Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Autor w monografii analizuje konstrukcję osobowości publicznoprawnej w ustawodawstwie polskim (w ujęciu historycznym) i doktrynie prawa administracyjnego. Przeprowadzony przegląd ustawodawstwa ujawnił, że problematyka ta była w prawie pozytywnym regulowana raczej szczątkowo. Żaden polski akt prawny nie zdefiniował nigdy pojęcia osoby prawa publicznego. W związku z tym Autor poddał analizie poglądy polskiej doktryny prawa administracyjnego poszukujące definicji osobowości publicznoprawnej i jej cech. Praca uwzględnia zatem dyskusję, jaka na przestrzeni wieku toczona była w nauce polskiej na ten właśnie temat. Dyskurs ten ujawnia po pierwsze brak zgody, co do zasadności posługiwania się koncepcją osobowości publicznoprawnej, a z drugiej brak jednomyślności, co do treści samego pojęcia. Publikacja składa się z czterech rozdziałów ułożonych w ciągu logicznym. W rozdziale pierwszym za- prezentowane zostały rozważania dotyczące konstrukcji prawa publicznego oraz osobowości prawnej (prawa prywatnego). Na podstawie tych rozważań w następnym rozdziale dokonana została prezentacja poglądów, zarówno afirmatywnych, jak i krytycznych, przedstawicieli polskiej nauki prawa administracyjnego w zakresie konstrukcji osobowości prawa publicznego. W rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe rodzaje związków publicznoprawnych. Rozdział czwarty zaś, został poświęcony analizie szczegółowych rozwiązań ukazujących przykłady podmiotów, które w niektórych okresach traktowano jako osoby prawa publicznego.

Monografia stanowi zaproszenie do refleksji nad problemem, czy konstrukcja osobowości publicznoprawnej może być wciąż przydatną kategorią czy to normatywną, teoretyczną czy też dydaktyczną. Niewątpliwie bowiem kształt współczesnej administracji państwowej determinuje wiele nowych zjawisk, co zmusza do zastanowienia, na ile koncepcja osobowości publicznoprawnej jest adekwatna do jej opisu. Należy wyrazić nadzieję, że prezentowana praca będzie stanowiła dobrą podstawę do dyskusji nad tym zagadnieniem.


Publikacja jest dostępna w modelu OpenAccess w repozytorium eBiblioteka Prawnicza.

Nakład papierowy został wyczerpany.


Autor: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW
Seria: Basic Research
Rok wydania: 2021
e-ISBN: 978-83-66300-54-5 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.5838232
Ilość stron: 107


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji


Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki

Więcej informacji