Strona główna » Współpraca Międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa

Logo ERASMUS

W październiku 2019 r. br. Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej w Brukseli (EACEA) przyznała Instytutowi Nauk Prawnych PAN Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE. Wnioskując o ECHE, Instytut przyją na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.


INP PAN zobowiązał się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • zapewnienia pełnego uznania przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk zagranicznych (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnienia pomyślnie ukończonych zajęć za granicą/praktyki zagranicznej w jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu lub porównywalnym dokumencie);
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

a także – w przypadku mobilności edukacyjnej, m.in.:

 • przed rozpoczęciem okresu mobilności publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalogów przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych I umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu – merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 • realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy oraz ubezpieczenia, jeżeli są one wymagane;
 • zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej;
 • po zakończeniu okresu mobilności uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 • uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem;

a w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy do:

 • zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 • wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierania wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej.

Wsparciem dla osób korzystających z programu Erasmus + będzie program szkoleniowy Welcome to Poland realizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN z środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Strona dostępna wkrótce