dr Małgorzata Łączkowska-Porawska

Kontakt:
Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel. 61 8520 260
email: m.laczkowska-porawska@inp.pan.pl
dyżur: poniedziałki, w godz. 12.00-14.00
 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych Akademia Trenera na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2005 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dysertacji: Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej.

2020 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy: Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego.

W latach 2006-2017 pracownik na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Prawo cywilne, przede wszystkim prawo rodzinne i spadkowe, zwłaszcza: małżeństwo jako stosunek prawny – jego treść i cechy charakterystyczne, stosunki majątkowe małżeńskie, dziedziczenie ustawowe członków rodziny, problemy bioetyczne w kontekście prawa filiacyjnego.

Współwykonawca w grancie: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji kierowanym przez prof. INP PAN dr hab. Marka Andrzejewskiego (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/19/B/HS5/03014), obszar badawczy: Sytuacja prawna małoletniego dziecka w przypadku rozwodu jego rodziców.

Monografie:
 1. Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego Warszawa 2019, Wydawnictwo INP PAN, Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN
 2. Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej (monografia), C.H. Beck, 2006, s. 226.
Rozdziały w monografiach:
 1. Charakter prawny rejestrowanego związku partnerskiego w świetle polskich projektów regulacji, w: Związki partnerskie, debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013, s. 171-208.
 2. Instytucjonalna ochrona praw dziecka w Polsce w: Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. red. M. Andrzejewski, Poznań 2012, s. 89-106.
 3. Rodzaje i skuteczność umów majątkowych małżeńskich, w: Europeizacja prawa prywatnego, red.: M. Pazdan (red.), W. Popiołek (red.), E. Rott-Pietrzyk (red.), M. Szpunar (red.) tom I s. 677 Wolters-Kluwer 2008r., s. 677-697.
 4. Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska M., A. N. Schulz, TNOiK 2008r. s. 301-316.
 5. Związki osób tej samej płci w świetle prawa polskiego, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, red. P. Wiliński, B. Guzik, O. Krajniak, Poznań 2006, tom III, s. 359-365.
 6. Czy istnieje prawo do „posiadania” dziecka? w: Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, pod red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005r., s. 70-79.
 7. Propozycje zmian regulacji ustawowego małżeńskiego ustroju majątkowego w: Prawo wobec wyzwań współczesności, tom I, Poznań 2004, s. 87-96.
 8. Rodzinnoprawne dylematy wspomaganej prokreacji w: Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, pod red. J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s. 87-104.
Komentarze:
 1. Komentarz do art. 931-940, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 – 1088, pod red. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2022, wyd. 3, s. 1283-1356.
 2. Komentarz do art. 931-940, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 – 1088, pod red. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019, wyd. 2, s. 1141-1205.
 3. Komentarz do art. 931- 940 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 – 1088, pod red. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1482-1533.
  Redakcja i współredakcja:
 1. Prawne, medyczne i aksjologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005.
 2. Prawne i pozaprawne aspekty adopcji, red. M. Andrzejewski, M. Łączkowska, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarskich, Poznań 2007.
 3. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. Andrzejewski M., Kociucki L., Łączkowska M., Schulz A., TNOiK 2008.
 4. Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej, red. M. Łączkowska-Porawska, Wydawnictwo INP PAN, Basic Research Seria Wydawnicza INP, Warszawa 2020.
Artykuły:
 1. Terminy zawite w prawie filiacyjnym – uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2019 r., Studia Prawnicze KUL 2023, nr 1, s. 61-78.
 2. „Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa wiem, że nie muszę ich respektować” – konsekwencje wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r. (IV CNP 31/17), Zeszyty Prawnicze 2022, nr 1, s. 87-119.
 3. Sytuacja prawna małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, w przypadku rozwodu jego rodziców – analiza z uwzględnieniem badań aktowych, Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 2020, nr 44, s. 57-89.
 4. Trwałość małżeństwa w świetle standardów międzynarodowych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Forum Prawnicze 2019, nr 2 s. 18-28.
 5. Kilka uwag na temat nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanych w ostatniej dekadzie, Acta Iuris Stetinensis, 2014, nr 6, s. 573-584.
 6. Zasada trwałości małżeństwa w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialne i procesowe, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 24, s. 61-82.
 7. Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, z. 3, s. 155-174.
 8. Dziedziczenie ustawowe członków rodziny spadkodawcy, Rejent 2012, z. 5 s. 19-52.
 9. Ustalanie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej, Acta Iuris Stetinensis, 2011, nr 691, s. 29-46.
 10. Kontrowersje wokół udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, Rodzina i prawo 2009, nr 11, s. 21-32.
 11. Skutki ogłoszenia upadłości dla stosunków majątkowych małżeńskich, Epikeia Studia Prawnicze Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2008, nr 1, s. 108-132.
 12. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej a ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 7, s. 9-12.
 13. Umowa majątkowa małżeńska – glosa do wyroku SN z 28.4.2004 r., III CK 469/02 Monitor Prawniczy 2007, nr 8, s. 440-441.
 14. Prowadzenie przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego małżonków w świetle nowych przepisów k.r.o., Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 4, s. 8-11.
Glosy:
 1. Niedopuszczalność ustalenia nieistnienia małżeństwa z powodu złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli – glosa do wyroku SN z 22.2.2012 r., IV CSK 240/11, OSNC Nr 9/2012, poz. 106, Monitor Prawniczy 2014, nr 3, s. 159-162.
 2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Frederic Hay przeciwko Creditagricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sevres, Forum Prawnicze 2014, nr 4 s. 48-54.
 3. Umowa majątkowa małżeńska – glosa do wyroku SN z 28.4.2004 r., III CK 469/02 Monitor Prawniczy 2007, nr 8, s. 440-441.