Współpraca międzynarodowa

Cele Strategii umiędzynarodowienia przyjętej przez Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jako cel nadrzędny stawia wzmocnienie wizerunku INP PAN jako jednostki badawczej o zasięgu międzynarodowym oraz upowszechnienie dorobku naukowego pracowników Instytutu na arenie międzynarodowej. INP PAN kładzie mocny akcent na realizację projektów naukowych w międzynarodowych konsorcjach.

INP PAN promuje mobilność badawczą w związku z realizacją projektów naukowych oraz stypendia finansowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk oraz z programu Erasmus+. Sprawnie nawiązuje i realizuje współpracę międzynarodową w zakresie projektów w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Posiada i stale doskonali rozwiązania organizacyjne służące sprawnemu funkcjonowaniu wiodącej jednostki naukowej, otwartej na współpracę interdyscyplinarną, we współpracy międzynarodowej, także z podmiotami otoczenia gospodarczego.


Do priorytetów strategii umiędzynarodowienia należą:

 • wspieranie rozwoju naukowego i podnoszenie kompetencji w zakresie uczestnictwa w konsorcjach międzynarodowych;
 • wzmocnienie potencjału naukowego i dydaktycznego o zasięgu międzynarodowym w celu poprawy jakości badań i nauczania;
 • aktywne uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy oraz rozwój współpracy bilateralnej z istotnymi ośrodkami akademickimi;
 • wspieranie jednostek wewnętrznych Instytutu w nawiązywaniu i realizacji współpracy międzynarodowej (np. Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej; Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych);
 • wzmocnienie i zwiększenie możliwości tworzenia konsorcjów naukowych;
 • rozwój form mobilności międzynarodowej umożliwiających jak najliczniejszy udział pracowników i doktorantów INP PAN w wymianie międzynarodowej, w tym aktywny udział w programie Erasmus+;
 • wprowadzenie silnych mechanizmów wsparcia programów kształcenia w języku angielskim jako wiodącego języka badawczego;
 • opracowanie i wdrożenie programów kształcenia w innych językach obcych w celu wyjścia badań naukowych poza strefę anglojęzyczną;
 • przygotowanie wspólnych programów kształcenia wraz z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi;
 • opracowanie i wdrożenie programów stypendialnych dla wyróżniających się studentów z instytucji partnerskich oraz z państw określonych jako kierunki strategicznej współpracy dydaktycznej;
 • dbałość o wzrost pozycji w międzynarodowych rankingach akademickich;
 • wdrożenie jako standardu dwujęzycznej obsługi administracyjnej wszystkich procedur w INP PAN, z uwzględnieniem elementów wielojęzyczności;
 • dalsza cyfryzacja jednostek administracji INP PAN odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 • organizacja szkoleń i innych programów rozwojowych skierowanych do kadry w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych dla rozwoju współpracy międzynarodowej;
 • rozwój jednostek administracji oferujących kompleksowe wsparcie dla zagranicznych studentów, doktorantów, naukowców i innych gości przyjeżdżających do INP PAN.
 • rozwój współpracy międzynarodowej w oparciu o kontakty starszych pracowników naukowych i angażowanie we współpracę niesamodzielnych pracowników naukowych.