Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji


We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego obszaru prawa. Jednak w pogłębionej refleksji prawnej nie można nie zauważyć zależności pomiędzy publicznoprawnym charakterem służby publicznej, a cechami prawa administracyjnego, do którego prawo urzędnicze u swojego zarania należało. System prawa administracyjnego defniuje katalog szczególnych atrybutów tej gałęzi prawa przez wskazanie m.in. na jej zmienność. Podstawową funkcją tworzenia przepisów prawa administracyjnego jest osiąganie społecznie oczekiwanych, praktycznych efektów w sferze stosunków społecznych, w tym także w obszarze zarządzania państwem.


Ostatnia nowelizacja pragmatyki urzędniczej regulującej sposób działania kadr administracji publicznej ożywiła dyskurs publiczny nie tylko o zasadność wprowadzonych zmian, ale także w ogóle o legitymację władzy ustawodawczej do dokonywania ingerencji w te przepisy. Stąd, tytułowe zmiany polskiej służby cywilnej stały się przedmiotem ostatnich prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Stosowana nieprzerwanie od 1997 roku seminaryjna, otwarta i międzyuczelniana formuła badań umożliwiła ich skoncentrowanie na zróżnicowanych i wieloaspektowych dywagacjach. Ostatecznie zostały one sformułowane w trzech głównych nurtach badawczych:

  • korpus służby cywilnej i jego zmiany;
  • miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania;
  • prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej.

Odzwierciedleniem tak zarysowanych nurtów badawczych jest systematyka oddawanej do Państwa rąk publikacji. Prezentowane rozważania zostały osadzone w kontekście uwarunkowań aksjologicznych i zobrazowane przykładami konkretnych rozwiązań prawnych w wybranych segmentach szeroko rozumianej służby publicznej.”

Jak zauważył Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej – autor wstępu do prezentowanej publikacji: „artykuły składające się na publikację Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji zawierają cenne spostrzeżenia i uwagi Autorów, które dotyczą zarówno problemów ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień związanych z różnymi aspektami działania służby cywilnej. Można je podzielić na trzy bloki tematyczne, którym poświęcone były dyskusje panelowe na konferencji: korpus służby cywilnej i jego zmiany, miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania oraz prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej. Wysoką wartość poznawczą publikacja zawdzięcza między innymi temu, że Autorzy artykułów to uznani naukowcy od lat badający problemy administracji publicznej, bądź też praktycy administracji – byli lub nadal czynni urzędnicy, zajmujący wysokie, odpowiedzialne stanowiska. Mam nadzieję, że lektura ich tekstów zainspiruje Czytelników do pogłębionej refleksji na temat kondycji polskiej służby cywilnej, która przecież jest jednym z filarów naszego państwa.”


W publikacji zamieszczone zostały następujące prace:

Zbigniew Cieślak, Wojciech Drobny
Co właściwie oznaczają cztery określenia z art. 153 Konstytucji RP? (s. 9-21)
10.5281/zenodo.3358139

Bartosz Majchrzak
„Kondycja” klasycznych kategorii pojęciowych prawa służby cywilnej (s. 23-31)
10.5281/zenodo.3366946

Angelina Sarota
Współczesne przewartościowania w systemie służby cywilnej w Polsce (s. 33-41)
10.5281/zenodo.3367230

Wojciech Drobny
Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w służbie cywilnej (s. 43-57)
10.5281/zenodo.3367294

Grzegorz Buczyński
Uspołecznienie procesów decyzyjnych w administracji publicznej (s. 59-74)
10.5281/zenodo.3367438

Wojciech Federczyk
Systemowe przesłanki weryfikacji decyzji w administracji publicznej (s. 75-82)
10.5281/zenodo.3369535

Krzysztof Andrzej Wąsowski
Profesjonalizm w służbie cywilnej – cecha działania, cel czy wartość (s. 83-87)
10.5281/zenodo.3369547

Iwona Stalica
Identyfikacja wartości w działaniach administracji publicznej – poszukiwanie modus operandi (s. 89-101)
10.5281/zenodo.3369563

Tomasz Zdzikot
Wartości normatywne w stosowaniu prawa na przykładzie ustawy o radiofonii i telewizji (s. 103-114)
10.5281/zenodo.3371323

Tomasz Barankiewicz, Bogusław Przywora
Rola kodeksu etyki służby cywilnej w kształtowaniu etosu urzędniczego (s. 115-125)
10.5281/zenodo.3371851

Katarzyna Kobylska
Dyrektor generalny urzędu i jego rola w procesie pozyskiwania kadr administracji (s. 127-136)
10.5281/zenodo.3372191

Stefan Akira Jarecki
Pracownicy aparatu obsługującego organ regulacyjny a jego niezależność na przykładzie sektora transportu kolejowego (s. 137-147)
10.5281/zenodo.3372219


Redaktorzy: Zbigniew Cieślak, Wojciech Drobny
Recenzje: dr hab. Mateusz Błachucki, dr Marcin Mazuryk, dr Piotr Zuzankiewicz
ISBN: 978-83-66300-05-7 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-06-4 (ebook)
Ilość stron: 147


Zobacz inne książki wydane przez dr. Wojciecha Drobnego, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Więcej informacji


Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 85 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia