Książki


Basic Research

Więcej informacji

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia Sylwestra Szczepaniaka pt. Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa. Publikacja stanowi podsumowanie dorobku doktryny prawa administracyjnego osadzone w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do ich wydawania. Autor sformułował postulaty de lege ferenda, których wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia pewności i stabilności w zakresie tworzenia podstaw prawnych i otoczenia prawnego dla aktów prawa miejscowego, a także procesu ich wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Basic ResearchOsobowość publiczno-prawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału

Więcej informacji


Uprawnienia rodzicielskie pracowników

Więcej informacji


Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej

Więcej informacji


Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

Więcej informacji


Frontiers Research

Więcej informacji

Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – Zagadnienia wybrane

W ramach serii Frontier Research prezentujemy Państwu długo oczekiwaną monografię REGULACJE PRAWNE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WPROWADZONE NA SKUTEK PANDEMII KORONAWIRUSA – ZAGADNIENIA WYBRANE, pod redakcją prof. dr hab. Marka Szewczyka, dr hab. Ewy Szewczyk, prof. INP PAN oraz dr Lucyny Staniszewskiej.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Frontiers ResearchObstrukcja w procesie karnym

Więcej informacji


Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości

Więcej informacji


Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Więcej informacji


EU-Tobacco Industry agreements and beyond

Więcej informacji


Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Więcej informacji


Licencja przymusowa w prawie patentowym – cel i funkcje w ujęciu historycznym

Więcej informacji


Kryminologia

Więcej informacji

Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Książka Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich, to owoc pracy całego zespołu Zakładu Kryminologii INP PAN i to nie tylko zespołu dzisiejszego, ale także starszego pokolenia badaczek, których pracę kontynuowaliśmy. Zebrany materiał badawczy obejmuje przeszło 30 lat. Prowadzone przez nas badania miały charakter eksploracyjnym, stąd głównym ich celem było poznanie procesów, które w planie badań nazwaliśmy wstępnie „karierami kryminalnymi”. Innymi słowy, chcieliśmy zobaczyć, jakich czynów niezgodnych z prawem osoby, które popełnianie przestępstw rozpoczęły jako nieletni, dokonywali w późniejszym okresie życia, już po osiągnięciu dorosłości. Następnie chcieliśmy sprawdzić, czy te ich drogi życiowe można pogrupować i czy układają się one w jakieś wzorce.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii KryminologiaSkazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Więcej informacji


Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Więcej informacji


Legal Monograph

Więcej informacji

International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się 2 edycja poprawiana i uzupełniona monografi pt.: „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” pod redakcją Mateusza Błachuckiego.

Publikacja wydana w modelu OA, będąca efektem realizacji grantu NCN UMO-2016/23/B/HS5/03605 “Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji”, przyznanego dr hab. Mateuszowi Błachuckiemu, prof. INP PAN jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Legal MonographsWpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Więcej informacji


Current issues of EU criminal law

Więcej informacji


Rozprawy Prawnicze

Więcej informacji

Zakres ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Wojciecha Lewandowskiego pt. Zakres ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych. Monografia została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej i analizuje różne aspekty związane z ingerencją prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych. Jej celem jest przedstawienie i ustalenie zakresu ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych. Federacje sportowe, będąc podmiotami prawa prywatnego, regulują różnorodne kwestie związane z rywalizacją sportową w Europie i tworzą oddzielne systemy regulacyjne, które różnią się od krajowych i ponadnarodowych systemów prawnych.

Publikacja przedstawia relacje między regulacjami tworzonymi przez federacje sportowe i przepisy prawa unijnego w oryginalny sposób. Przybliża ewolucję kształtowania się wzajemnych relacji między autonomicznym systemem regulacyjnym tworzonym przez federacje sportowe i prawem Unii Europejskiej od lat 70. do współczesności. Analiza oparta jest w szczególności na przepisach unijnego prawa konkurencji, ale uwzględniono także ogólny zarys prawa antydyskryminacyjnego UE, swobód rynku wewnętrznego i praw podstawowych. W celu przedstawienia granic ingerencji w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych z perspektywy prawa unijnego wskazano na przesłanki stosowania prawa konkurencji UE, uzasadnienie aksjologiczne dla interwencji prawa UE, jak również znaczenie zasady proporcjonalności i obiektywnego uzasadnienia.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Rozprawy PrawniczeDostępność danych w czasach sztucznej inteligencji a prawa człowieka w dziedzinie nauki

Więcej informacji


Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze

Więcej informacji


Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Więcej informacji


Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Więcej informacji


Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Więcej informacji


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Więcej informacji


Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ

Więcej informacji


Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Więcej informacji


Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym

Więcej informacji


Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Zagadnienia wybrane w świetle wyników badań aktowych spraw rozpatrywanych w Polsce w latach 2008–2013

Więcej informacji


Status prawny wspólnoty gruntowej w Polsce

Więcej informacji


Konstytucyjna zasada równości wyborów w wyborach do rad małych i średnich gmin. Aspekt materialny

Więcej informacji


Raporty INP PAN

Więcej informacji

Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie pod redakcją dr hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN, kierownika Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym i Zakładu Kryminologii INP PAN, będące prawnym komentarzem do dramatycznych wydarzeń, które nieprzerwalnie od sierpnia 2021 roku rozgrywają się na granicy polsko-białoruskiej. Mający tam miejsce kryzys humanitarny, a w zasadzie odpowiedź na niego ze strony polskiego rządu, budzi nie tylko wiele pytań natury moralnej, ale także prawnej. Autorzy raportu próbują odpowiedzieć na najważniejsze z tych ostatnich.

Więcej informacji

Poza seriami wydawniczymi

Więcej informacji

Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej

W niniejszej książce zawarto kilkanaście esejów naukowych z szeroko rozumianego polskiego prawa publicznego (przede wszystkim administracyjnego), ujętych w intelektualnej klamrze poszukiwań istoty wartości administracji publicznej. Teksty te powstały na kanwie dysertacji naukowych, których Promotorem i Opiekunem merytorycznym był Profesor Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorami tekstów są zatem Jego wychowankowie – utytułowani pracownicy naukowi czołowych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy sfery publicznej i prywatnej. Publikacja ma więc nie tylko walor naukowy i merytoryczny, ale przede wszystkim stanowi wyraz trwałego hołdu, uznania i wdzięczności uczniów wobec Nauczyciela.

Więcej informacji

Pozostałe książki wydane przez Instytut Nauk Prawnych PANNarzędzia technologiczne usług informacyjnych biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN

Więcej informacji


Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki

Więcej informacji


Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w świetle polskiego prawa karnego

Więcej informacji


Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji


Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Więcej informacji


Prawo umów wobec wyzwań cywilizacyjnych. Zagadnienia wybrane

Więcej informacji


Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej

Więcej informacji


Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Więcej informacji


Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną. Księga Jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler

Więcej informacji


Media społecznościowe w postępowaniu karnym

Więcej informacji