dr hab. Celina Nowak, profesor INP PAN

Kontakt:
tel. (0-22) 65-72-885
email: cnowak@inp.pan.pl
dyżur: środy w godz. 10:30-11:30, pok. 216
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne,
 • 2007 r. – doktorat pt. „Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych”,
 • 2015 r. – habilitacja na podstawie pracy „Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne”,
 • Sekretarz Generalny Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego,
 • Członek Rady Dyrekcyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP),
 • Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.
 • prawo karne materialne,
 • prawo karne porównawcze,
 • międzynarodowe prawo karne,
 • prawo karne europejskie.

Aktualnie realizowane projekty naukowe:

Nagrody

 • 2008 r. – Laureatka I nagrody za rozprawę doktorską w XLIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne.
 • 2009 r. – Laureatka nagrody głównej w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską w kategorii „Funkcjonowanie państwa i jego instytucji.

Monografie / authorship of monographs:

 1. Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne (The Influence of Globalization on the Polish Criminal Law), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 420
 2. Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych (Corruption in the Polish Criminal Law in the Light of International Instruments), C.H. Beck, Warszawa 2008, 492 s. (recenzja: A. Ornowska, Prokuratura i Prawo 2009, Nr 11-12, s. 144-149)

Redakcja i współredakcja monografii / editorship & co-editorship of monographs:

 1. Cost of Non-Europe/Wartość współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Warszawa/Warsaw 2018, s. 166
 2. The European Public Prosecutor’s Office and national authorities, Cedam/Wolters Kluwer, Milan 2016, 232 s.
 3. Evidence in EU Fraud Cases, Warsaw 2013, 198 s.
 4. Fight against EU Fraud – Administrative and Criminal Law Issues, Warsaw 2011, s. 201
 5. Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010, 101 s. (współredakcja z J. Jakubowską-Harą)
 6. Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, 245 s.
 7. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Warszawa 2008, 309 s.
 8. Reforma prawa karnego – Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, 684 s. (współredakcja z J. JakubowskąHarą i J. Skupińskim)
 9. Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Sopot, 16-19 marca 2006 r., Warszawa 2007, 198 s.
 10. Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej – prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003, Warszawa 2005 (współredakcja z M. Hudzikiem)

Artykuły i rozdziały opublikowane za granicą / articles and chapters published abroad:

 1. The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization, Crime, Law & Social Change 2013, Vol. 59, No 2, s. 139-156
 2. Fair trial (judicial authority) and effective remedy (w:) General principles for a common criminal law framework in the EU. A guide for legal practitioners, ed. R. Sicurella, V. Mitsilegas, R. Parizot, A. Lucifora, Giuffre’ 2018, s. 177-208 (współautorstwo z J. Mierzwińską-Lorencką); shop.giuffre.it/general-principles-for-a-commoncriminal-law-framework-in-the-eu.html
 3. „Poland”, (w:) Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB), M. Luchtman, J. Vervaele (eds.), Utrecht 2017, s. 165-188, dspace.library.uu.nl/handle/1874/351369 (współautorstwo z M. Błachuckim)
 4. The role of fiscal administrative control authorities in Poland, w: Investigating European Fraud in the EU Member States, eds. A. Bernardi, D. Negri, Hart Publishing, Oxford and Portland 2017, s. 103-118; www.bloomsburyprofessional.com/uk/investigating-european-fraud-in-theeu-member-states-9781509903610/
 5. Quelques remarques sur l’internationalisation du droit pénal polonais (w:) Humanisme et justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, red. J. Alix, M. Jacquelin, S. Manacorda, R. Parizot, Dalloz, Paris 2016, s. 767-774
 6. Poland, (w:) Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, red. A. Bernardi, Jovene, Napoli 2016, s. 323-354
 7. Actualité de droit penal polonais, „Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé” 2015, Nr 3
 8. Le contrôle judiciaire du parquet au regard de la CEDH (w:) Le contrôle judiciaire du parquet – Necessité, Modèles, Enjeux, red. G. Giudicelli-Delage, Paris 2014, s. 87-95
 9. Poland (w:) Toward a Prosecutor for the European Union. Vol. 1. A Comparative Analysis, red. K. Ligeti, Oxford 2013, s. 498-539 (współautorstwo z S. Steinbornem)
 10. Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, Electronic Review of the International Association of Penal Law 2013, RV – 13, 14 s., www.penal.org/?page=mainaidp&id_rubrique=128&id_article=376 (we współautorstwie z M. Skórzewską-Amberg)
 11. The Europeanisation of Polish Substantive Criminal Law: How the European Instruments Influenced Criminalisation in Polish Law, New Journal of European Criminal Law 2012, No 3-4, s. 363-380
 12. Harmonisation of penal sanctions in Poland (w:) L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, red. M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad, Paris 2003, s. 123-142 (współautorstwo z E. Zielińską)

Artykuły I rozdziały opublikowane w kraju / articles and chapters published domestically:

 1. Compliance policy as a manifestation of legal pluralism (w:) Studia Prawnicze 2018, No 3 (doi 10.5281/zenodo.2544984, studiaprawnicze.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=185676)
 2. PIF offences in Poland (w:) Evidence in EU Fraud Cases, ed. C. Nowak, Warsaw 2013, s. 137-169
 3. European Union criminal law – a laboratory of internationalization of law (w:) Fight against EU fraud. Administrative and Criminal Law Issues, ed. C. Nowak, Warsaw 2011, s. 181-201
 4. Les affaires polonaises devant les organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, “Polish Yearbook of International Law” No XXIV, 1999-2000, s. 197-215
 5. Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym (w:) Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 269-276
 6. Transnarodowe prawo karne jako odrębna dziedzina prawa międzynarodowego? (w:) Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, red. J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa, Katowice 2015, s. 82-89
 7. Przeszczepy prawne jako instrument hybrydyzacji prawa, Studia Prawnicze 2014, Nr 3, s. 5-27
 8. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów (w:) Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2014, s. 36-47
 9. Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11, s. 19-44
 10. Kilka uwag o kryminalizacji zachowań korupcyjnych (w:) Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 351-358
 11. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. JakubowskaHara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 730-741
 12. O pojęciu transnarodowego prawa karnego, Państwo i Prawo 2012, z. 12, s. 3-14
 13. Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym (w:) Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom IV. Prywatyzacja władzy publicznej, publicyzacja sfery prywatnej, red. J. Matuszewski, Warszawa 2012, s. 219-237
 14. Internacjonalizacja prawa karnego – zarys problematyki, CzPKiNP, Rok XV: 2011, Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, s. 245-253
 15. Modyfikacje w zakresie wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności – odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz problem niewykonywania kary pozbawienia wolności (w:) Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009, s. 226-265
 16. Rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA (w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Warszawa 2009, s. 79-94
 17. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle EKPC i orzecznictwa ETPC (w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Warszawa 2009, s. 95-149
 18. O pojęciu „osoba pełniąca funkcję publiczną” (w:) Reforma prawa karnego – Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008, s. 170-183
 19. Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe, Państwo i Prawo 2007, z. 9, s. 43-55
 20. Polska przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka, Przegląd Prawa Europejskiego 2000, Nr 2, s. 80-93
 21. Zasada równości broni w europejskim i polskim postępowaniu karnym, Państwo i Prawo 1999, z. 3, s. 38-54
 22. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w europejskim i polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo 1998, Nr 10, s. 89-97