Corporate Criminal Liability in the European Union – nowy projekt INP PAN i ELI

1 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu Corporate Criminal Liability in the European Union, kierowanego przez dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską w programie Union Anti-Fraud Programme (EUAF) – grancie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, realizowany jest przy współpracy z European Law Institut (ELI).

Obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej wykazują różne podejście do kwestii odpowiedzialności korporacyjnej. Odpowiedzialność osób prawnych za czyny zabronione nie jest uznawana we wszystkich krajach za karną lub, jeśli została uznana – w praktyce może nie być ścigana. W niektórych systemach prawnych państw członkowskich UE odpowiedzialność przedsiębiorstw jest subsydiarna lub alternatywna w stosunku do odpowiedzialności osób fizycznych, w innych – ściganie podmiotów gospodarczych jest prowadzone równolegle do ścigania ich pracowników.

Rozpoczynający się projekt INP PAN i ELI ma na celu dostarczenie wskazówek prawodawcom krajowym i unijnym poprzez zaproponowanie ram harmonizacji zasad odpowiedzialności karnej i sankcji nakładanych na korporacje za przestępstwa. Bardziej zharmonizowane podejście do odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za przestępstwa pozwoliłoby na skuteczniejsze ściganie przestępstw, a tym samym przyczyniłoby się to do wzmocnienia ochrony interesów finansowych UE.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie – na podstawie badań komparatystycznych obejmującego system prawny Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch – zbioru najlepszych praktyk dotyczących odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw oraz sankcji nakładanych na podmioty gospodarcze za przestępstwa popełnione na ich korzyść przez osoby fizyczne.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie ELI.