Zakład Prawa Karnego


Obszary badawcze

W Zakładzie Prawa Karnego prowadzone są badania z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa wykroczeń, prawa karnego Unii Europejskiej, międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego nieletnich, prawa medycznego, prawa karnego gospodarczego, tzw. prawa represyjnego, prawa porównawczego, polityki kryminalnej.


Projekty badawcze

Realizowane obecnie

 • „Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 11, realizowany w latach 2017-2020.
 • „Reforma prawa wykroczeń”. Kierownik – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN; wykonawca – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN, dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 12, realizowany w latach 2017-2020.
 • „Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji”. Kierownik – dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 11, realizowany w latach 2017-2020.
 • „Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change”. Kierownik – dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN. Projekt międzynarodowy finansowany przez PMI Impact, realizowany w latach 2017-2020.
 • „Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na polskie, niemieckie, francuskie i angielskie prawo karne”. Kierownik i wykonawca – dr Ariadna H. Ochnio. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 17, realizowany w latach 2020-2023.

Realizowane w latach 2007-2017

 1. Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • „Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej”. Kierownik – dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN; wykonawcy – dr hab. Anna Błachnio-Parzych, dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, Prof. INP PAN, dr hab. Jacek Kosonoga, prof. INP PAN, dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, prof. dr hab. Jan Skupiński. Projekt realizowany w latach 2007-2010. Publikacje: „Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej”, autorstwa wykonawców projektu (red. J.Jakubowska-Hara, J. Skupiński), Wyd. Scholar 2009; „Problemy aktualnej polityki karnej na tle przeludnienia zakładów karnych” (red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak), Wyd. Scholar 2010.
  • „Implementacja rozwiązań prawa europejskiego w prawie karnym Hiszpanii”. Kierownik i wykonawca – prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska. Projekt realizowany w latach 2009-2010. Publikacja „Zarys prawa karnego Hiszpanii”, Wyd. Scholar 2009.
  • „Współczesne tendencje w zakresie kryminalizacji a polskie prawo karne”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN. Projekt realizowany w latach 2010-2012. Publikacja „Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne”, Wolters Kluwer 2014.
  • „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Publikacja „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”, C. H. Beck 2014.
  • „Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Anna Błachnio-Parzych. Projekt realizowany w latach 2014-2017. Publikacja „Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej”, Wolters Kluwer 2016.
  • „Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim”. Kierownik i wykonawca – dr Ariadna H. Ochnio. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2018/02/X/HS5/01663), realizowany w latach 2018-2019. Publikacja „The problematic scope of extended confiscation in comparative perspective”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2019, tom LII (52).
 2. Inne projekty badawcze:
  • „Standardy rzetelnego procesu karnego w świetle orzecznictwa polskiego i międzynarodowego”. Kierownik – prof. dr hab. Paweł Wiliński. Wykonawcy – dr hab. Anna Błachnio- Parzych, dr hab. Jacek Kosonoga, dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, prof. dr hab. Paweł Wiliński. Publikacja zbiorowa „Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych” (red. P. Wiliński), Wolters Kluwer 2009.
  • „Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym”. Wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt realizowany w latach 2013-2014, w ramach dotacji celowej MNiSW na finansowanie rozwoju naukowego młodych naukowców i doktorantów.
  • „Nowe sposoby pozbawiania mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie Unii Europejskiej a polskie prawo karne”. Wykonawca – dr Ariadna H. Ochnio. Projekt realizowany w latach 2014-2015, w ramach dotacji celowej MNiSW na finansowanie rozwoju naukowego młodych naukowców i doktorantów. Główna publikacja: “Implementation of the New EU Directive on Confiscation in Poland: the Challenge of Overcoming the Negative Historical Experiences of Confiscation Orders”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Volume 24, Issue 1, BRILL.
  • „Tendencje zmian w kształtowaniu odpowiedzialności karnej nieletnich w prawie międzynarodowym a prawo polskie”. Wykonawca – dr Joanna Mierzwińska-Lorencka. Projekt realizowany w 2016 r. w ramach dotacji celowej MNiSW na finansowanie rozwoju naukowego młodych naukowców i doktorantów.
 3. Inne badania i inicjatywy naukowe:
  • W Zakładzie Prawa Karnego prowadzone były badania nad reformą prawa karnego, które zaowocowały wydaniem obszernej zbiorowej pracy „Reforma prawa karnego – propozycje i komentarze” (red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński), wyd. Scholar 2008. Książka zawiera prace autorstwa wszystkich ówczesnych pracowników Zakładu oraz wielu innych autorów, które zostały zadedykowane Profesor Barbarze Kunickiej-Michalskiej.
  • Badania Zakładu nad szeroko pojętym systemem sprawiedliwości karnej znalazły wyraz w zbiorowej publikacji dedykowanej Profesorowi Janowi Skupińskiemu – wieloletniemu Kierownikowi Zakładu Prawa Karnego. W Jubileuszowej Księdze pt. „Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej” (red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska) udział wzięło 90 autorów. Wyd. Wolters Kluwer 2013.
  • W 2016 r. nakładem wydawnictwa C. H. Beck ukazał się najobszerniejszy, jak dotychczas, komentarz do Kodeksu wykroczeń, pod red. dr hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN, którego autorami są m.in. dr hab. Paweł Daniluk i dr hab. Jolanta Jakubowska, prof. INP PAN.
  • Z inicjatywy dr hab. Anny Błachnio-Parzych Zakład Prawa Karnego we współpracy z Instytutem Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego organizował w latach 2016-2018 – cykl seminariów trwał dwa lata akademickie. Otwarte Seminaria z Filozofii Prawa Karnego pod opieką prof. R. A. Duffa z Uniwersytetu w Stirling w Szkocji.
  • Dr Joanna Mierzwińska-Lorencka w 2017 r. brała udział w projekcie badawczym Study EuPenTrain – „Preparing the environment for the EPPO: Fostering mutual trust by improving existing common legal heritage and enhancing common legal understanding. Proposal for a preliminary study and guidelines fora model `framework curriculum`far legal training of practitioners In the PIF sector”.
  • Dr hab. Anna Błachnio-Parzych jest od 2014 r. ekspertem w sieci badawczej Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms. The Network koordynowanej przez prof. Ch. Hardinga (Aberystwyth University, UK) i prof. V. Frassen (University of Liege, Belgium). Członkowie sieci zrealizowali projekt „Interference between criminal and administrative law In EU law”, którego rezultatem jest publikacja „EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods” (red. J.B. Banach-Gutierres, Ch. Harding), New York 2016.
  • Dr hab. C. Nowak, prof. INP PAN bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Implementing & Enforcing EU Criminal Law – Theory & Practice”, Uniwersytet Maltański (L’Universita ta’ Malta).
  • Dr hab. H. Kuczyńska, prof. INP PAN brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym – The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity Financial Accountability in the EU (EUFINACCO). Interdisciplinary academic research network focused on the EU budget and beyond / Recognised as an UACES Collaborative Research Network (CRN) for 2015-2018 (zakończony w grudniu 2019 r.).

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa; ul. Nowy Świat 72
tel.: 22 65-72-885
dyżur: środy w godz. 11:00-12:00, pok. 216