Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych ukazała się praca zbiorowa „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019” pod redakcją dr hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr hab. Grzegorza Sibigii.

Monografia jest efektem inspirującej dyskusji, jaka towarzyszyła konferencji Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN poświęconej zmianom kodeksu postępowania administracyjnego, które miały miejsce w latach 2017–2019. Publikacja zawiera wzbogacone o wnioski z dyskusji i na nowo opracowane teksty referatów oraz artykuły nadesłane po konferencji. Zmiana kodeksu prawa administracyjnego z 2017 r. była najpoważniejszą od ponad dwóch dekad nowelizacją kodeksu. Dotyczyła nie tylko istniejących norm, ale także wprowadzała wiele nowych przepisów i jednostek redakcyjnych. Zmiany te, pomimo ich szerokiego zakresu, zostały wprowadzone niezwykle pośpiesznie, co tym bardziej tłumaczy potrzebę analizy ich zasadności oraz doświadczeń w stosowaniu nowych regulacji. We Wstępie redaktorzy zauważyli: „Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że tak fundamentalna nowelizacja kodeksu powinna na pewien czas powstrzymać ustawodawcę przed dokonywaniem kolejnych, to jednak doświadczenia lat 2018–2019 pokazały, że kodeks postępowania administracyjnego podlega właściwie ciągłym zmianom. Nie sprzyja to niestety pewności prawa i ma negatywny wpływ na kodeks jako systemową regulację określonej sfery stosowania prawa”. Toteż publikacja stawia sobie za cel przedstawienie i ocenę wprowadzonych w latach 2017–2019 szczegółowych zmian w kodeksie, a także analizę konsekwencji ich wejścia w życie oraz sformułowanie postulatów w zakresie dalszych zmian w postępowaniu administracyjnym. Zarówno publikacja jak i poprzedzająca ją konferencja stanowią wyraz stałych badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN oraz współpracy z głównymi ośrodkami naukowymi i badaczami prawa administracyjnego z całej Polski. Bez wątpienia prezentowana pozycja wydawnicza będzie pomocna w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także będzie stanowić inspirację do dalszych badań naukowych.


Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi jeden z kluczowych aktów prawnych w dziedzinie prawa publicznego. Ostatnie lata to czas istotnych zmian tego źródła prawa. Doniosłości regulacji prawnej postępowania administracyjnego i jej znaczenia dla sytuacji prawnej jednostki towarzyszy szerokie zainteresowanie doktryny i praktyki prawniczej. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach, o zróżnicowanym charakterze i rozmiarze […] Patrząc na monografię i jej zakres, dotychczasowy dorobek i pozycję naukową jej redaktorów, dobranie zespołu autorów poszczególnych tekstów (w szczególności ich afiliacje naukowe, ale też doświadczenie praktyczne) publikację książki pod red. prof. INP PAN dra hab. Mateusza Błachuckiego i dra hab. Grzegorza Sibigi uważam za celową i w pełni uzasadnioną.

z recenzji dra hab. Adama Habudy, prof. INP PAN

[Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone w latach 2017-2019] są istotne zarówno dla teorii jak i praktyki. Książka opisuje te zmiany w sposób kompleksowy, na wysokim poziomie merytorycznym. Na jej łamach głos w dyskusji zabierają zarówno teoretycy, jak i sędziowie sądów administracyjnych. Często wzajemnie się uzupełniając. W ten sposób publikacja stanowi spójne dzieło. Zawarte w niej opracowania mają charakter oryginalny, a zamieszczone tam artykuły pozwalają z jednej strony na ocenę opisywanych rozwiązań, z drugiej zaś stanowią cenne źródło informacji koniecznych do stosowania prawa, Po lekturze zaś całej monografii można sformułować ogólne wnioski dotyczące roi i znaczenia wprowadzonych w kodeksie postępowania administracyjnego zmian. Można się nawet pokusić, w oparciu o wybrany obszar referencyjny, do ogólnej oceny polskiej legislacji w ostatnich latach.

z recenzji dr hab. Agnieszki Piskorz-Ryń, prof. WPiA UKSW


W publikacji ukazały się następujące rozdziały:

Przemysław Iżycki
60 lat kodeksu postępowania administracyjnego. Ewolucja regulacji kodeksowej (s. 13-38)
10.5281/zenodo.4274970

Małgorzata Stahl, Maria Karcz-Kaczmarek
Ochrona praw jednostki na płaszczyźnie nowych zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego (s. 41-59)
10.5281/zenodo.4274973

Grzegorz Rząsa
Art. 7a i 82a k.p.a. w orzecznictwie sądów administracyjnych (s. 61-81)
10.5281/zenodo.4274975

Stanisław Bogucki
In dubio pro libertate oraz in dubio pro tributatio w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej (s. 83-110)
10.5281/zenodo.4274978

Marek Szubiakowski
Zasada in dubio pro tributario a rozwiązania pokrewne (s. 111-120)
10.5281/zenodo.4274980

Angelika Kurzawa
Zasada in dubio pro libertate w postępowaniu administracyjnym z udziałem przedsiębiorców (s. 121-133)
10.5281/zenodo.4274982

Wojciech Drobny
Odstępstwo od zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) w części dotyczącej spraw osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych (s. 135-154)
10.5281/zenodo.4274984

Rafał Stankiewicz
Zasada proporcjonalności jako nowa zasada ogólna k.p.a. (s. 155-165)
10.5281/zenodo.4274989

Bartosz Majchrzak
Prawo do oceny działania organu administracji publicznej (art. 14a k.p.a.) (s. 167-179)
10.5281/zenodo.4274993

Grzegorz Sibiga
Włączenie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego w nowelizacji „dostosowującej do RODO” regulacji o charakterze nieprocesowym służącej wykonaniu obowiązków materialnoprawnych. Czy następuje zmiana funkcji kodeksu? (s. 183-193)
10.5281/zenodo.4274995

Lucyna Staniszewska
Ocena regulacji prawnej administracyjnych kar pieniężnych po zmianach k.p.a. w 2017 roku (s. 195-210)
10.5281/zenodo.4274997

Agnieszka Jendrzejewska
Stosowanie przepisów działu IVa k.p.a. w sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych w orzecznictwie sądów administracyjnych (s. 211-234)
10.5281/zenodo.4274999

Joanna Wegner
Mediacja w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (s. 235-245)
10.5281/zenodo.4275001

Mateusz Błachucki
Współpraca organów administracji publicznej w wymiarze ponadnarodowym a regulacja k.p.a. (s. 247-262)
10.5281/zenodo.4275003

Magdalena Sokolnicka
Wybrane problemy regulacji nowego uprawnienia strony od zrzeczenia się prawa odwołania – Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2019 r. (II SA/WA 605/19) (s. 263-272)
10.5281/zenodo.4275012

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Sytuacja prawna strony postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2017-2019 (s. 275-290)
10.5281/zenodo.4275014

Daniel K. Nowicki
Dostęp do akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym – w praktyce działania organów administracji i orzecznictwie sądów administracyjnych. Uwagi wprowadzające (s. 291-323)
10.5281/zenodo.4275016

Krzysztof Kaszubowski
Zmiany w postępowaniu odwoławczym po nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 2017 r. (s. 325-345)
10.5281/zenodo.4275020

Mateusz Kaczocha
Kilka uwag na temat instytucji ugody w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. (s. 347-355)
10.5281/zenodo.4275022

Sławomir Peszkowski
Nieadekwatność konstrukcji odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. do generalnych aktów administracyjnych o charakterze decyzji generalnych (s. 357-382)
10.5281/zenodo.4275026

Łukasz Strzępek
Relatywizacja obowiązków informacyjnych stron – Optymalizacja wykorzystania zasobów informatycznych państwa czy dezorganizacja rozpatrywania spraw administracyjnych? (s. 383-397)
10.5281/zenodo.4275032

Przemysław Szustakiewicz
Informatyzacja postępowania administracyjnego (s. 399-409)
10.5281/zenodo.4275035

Sylwester Szczepaniak
Usługi online a postępowanie administracyjne (s. 411-432)
10.5281/zenodo.4275037


Redakcja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. WPiA UKSW
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-17-0 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-18-7 (ebook)
Ilość stron: 493
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr. hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji


Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki

Więcej informacji


Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka: 180 zł, ebook: 149 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia