Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka


Obszary badawcze

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka jest zespołem Zakładu Badania Instytucji Prawnych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu. Zostało powołane w roku 1973. Jego kierownikami byli kolejno prof. dr hab. Zbigniew Radwański, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński. Obecnie funkcję tę pełni prof. INP PAN dr hab. Marek Andrzejewski.

W roku 1979, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr hab. Tadeusz Smyczyński stworzył w Centrum projekt Konwencji o Prawach Dziecka. Dokument ten stał się punktem wyjściowym dla prac nad Konwencją, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 22 listopada 1989 r. Do dnia dzisiejszego analiza postanowień i wpływu Konwencji o Prawach Dziecka na prawo krajowe i międzynarodowe jest jednym z podstawowych zadań Centrum.

Problematyka prac badawczych zespołu skupia się wokół klasycznego działu cywilistyki, jakim jest prawo rodzinne. Obejmuje jednak także szersze problemy prawa dotyczącego rodziny. W zakresie zainteresowań zespołu pozostają zagadnienia procedury i funkcjonowania sądów rodzinnych oraz wszystkich organów administracji państwowej i organizacji pozarządowych mających wpływ na rodzinę. Zakres badań Centrum skupia się w sposób szczególny na stosunkach majątkowych w rodzinie, ochronie praw dziecka w świetle standardów międzynarodowych i europejskich.

Członkowie Centrum prowadzą działalność dydaktyczną, ekspercką i popularyzatorską, a ponadto prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewski jest Redaktorem Naukowym Zeszytów Naukowych Acta Iuris Stetinensis.

Obecnie pracownicy Centrum współuczestniczą w grancie zespołowym pod kierownictwem prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewskiego pt. “Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji (Opus- Narodowe Centrum Nauki UMO-2015/19/B/HS5/03014, realizacja 2016-2019)


Projekt zakłada eksplorację następujących pól badawczych
  1. Sytuacja prawna małoletnich rodziców
  2. Stosunki prawne pomiędzy rodzicami a dziećmi w świetle uregulowań współczesnego prawa adopcyjnego;
  3. Kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu
  4. Sytuacja prawna małoletniego dziecka w przypadku rozwodu jego rodziców.
  5. Oświatowe konteksty wykonywania pieczy nad małoletnim
  6. Prawnomedyczne relacje rodzice – dziecko – państwo
  7. Dziecko jako ofiara przemocy domowej;
  8. Dziecko w pieczy zastępczej

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel.: 61 85-20-260
email: phrc@inp.pan.pl