Nanterre, France – the mobility was a chance to exchange of knowledge and expertise within the fields of criminal law, European criminal law and protection of the financial interests of the European Union with leading Polish scholars in that field.

Mr Tomasz Kosicki visited Faculty of Law of the University of Ljubljana, Slovenia – the mobility was a unique opportunity to Present the structure of the judiciary in Poland, with particular emphasis on the system of common and administrative courts, as well as general aspects of administrative proceedings and the resolution of administrative disputes.

Conducting high-quality teaching by the scientific staff of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences allowed to expand the knowledge and experience of both foreign scientists and students to whom the classes were directed. In addition, the achievements of Polish legal doctrine on the issues discussed were presented, which had an impact on the promotion of Polish science abroad. The exchange of experiences and being in an international environment allowed to understand and promote European values and increased integration between scientists from different European Union member states. Classes on human rights increased the awareness of the local community of their rights and obligations as a citizen of countries.

Erasmus 2022

 

In April 2022 prof. Witold Klaus (Department of Criminology) and Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, PhD (Center for Human Rights) visited Åbo Akademi University in Turku, Finland. During the visit the researchers from the ILS PAS conducted lectures and workshops for 80 students concerning Memory laws in International Law and Polish law and practice, vulnerability in international human rights law, case-law of the European Court of Human Rights in selected Polish cases, as well as two-way integration in Polish migration policy and Polish refugee and migration law in light of Poland’s international obligations in theory and practice.

In May 2022 prof. Karolina Wierczyńska (Department of International Law) visited Faculty of Law, University of Cologne, Germany. During the visit prof. Wierczyńska conducted lectures and workshops for 50 students concerning on the International Criminal Court, including its competence and cybersecurity, as well as issues connected with admissibility of situation/case before the ICC I the context of Ukraine.