Strona główna » Książki

Książki


Basic Research

Więcej informacji

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia Sylwestra Szczepaniaka pt. Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa. Publikacja stanowi podsumowanie dorobku doktryny prawa administracyjnego osadzone w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do ich wydawania. Autor sformułował postulaty de lege ferenda, których wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia pewności i stabilności w zakresie tworzenia podstaw prawnych i otoczenia prawnego dla aktów prawa miejscowego, a także procesu ich wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Basic ResearchOsobowość publiczno-prawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału

Więcej informacji


Uprawnienia rodzicielskie pracowników

Więcej informacji


Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej

Więcej informacji


Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

Więcej informacji


Media społecznościowe w postępowaniu karnym

Więcej informacji


Frontiers Research

Więcej informacji

Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – Zagadnienia wybrane

W ramach serii Frontier Research prezentujemy Państwu długo oczekiwaną monografię REGULACJE PRAWNE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WPROWADZONE NA SKUTEK PANDEMII KORONAWIRUSA – ZAGADNIENIA WYBRANE, pod redakcją prof. dr hab. Marka Szewczyka, dr hab. Ewy Szewczyk, prof. INP PAN oraz dr Lucyny Staniszewskiej.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Frontiers ResearchObstrukcja w procesie karnym

Więcej informacji


Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości

Więcej informacji


Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Więcej informacji


EU-Tobacco Industry agreements and beyond

Więcej informacji


Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Więcej informacji


Licencja przymusowa w prawie patentowym – cel i funkcje w ujęciu historycznym

Więcej informacji


Kryminologia

Więcej informacji

Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Książka Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich, to owoc pracy całego zespołu Zakładu Kryminologii INP PAN i to nie tylko zespołu dzisiejszego, ale także starszego pokolenia badaczek, których pracę kontynuowaliśmy. Zebrany materiał badawczy obejmuje przeszło 30 lat. Prowadzone przez nas badania miały charakter eksploracyjnym, stąd głównym ich celem było poznanie procesów, które w planie badań nazwaliśmy wstępnie „karierami kryminalnymi”. Innymi słowy, chcieliśmy zobaczyć, jakich czynów niezgodnych z prawem osoby, które popełnianie przestępstw rozpoczęły jako nieletni, dokonywali w późniejszym okresie życia, już po osiągnięciu dorosłości. Następnie chcieliśmy sprawdzić, czy te ich drogi życiowe można pogrupować i czy układają się one w jakieś wzorce.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii KryminologiaSkazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Więcej informacji


Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Więcej informacji


Legal Monograph

Więcej informacji

International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się 2 edycja poprawiana i uzupełniona monografi pt.: „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” pod redakcją Mateusza Błachuckiego.

Publikacja wydana w modelu OA, będąca efektem realizacji grantu NCN UMO-2016/23/B/HS5/03605 “Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji”, przyznanego dr hab. Mateuszowi Błachuckiemu, prof. INP PAN jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza

Więcej informacji

Rozprawy Prawnicze

Więcej informacji

Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Roberta Siwika pt. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze. Monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej.

Umowa faktoringu, jako przykład empirycznego kształtowania się stosunków obligacyjnych, nie poddaje się jednoznacznej klasyfikacji na gruncie polskiego prawa cywilnego jak i większości obcych systemów prawnych. W polskiej doktrynie dominują poglądy, że należy uznać ją za umowę nienazwaną o cechach umowy mieszanej lub też umowę mieszaną. Często faktoring uznaje się też za zespół umów (umowy sprzedaży, pożyczki), powiązanych ze sobą funkcjonalnie, ale niezależnych prawnie, w skład którego wchodzą umowa przelewu oraz inne nazwane lub nienazwane umowy, regulujące pozostałe usługi faktora na rzecz faktoranta (np. umowa zlecenia). Wreszcie umowę faktoringu kwalifikuje się jako samodzielną umowę nazwaną (np. umowę sprzedaży, pożyczki, zlecenia).

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Rozprawy PrawniczeDostępność danych w czasach sztucznej inteligencji a prawa człowieka w dziedzinie nauki

Więcej informacji


Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Więcej informacji


Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Więcej informacji


Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Więcej informacji


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Więcej informacji


Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ

Więcej informacji


Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Więcej informacji


Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym

Więcej informacji


Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Zagadnienia wybrane w świetle wyników badań aktowych spraw rozpatrywanych w Polsce w latach 2008–2013

Więcej informacji


Raporty INP PAN

Więcej informacji

Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie pod redakcją dr hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN, kierownika Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym i Zakładu Kryminologii INP PAN, będące prawnym komentarzem do dramatycznych wydarzeń, które nieprzerwalnie od sierpnia 2021 roku rozgrywają się na granicy polsko-białoruskiej. Mający tam miejsce kryzys humanitarny, a w zasadzie odpowiedź na niego ze strony polskiego rządu, budzi nie tylko wiele pytań natury moralnej, ale także prawnej. Autorzy raportu próbują odpowiedzieć na najważniejsze z tych ostatnich.

Więcej informacji

Poza seriami wydawniczymi

Więcej informacji

20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna publikacja zbiorowa inspirowana wiodącymi pracami badawczymi Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN: „20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej” pod redakcją Mateusza Błachuckiego i Grzegorza Sibigi.

Publikacja, poświęcona pamięci prof. dr hab. Teresy Górzyńskiej, w siedmiu częściach przedstawia szczegółowe zagadnienia związane z regulacją prawa do informacji publicznej. Wychodząc od zagadnień generalnych, takich jak m.in. rola orzecznictwa sądów administracyjnych w kształtowaniu prawa do informacji publicznej (artykuły prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW, dr hab. Przemysława Szustakiewicza, prof. UczŁ, dr Łukasza Nosarzewskiego), przez zagadnienia konstytucyjne, formy udostępnienia informacji publicznej, uprawnienia informacyjne, ograniczenia prawa do informacji publicznej, po problematykę zwalczania bezczynności podmiotów zobowiązanych i karnoprawnej ochrony prawa dostępu do informacji.

Więcej informacji

Pozostałe Książki serii Frontiers ResearchNarzędzia technologiczne usług informacyjnych biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN

Więcej informacji


Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Więcej informacji


Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Więcej informacji