Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej


Publikacja jest głosem w dyskusji o właściwym modelu prawa służby cywilnej w Polsce. Prezentowane rozważania w pierwszej kolejności osadzone są w teorii prawa, w szczególności obejmują problematykę dychotomicznego podziału systemu prawa, a więc relacji prawa publicznego i prywatnego w kontekście szeroko rozumianego prawa służby publicznej ze szczególnym uwzględnieniem praw służby cywilnej, a także kwestię relacji między gałęziami prawa – w szczególności prawa administracyjnego i prawa pracy. Prawo administracyjne, jego pogranicze, integralność, ale także zasady, atrybuty i aksjologia tej gałęzi prawa stanowią nie tylko podstawowy kontekst rozważań ale przede wszystkim zbiór argumentów dla formułowanych poglądów.

Ocena dzisiejszego stanu prawnego tytułowego zagadnienia została zaprezentowana w perspektywie orzecznictwa, przede wszystkim sądów administracyjnych z nieuniknionym odniesieniem do dorobku w tym zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Jej ważnym uzupełnieniem w książce są rozważania o jurysdykcji sądownictwa powszechnego w wybranych zagadnieniach kluczowych dla statusu prawnego korpusu służby cywilnej. Natomiast w ramach trzeciego głównego zagadnienia podjętego w książce, tj. w kwestii wskazania kierunku dalszych transformacji tego prawa, zastosowano po pierwsze – analizę podejścia ustawodawcy do tej problematyki w latach ubiegłych (ujęcie historyczne); po drugie –porównanie obecnego kształtu pragmatyk służbowych i urzędniczych (ujęcie systemowe), odnajdując w ten sposób prawdopodobne kierunki potencjalnych dalszych przekształceń prawa służby cywilnej.

Autorami prezentowanych tekstów są teoretycy prawa administracyjnego i urzędniczego, praktycy orzekający w sprawach z zakresu stosunków służbowych, urzędnicy służby cywilnej, a przede wszystkim znawcy problematyki polskiego prawa służby cywilnej.


W niniejszej publikacji ukazały się następujące rozdziały:

Wprowadzenie (s. 11-14)

Wojciech Drobny
Perspektywy prawa służby cywilnej w poglądach Profesor Teresy Górzyńskiej.
Aneks: Zestawienie publikacji dr hab. Teresy Górzyńskiej prof. INP PAN
(s. 15-38)
10.5281/zenodo.10085259

Część I.
Tożsamość prawa służby cywilnej – między prawem administracyjnym a prawem pracy

Przemysław Wszołek
Miejsce służby cywilnej według kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego (s. 41-68)
10.5281/zenodo.10205807

Jerzy Korczak
Prawo urzędnicze na pograniczu prawa administracyjnego (s. 69-89)
10.5281/zenodo.10092385

Jakub Stelina
Służba cywilna w doktrynie prawa pracy (s. 91-106)
10.5281/zenodo.10145305

Stefan Płażek
Czy przywrócić prawo urzędnicze prawu administracyjnemu? Postulaty de lege ferenda (s. 107-126)
10.5281/zenodo.10183006

Część II.
Perspektywy dalszych transformacji prawa służby cywilnej

Mariusz Wieczorek
Zmienna relacja prawa stosunku służbowego sensu stricto i pracowniczych stosunków służbowych na przykładzie wybranych pragmatyk służb mundurowych (s. 129-148)
10.5281/zenodo.10198514

Grzegorz Sibiga
Wpływ rozwoju technologii i technik informatycznych na administrację publiczną i jej pracowników – zagadnienia wprowadzające (s. 149-164)
10.5281/zenodo.10322684

Mateusz Kupiec
Wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez członków korpusu służby cywilnej na urządzeniach służbowych w celach innych niż wykonywanie powierzonych im zadań (s. 165-178)
10.5281/zenodo.10156858

Część III.
Prawo służby cywilnej w ocenie orzecznictwa i doktryny

Przemysław Szustakiewicz
Zakres właściwości sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa służby cywilnej – ocena potransformacyjnego kierunku zmian (s. 181-195)
10.5281/zenodo.10138761

Mateusz Błachucki
Jurysdykcja sądów powszechnych w sprawach dyscyplinarnych w służbie cywilnej (o potrzebie zmian w kierunku sądownictwa karnego) (s. 197-211)
10.5281/zenodo.10150307

Tomasz Kosicki
Sądowa kontrola postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko w służbie cywilnej (s.213-230)
10.5281/zenodo.10139237


Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN
Redaktorzy: Wojciech Drobny, Grzegorz Sibiga
Recenzja wydawnicza: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
Wydanie: 2023
ISBN: 978-83-66300-86-6
e-ISBN: 978-83-66300-44-6
Ilość stron: 230


Zobacz inne książki wydane przez dr. Wojciecha Drobnego, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Więcej informacji


Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 69,40 zł brutto (twarda oprawa), 48,58 zł (ebook/pdf)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia