20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna publikacja zbiorowa inspirowana wiodącymi pracami badawczymi Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN: „20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej” pod redakcją Mateusza Błachuckiego i Grzegorza Sibigi.

Publikacja, poświęcona pamięci prof. dr hab. Teresy Górzyńskiej, w siedmiu częściach przedstawia szczegółowe zagadnienia związane z regulacją prawa do informacji publicznej. Wychodząc od zagadnień generalnych, takich jak m.in. rola orzecznictwa sądów administracyjnych w kształtowaniu prawa do informacji publicznej (artykuły prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW, dr hab. Przemysława Szustakiewicza, prof. UczŁ, dr Łukasza Nosarzewskiego), przez zagadnienia konstytucyjne, formy udostępnienia informacji publicznej, uprawnienia informacyjne, ograniczenia prawa do informacji publicznej, po problematykę zwalczania bezczynności podmiotów zobowiązanych i karnoprawnej ochrony prawa dostępu do informacji.


Prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz w recenzji wydawnicze podkreślił:

„Redaktorzy monografii, stawiając przed sobą niezwykle ambitne zadanie podsumowania w 20-lecie obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej dotychczasowego dorobku normatywnego i orzeczniczego, wypełnili je w tym obszarze we współpracy z wieloma wybitnymi znawcami problematyki dostępu do informacji publicznej w sposób niezwykle satysfakcjonujący. Otrzymujemy bowiem do rąk publikację odnoszącą się do tak ważkich aspektów tej problematyki, jak istota pojęcia dostępu do informacji publicznej, rodzajów i zakresu informacji publicznej, zasad postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oraz odmowy jej udostępniania, sądowej kontroli administracji w sferze dostępu do informacji publicznej, czy w końcu gwarancji dostępu do informacji publicznej i jej granic. Obok rozważań teoretycznych praca zawiera opracowania podejmujące kwestie praktyczne, w dużej części również odnoszące się do bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotną wartość publikacji stanowi przede wszystkim niezwykle wysoki poziom merytoryczny poszczególnych tekstów, ich aktualność. […] Jest ona opracowaniem posiadającym cechy kompletności oraz spójności.”


Natomiast prof. dr hab. Mariusz Jabłoński w obszernej recenzji opublikowanej w „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” (nr 3/2023) wskazuje, że „monografia stanowi wartościową pozycję, poruszającą wiele szczegółowych zagadnień o istotnym – z punktu widzenia zarówno prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, jak i rozumienia praktyki stosowania konkretnych przepisów ustawowych – znaczeniu systemowym. Jest też dowodem na zasadność formułowania różnych poglądów, także w odniesieniu do oceny kształtującej się od ponad 20 lat praktyki stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niewątpliwie warto byłoby kontynuować prowadzone badania […].”W prezentowanej publikacji zawarte są następujące rozdziały:

Małgorzata Jaśkowska
Rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego w kształtowaniu prawa do informacji publicznej (s. 21-45)
10.5281/zenodo.6578144

Przemysław Szustakiewicz, Łukasz Nosarzewski
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej (s. 47-72)
10.5281/zenodo.6597346

Kamilla Gralik
Podwójny status związków zawodowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (s. 73-88)
10.5281/zenodo.659751

Agnieszka Piskorz-Ryń
O nadużyciu prawa dostępu do informacji publicznej (s. 89-98)
10.5281/zenodo.6618084

Piotr Sitniewski
O potrzebie spójnej polityki publicznej w zakresie jawności życia publicznego (s. 99-123)
10.5281/zenodo.6599236

Krzysztof Izdebski
Metody i kierunki procesu zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej (s. 125-133)
10.5281/zenodo.6599254

Sławomir Peszkowski
Dopuszczalność normowania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w akcie prawa wewnętrznego z perspektywy konstytucyjnego systemu źródeł prawa (s. 137-162)
10.5281/zenodo.6618835

Wojciech Jakimowicz
Granice prawa dostępu do informacji publicznej w świetle konstytucji (s. 163-194)
10.5281/zenodo.6878437

Bartosz Majchrzak
Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (s. 195-204)
10.5281/zenodo.6603962

Hanna Knysiak-Sudyka
Czynności materialno-techniczne w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej (s. 207-236)
10.5281/zenodo.6878482

Sylwester Szczepaniak
Biuletyn Informacji Publicznej dzisiaj – anachronizm prawny i informatyczny czy wciąż przydatna instytucja? (s. 237-259)
10.5281/zenodo.6604097

Paweł Litwiński
Jawność umów w świetle ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (s. 261-280)
10.5281/zenodo.6613439

Dominik Sybilski
Od dostępu do informacji publicznej do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwartych danych. Ewolucja praw informacyjnych (s. 283-314)
10.5281/zenodo.6604155

Mateusz Błachucki
Dostęp do akt sprawy (administracyjnej) na podstawie k.p.a., Konstytucji RP i ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (s. 315-342)
10.5281/zenodo.6609063

Marlena Sakowska-Baryła
Komplementarność prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa do petycji, wniosków i skarg (s. 343-358)
10.5281/zenodo.6608911

Wojciech Drobny
O pojęciu osoba „pełniąca funkcje publiczne” na tle dopuszczalnego ograniczenia prawa do informacji publicznej (s. 361-374)
10.5281/zenodo.6612883

Grzegorz Rząsa
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej oraz w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku – podstawowe różnice oraz wnioski de lege ferenda (s. 375-406)
10.5281/zenodo.6612795

Artur Konrad Bogucki, Stanisław Bogucki
Ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (s. 407-420)
10.5281/zenodo.6686385

Paweł Dobroczek
Tajemnica Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej a dostęp do informacji publicznej (s. 421-432)
10.5281/zenodo.6634996

Grzegorz Sibiga
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w stanie wyjątkowym na pograniczu z Białorusią (s. 433-444)
10.5281/zenodo.6616985

Agnieszka Korzeniowska-Polak
Nielegalne pozostawianie bez rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (s. 447-463)
10.5281/zenodo.6621805

Lucyna Staniszewska
Ochrona wnioskodawcy przed bezczynnością bądź odmową udzielenia informacji publicznej w przypadku podmiotów niepublicznych (zagadnienia wybrane) (s. 465-482)
10.5281/zenodo.6616807

Martyna Krystman, Joanna Kostrzewska
Bezczynność podmiotu zobowiązanego z perspektywy konstrukcji nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej (s. 483-502)
10.5281/zenodo.6616793

Przemysław Iżycki
Zamknięcie drogi sądowej w sprawie bezczynności z zakresu dostępu do informacji publicznej (s. 503-521)
0.5281/zenodo.6617316

Michał Rusinek
(Pozorna) prawnokarna ochrona dostępu do informacji publicznej (s. 525-530)
10.5281/zenodo.6617354

Magdalena Kowalewska-Łukuć
Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej (s. 531-540)
10.5281/zenodo.6617368


Redakcja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Rafał Stankiewicz
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-66-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-67-5 (ebook)
Ilość stron: 542
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr. hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 105,00 zł (wydanie w twardej oprawie), e-book: 73,50 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia