Strona główna » Współpraca Międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa

The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (ILS PAS, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – INP PAN) is one of the most prominent scientific research institutes of the Polish Academy of Sciences within the area of social sciences. The ILS – established in 1956 – has been also one of the leading scientific centers in the field of legal studies for over 60 years. The mission of the ILS PAS is to initiate, promote, conduct and coordinate the research concerning the theoretical and practical aspects of law in the context of dynamic changes in the contemporary world.

The ILS offers 3rd degree education. The doctoral studies at the ILS PAS are designed to offer to PhD candidates the highest knowledge and research skills, provided by our researchers.


The research activities of the scientific staff of the ILS PAS are undertaken and realised within the framework of international cooperation with recognised scientific centres in Europe and worldwide. The cooperation is effectuated:

 • in the framework of formalised cooperation: the ILS PAS is a member of three international multi-partner projects consortia and signatory of ten bilateral agreements. The Institute collaborates mostly with partners from European Union, such as Czech Republic, United Kingdom, Italy, Hungary, Bulgaria, Netherlands, France, Slovenia, Ireland, Germany, Spain, Romania, Croatia. There is one institutional cooperation with Taiwan.
 • in the framework of considerable number of non-institutionalised relations: based on the researchers’ interpersonal contacts and previous experience in field of joint research and mobility; such informal cooperation is realised with scientists from Finland, Greece, Switzerland, Ukraine, United States, Israel and Australia. The partners for cooperation are chosen according to the objective criterion of the scientific excellence of partner, as well as analysis of the common interests, potential benefits and effectiveness of collaboration on a long-term basis.
Logo ERASMUS

W październiku 2019 r. br. Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej w Brukseli (EACEA) przyznała Instytutowi Nauk Prawnych PAN Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE. W grudniu 2020 r. przyznano Instytutowi Nauk Prawnych Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027.


ERASMUS POLICY STATEMENT

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

INP PAN zobowiązał się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • zapewnienia pełnego uznania przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk zagranicznych (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnienia pomyślnie ukończonych zajęć za granicą/praktyki zagranicznej w jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu lub porównywalnym dokumencie);
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

a także – w przypadku mobilności edukacyjnej, m.in.:

 • przed rozpoczęciem okresu mobilności publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalogów przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych I umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu – merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 • realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy oraz ubezpieczenia, jeżeli są one wymagane;
 • zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej;
 • po zakończeniu okresu mobilności uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 • uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem;

a w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy do:

 • zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 • wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierania wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej.

Wsparciem dla osób korzystających z programu Erasmus + będzie program szkoleniowy Welcome to Poland realizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN z środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).


In April 2022 prof. Witold Klaus (Department of Criminology) and Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, PhD (Center for Human Rights) visited Åbo Akademi University in Turku, Finland. During the visit the researchers from the ILS PAS conducted lectures and workshops for 80 students concerning Memory laws in International Law and Polish law and practice, vulnerability in international human rights law, case-law of the European Court of Human Rights in selected Polish cases, as well as two-way integration in Polish migration policy and Polish refugee and migration law in light of Poland’s international obligations in theory and practice.

In May 2022 prof. Karolina Wierczyńska (Department of International Law) visited Faculty of Law, University of Cologne, Germany. During the visit prof. Wierczyńska conducted lectures and workshops for 50 students concerning on the International Criminal Court, including its competence and cybersecurity, as well as issues connected with admissibility of situation/case before the ICC I the context of Ukraine.

Professors from the ILS PAS met leading experts in their fields of scientific interest, expanded their professional networks within the fields of international law and human rights. They discussed possibilities of joint funding applications.

Strona dostępna wkrótce