Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej


Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN z zaszczytem prezentuje księgę jubileuszową Profesora Zbigniewa Cieślaka pt.Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej, wydaną pod redakcją naukową dr. Wojciecha Drobnego, dr. Wojciecha Federczyka, dr Izabelli Mikiciuk oraz dr. Krzysztofa A. Wąsowskiego.

W niniejszej książce zawarto kilkanaście esejów naukowych z szeroko rozumianego polskiego prawa publicznego (przede wszystkim administracyjnego), ujętych w intelektualnej klamrze poszukiwań istoty wartości administracji publicznej. Teksty te powstały na kanwie dysertacji naukowych, których Promotorem i Opiekunem merytorycznym był Profesor Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorami tekstów są zatem Jego wychowankowie – utytułowani pracownicy naukowi czołowych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy sfery publicznej i prywatnej. Publikacja ma więc nie tylko walor naukowy i merytoryczny, ale przede wszystkim stanowi wyraz trwałego hołdu, uznania i wdzięczności uczniów wobec Nauczyciela.

Z uwagi na przyjęte założenia redakcyjne, prezentowane w niniejszej publikacji rozważania odnotowują zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym danej problematyki (tj. od momentu jej pierwotnego, publicznego ogłoszenia przez autora), książka stanowi zapis kierunku przekształceń danych instytucji prawnych oraz towarzyszących im motywom prawodawcy.

Spektrum zagadnień przedstawionych w publikacji, oddające szeroki obszar zainteresowań badawczych Profesora Zbigniewa Cieślaka i Jego współpracowników, obejmuje wybrane problemy prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego. Niewątpliwie, książka może zainteresować pracowników naukowych, prowadzących prace o zbliżonym zakresie badawczym; akademików chcących wzbogacić zajęcia dydaktyczne czy wykłady monograficzne o poglądy wykute pod wpływem szkoły Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; czy wreszcie studentów i doktorantów, poszukujących inspiracji do swojej dalszej pracy naukowej.


W niniejszej publikacji ukazały się następujące rozdziały:

Słowo wstępne (s. 13-16)

Zestawienie publikacji dr hab. Zbigniewa Cieślaka, prof. UKSW (s. 17-25)

Krzysztof Andrzej Wąsowski
Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji (s. 27-38)
10.5281/zenodo.10107544

Grzegorz Buczyński
Rola państwa i prawa w ochronie lasów (s. 39-58)
10.5281/zenodo.10043322

Bartosz Majchrzak
Przenikanie się regulacji materialnoprawnej i procesowej w procedurze zgłoszenia robót budowlanych (s. 59-76)
10.5281/zenodo.10003486

Michał Klimaszewski
Antynomie norm na przykładzie regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego (s. 77-98)
10.5281/zenodo.10033462

Agata Kosieradzka-Federczyk
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – instrumentarium prawne wyboru projektów (studium administracyjnoprawne) (s. 99-122)
10.5281/zenodo.10035218

Angelina Sarota
Normatywna implementacja wartości w sektorze dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z dyrektywą UE 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (s. 123-132)
10.5281/zenodo.10013205

Patrycja Antoniak-Tęskna
Odpowiedzialność architekta za uzyskanie pozwolenia na budowę (s. 133-151)
10.5281/zenodo.10003785

Anna Fogel
Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym (s. 153-165)
10.5281/zenodo.10027828

Wojciech Federczyk
Prawnopubliczne granice stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Ujęcie systemowe (s. 167-187)
10.5281/zenodo.10049885

Stefan Akira Jarecki
Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych dziesięć lat później (s. 189-207)
10.5281/zenodo.10010437

Katarzyna Sulmierska
Współzależność zachowań podmiotów administrujących i prywatnych na przykładzie regulacji prawnych ochrony środowiska przed substancjami chemicznym (s. 209-222)
10.5281/zenodo.10013637

Wojciech Drobny
Dalsze przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. (s. 223-238)
10.5281/zenodo.10003597

Natalia Chyb
Charakter i cel gminy jako elementy kształtujące perspektywę badawczą do analizy zakresu uprawnień gminy w sferze prywatnoprawnej (s. 239-256)
10.5281/zenodo.10045013

Izabela Bogucka
Aksjologiczne i prawne podstawy ingerencji władz publicznych w działalność klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia – zarys problematyki (s. 257-265)
10.5281/zenodo.10071268

Leszek Murat
Rzetelność jako prawne, pozaprawne i bezprawne kryterium kontroli Najwyższej Izby Kontroli (s. 267-277)
10.5281/zenodo.10010694

Izabella Mikiciuk
Istota i funkcje „interesu” w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce (s. 279-302)
10.5281/zenodo.10027804

Iwona Stalica
Mechanizm rachunku aksjologicznego przy realizacji wybranych zadań publicznych – najważniejsze wnioski z badań (s. 303-324)
10.5281/zenodo.10024127

Monika Kwiatkowska
Ochrona zdrowia publicznego jako misja farmaceuty wykonującego zawód w aptece ogólnodostępnej (s. 325-334)
10.5281/zenodo.10055875


Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN
Redaktorzy: Wojciech Drobny, Wojciech Federczyk, Izabella Mikiciuk, Krzysztof Andrzej Wąsowski
Recenzje wydawnicze: Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga
Wydanie: 2023
ISBN: 978-83-66300-84-2
e-ISBN: 978-83-66300-85-9
Ilość stron: 532


Zobacz inne książki wydane przez dr. Wojciecha Drobnego, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej

Więcej informacji


Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 113,79 zł brutto (twarda oprawa), 85,34 zł (ebook/pdf)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia