Persuasion and Legal Reasoning in the ECtHR Rulings: Balancing Impossible Demands

W wydawnictwie Routledge ukazała się kolejna monografia, będąca efektem realizacji projektu Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad, finansowanego z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie DIALOG. Książka dr hab. Aleksandry Mężykowskiejdr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. INP PAN pt. „Persuasion and Legal Reasoning in the ECtHR Rulings: Balancing Impossible Demands” dostępna jest w Open Access na licencji CC-BY.

Autorki monografii dokonały analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z punktu widzenia technik / sposobów argumentacji stosowanych przez Trybunał w celu przekonania odbiorców – państw, wnioskodawców i opinii publicznej – o słuszności wydawanych orzeczeń. Do omówienia zagadnienia badawczego Autorki wybrały kwestie budzące od lat spore kontrowersje opinii publicznych związane z życiem ludzkim (takie jak m.in. prawo do życia, aborcja, eutanazja), godnością człowieka oraz prawem do samostanowienia w sprawach dotyczących życia prywatnego. Szukając wzorców argumentacji, Autorki wyróżniły trzy kategorie technik argumentacyjnych: odwołujące się do autorytetu instytucji, deontologiczne i teleologiczne. Omawiają, w jaki sposób sędziowie ETPC dążą do znalezienia konsensualnej, uniwersalnej, a jednocześnie pragmatycznej i aksjologicznie neutralnej narracji odnośnie kolizji praw i interesów w omawianych obszarach. Zastanawiają się, czy stanowisko ETPC w kontrowersyjnych sprawach ma wydźwięk wypowiedzi etycznej, a jeśli tak, to do jakich argumentów się odwołuje.

Książka zainteresuje naukowców i badaczy zajmujących się prawami człowieka i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lingwistyką prawniczą i retoryką.


Wydawca: Routledge
Autorzy: Aleksandra Mężykowska, Anna Młynarska-Sobaczewska
Wydanie: 2023
ISBN: 9781003375999
DOI: 10.4324/9781003375999
Ilość stron: 230

Zobacz inne książki wydane przez Autorki:


Prawo do kultury
Więcej informacji


Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Więcej informacji