dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, profesor INP PAN

Kontakt:
tel. 601-268-431
email: anka.sobaczewska@gmail.com
dyżur: wtorki (10.30-12.00), pokój 222
 • Zajmuje się naukowo prawem konstytucyjnym od 1999 roku.
 • Przez wiele lat związana była z Wydziałem Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, później z Instytutem Nauk Prawnych PAN.
 • Jest kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego I Badań Europejskich od 2016 r.
 • Od 2018 r. pełni funkcję kierownika Studiów Doktoranckich INP PAN.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień teorii prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka.

Projekty naukowe:

 • 2015-2017 – koordynatorka projektu naukowego Prawowitość władzy państwowej (NN 110 194834).
 • Wykonawca w projekcie finansowanym w konkursie NCN o powoływaniu sędziów konstytucyjnych.
 • 2015-2018 – kierowała i była głównym wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS „Prawo do kultury – model prawny” (2014/13/B/HS5/01325), zakończonym w lutym 2018 r.
 • Od lutego 2019 kieruje projektem finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS „Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego” (UMO-2018/29/B/HS5/01771).
 • 2014-2015 – stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej – Chicago Kent College of Law, II T.

Stypendia:

 • 2014-2015 – stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej – Chicago Kent College of Law, II T.

Monografie:

 1. Wolność informacji w prasie TNOiK 2003,
 2. Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, TNOiK 2010
 3. Prawo do kultury (Right to culture – English edition), Scholar 2018.

Rozdziały:

 1. Wewnątrzredakcyjna wolność wypowiedzi medialnej [w:] Wolność słowa w mediach, ed. D. Górecki, Łódź 2004, (The inner freedom of media expression) [in:] Freedom of expression in media),
 2. Władza jako obiekt analizy nauk prawnych i społecznych [w:] Państwo w świecie współczesnym, (The power as object of analysis in legal and social sciences, [in:] The concept of state in modern world), ed. K. Trzcinski, Warsaw 2006,
 3. Wybory a legitymizacja władzy. Kilka pytań do dawno udzielonych odpowiedzi [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, (Elections and legitimization of power. Few questions to old answers [in] The change of electoral law and change of constitution), ed. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszow 2007,
 4. Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych, [w:] Ochrona danych osobowych, Skuteczność regulacji, Personal data protection in trials [in:] Personal data protection, The efficiency of regulation, ed. G. Szpor, Warsaw 2009
 5. Znaczenie wielokulturowości dla prawa i władzy państwowej [w:] Studia nad wielokulturowością (Multiculuralism as challenge for state and legal system [in:] Multiculturalism studies, ed. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2010,
 6. Demokracja czy merytokracja? Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako realizacja funkcji kreacyjnej parlamentu, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym, Between meritocracy and democracy. The election of judges of Constitutional Courts, [in:] Parlamentarism in modern state, ed. T. Moldawa, J. Zalesny, Warszawa 2011,
 7. Dobro wspólne jako pojęcie konstytucyjne i kategoria normatywna. Czy mamy obowiązek altruizmu?[w:] W służbie dobru wspólnemu,. (The common good as constitutional notion and normative category. Must we be altruists? [in:] On the common good, Warszawa 2012, ed. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak.
 8. Reprezentatywnośc czy responsywność. Doświadczenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, (Representativeness or responsiveness. Experience of single-member constituencies to Polish Senate), ed. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warsaw 2014,
 9. Niewidzialne różnice. Treść praw człowieka a kulturowe uwarunkowania systemów ich ochrony [w:] Prawnoinstytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych, (Invisible differences. Human rights content and cultural contexts of systems of their protection [in:] Legal guarantees of human rights protection in post-socialist states), ed. A. Frankiewicz, A. Pawlak, Opole 2014,
 10. Proces legislacyjny a jakość stanowienia prawa [w:] Konstytucja w państwie demokratycznym, Legislative process and the quality of law [in:] The Constitution in democratic state, ed. . Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017
 11. Prawo do kultury – czyli do czego? Paradoksy i znaczenia zakresu pojęcia kultury jako przedmiotu uprawnienia w systemie praw człowieka [w:] O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Right to culture – right to what? Paradoxes and meanings of the culture as a subject of entitlement in human rights system [in:] On Human Rights. Essays for prof. Roman Wieruszewski, Wolters Kluwer Polska SA 2017, eds. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska

Artykuły:

 1. Oblicza i aporie rozliczalności władzy sędziowskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, Nr 4(56), s. 15-34

 2. Konstytucyjne wskazania podmiotów praw człowieka, Studia Prawno-Ekonomiczne tom LXX, 2004 (Constitutional points of human rights subject, Law-Economic Studies, LXX, 2004)
 3. Klauzula prasowa z ustawy o ochronie danych osobowych gwarancją wolności wypowiedzi Państwo i Prawo 2005, nr 1, “Press clause” in personal data protection law as guarantee of freedom of expression, State and Law 2005, nr 1 (with M. Sakowska),
 4. Przetwarzanie danych osobowych a przelew wierzytelności, Państwo i Prawo 2005, nr 11. Transforming of personal data and creditor’s rights (with M. Sakowska), State and Law 2005, nr 11,
 5. Dopuszczalność udostępniania danych osobowych przy cesji wierzytelności. Rozważania na tle wyroku NSA z 6 czerwca 2005 Radca Prawny 1/2006 (Admissibility of personal data disclosure in the case of cession (with M. Sakowska), Solicitor 2006 vol. 1
 6. Wolność wirtualnej wypowiedzi, Państwo i Prawo 2008, z. 2, (Freedom of virtual expression).
 7. Nieprawda a bezprawność, Wybrane zagadnienia z praktyki określania granic wolności prasy, Przegląd Sejmowy 2008, z. 2, The untruth and lawlessness. The chosen problems on practice of limiting freedom of expression, Parliamental Review 2008, vol. 2
 8. Rola publicznego dyskursu w demokratycznym sprawowaniu władzy – szukanie prawdy czy porozumienia? Studia Prawno-Ekonomiczne, 2008, t. LXXVII The role of public debate in democracy – the seeking of truth or consent? – Law and Economic Studies 2008, LXXVII,
 9. Dobro wspólne jako kategoria normatywna (Folia Iuridica 59, 2009) The common good as normative category, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 69, 2009,
 10. Współczesne zagrożenia wolności informacji w prasie, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2010, nr 1 Contemporary Threats for Freedom of Press, Constitutional Law Review 2010, vol. 1,
 11. Ochrona zabytków jako ograniczenie prawa własności rzeczy zabytkowej. Uwagi na tle orzeczenia ETPC w sprawie Połomscy przeciwko Polsce z dnia 29 marca 2011 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011 nr 1 – Protection of monuments as limit of property exercising. Some remarks concerning ECHR judgment in Polomscy case March 29, 2011) (Constitutional Law Review) 2011, vol. 1,
 12. Odpowiedzialność państwa polskiego za mienie zabużańskie, Państwo i Prawo 2010, z. 2, The repatriant property after II world war – the liability of Polish state, State and Law 2010, vol. 2,
 13. Rozliczenie z przeszłością jako działanie legitymizacyjne, Prawo i Więź 2012, nr 2 Dealing with the Past as Legitimating Activity of Public Authorities, Law and Social Bonds 2012, vol. 2,
 14. Trzy wymiary prywatności. Strefa prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2013 nr 1. Three scopes of privacy. Private and public in modern law and social theory, Constitutional Law Review 2013, vol. 1,
 15. Normatywizacja pamięci zbiorowej w preambułach do konstytucji państw postkomunistycznych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2014, nr 2, Normativisation of collective memory in preambles to constitutons of post-communist states, Constitutional Law Review 2014, vol. 2,
 16. Narracyjność w aktach stosowania prawa, Państwo i Prawo 2014 vol. 12, Narrative nature of legal acts, The State and the Law 2014, vol. 12,
 17. Instytucja recall election w regulacjach stanowych USA, Studia Wyborcze 2014, vol. 4, Recall elections in state constitutional law in US, Electoral Studies 2014, vol. 4,
 18. Konkretyzacja norm praw człowieka, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej LXI-LXII 2015 DOI: 10.4467/20843887PI.15.008.55372015), The concretization of human rights, Principia, Conceptual studies on philosophy and theoretical sociology, LXII 2015,
 19. Rytualne ofiary a moralność publiczna. Analiza argumentacji Trybunału Konstytucyjnego (K 52/13) i Sądu Najwyższego USA (508 U.S. 520.1993), Państwo i Prawo 2017 vol. 4, Ritual sacrifices versus public morality. The analysis of reasoning in decisions of Polish Constitutional Tribunal (K52/13) and US Supreme Court (508 U.S.520.1993), State and Law 2017 vol. 4, Wolters Kluwer Polska SA.
 20. Utopian Concept, Mixed Structure, Digital Extent and New Claims: How to Take Seriously the Right to (Artistic) Culture?, 6(2) International Human Rights Law Review 2017, Koninklijke Brill NV,
 21. Polish Constitutional Crisis: Political Dispute of Falling Kelsenian Dogma of Constitutional Review, European Public Law 23 (3) 2017.