Strona główna » Pracownicy » dr Ariadna Ochnio

dr Ariadna Ochnio

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Orcid
Kontakt:
tel. (0-22) 65-72-885
email: ariadnaochnio@wp.pl
dyżur: środy w godz. 10:00-11:00, pok. 216
 • Kierownik projektu badawczego „Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie UE i ich wpływ na polskie, niemieckie, francuskie i angielskie prawo karne” (NCN Opus, nr 2019/33/B/HS5/01617)
 • Członek Stałych Grup ds. Przestępczości Zorganizowanej i ds. Unii Europejskiej Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Association Internationale De Droit Pénal – Grupa Polska, University Association for Contemporary European Studies

Prawo karne procesowe; Prawo karne materialne; Współpraca w sprawach karnych w UE; Prawa człowieka w procesie karnym; Zamrożenie i zajęcie mienia; Konfiskata (przepadek); Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Przeciwdziałanie przestępstwom skarbowym; Prawo karne gospodarcze

Kierowane projekty naukowe:

 • „Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na polskie, niemieckie, francuskie i angielskie prawo karne” (2020-2023), Narodowe Centrum Nauki, OPUS 17, UMO-2019/33/B/HS5/01617
 • „Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim” (2018-2019), Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 2, nr rej. 2018/02/X/HS5/01663
 • „Nowe sposoby pozbawiania mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie Unii Europejskiej a polskie prawo karne” (2014-2015), dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służąca rozwojowi młodych naukowców.

Opracowania o charakterze monograficznym:

 1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 2. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej, C.H. Beck, Warszawa 2021
 3. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako pozakodeksowe środki przymusu procesowego, w: System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, t. IX, red. T. Grzegorczyk, D. Świecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Redakcja monografii:

 1. Current Issues of EU Criminal Law, Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds), Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022

Artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych:

 1. Corpus Iuris – stare problemy, nowe rozwiązania, Edukacja Prawnicza 2004, nr 11
 2. Przekupstwo menedżerskie – niedostosowanie polskich przepisów do wymogów stawianych przez prawo międzynarodowe, Edukacja Prawnicza 2006, nr 3
 3. Blokada rachunku instrumentów finansowych, Prokuratura i Prawo 2009, nr 1
 4. Tajemnica bankowa w prawie szwajcarskim (na tle międzynarodowej współpracy w postępowaniu karnym), Państwo i Prawo 2010, nr 12
 5. Uwagi na temat sprawiedliwości proceduralnej modelu skargi na przewlekłość postępowania karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012, Nr 4
 6. Implementation of the New EU Directive on Confiscation in Poland: the Challenge of Overcoming the Negative Historical Experiences of Confiscation Orders, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2016, Volume 24, Issue 1, BRILL, Nijhoff
 7. Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (cz. I), Prokuratura i Prawo 2016, Nr 4
 8. Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (cz. II), Prokuratura i Prawo 2016, Nr 5
 9. Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich, Prokuratura i Prawo 2016, nr 12
 10. The Intricate Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Non-Conviction Based Confiscation, Ius Novum 2017, nr 1
 11. Retroactivity of extended confiscation and the EU minimum standard, Arts and Humanities Open Access Journal 2018, Volume 2, Issue 3
 12. Between the medium and the minimum options to regulate mutual recognition of confiscation orders, New Journal of European Criminal Law 2018, Volume 9, Issue 4, SAGE
 13. Przepadek narzędzi przestępstwa prania pieniędzy w świetle ewaluacji Moneyval, Państwo i Prawo 2019, z. 9
 14. The problematic scope of extended confiscation in comparative perspective, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2019, tom LII (52)
 15. Why Is a Redefinition of the Autonomous Concept of an “Issuing Judicial Authority” in European Arrest Warrant Proceedings Needed?, European Papers – A Journal on Law and Integration 2020, Volume 5, No. 3
 16. The Tangled Path From Identifying Financial Assets to Cross-Border Confiscation. Deficiencies in EU Asset Recovery Policy, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Volume 29, Issue 3-4, (2021), BRILL, Nijhoff

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Zasada proporcjonalności w stosowaniu środków przymusu w procesie karnym, w: Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 2. Termin do wniesienia zażalenia na czynności w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, A. Błachnio-Parzych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 3. Odstąpienie od oskarżenia a zasada legalizmu w procesie karnym, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. I. Nowikowski, B. Dudzik, J. Kosowski; t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
 4. Wpływ Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na ewolucję prawa do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnej, w: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych, red. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak, AT Wydawnictwo, Kraków 2015
 5. Kilka refleksji na temat prywatnego gromadzenia dowodów w procesie karnym. Einige Reflexionen zum Thema der privaten Beweiserebung im Strafprozess, w: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015
 6. Pozycja prokuratora w postępowaniu zainicjowanym subsydiarnym aktem oskarżenia po zmianach z dnia 11 marca 2016 r., w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2016
 7. Rozszerzenie uprawnień do blokady rachunku w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym w projekcie zmian ordynacji podatkowej, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017
 8. Problemy administracyjnego wykonania karnoprocesowego zabezpieczenia majątkowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
 9. Wykorzystanie biegłych w postępowaniu karnym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, red. D. Gil, P. Rogowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019
 10. Problemy wadliwego umocowania pełnomocnika jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu karnym, w: Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych, red. A.K. Piasecki, D. Gil, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 11. Addressing barriers to victims’ rights to recovered assets in the mechanism for mutual recognition of freezing and confiscation orders, in: Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds), Current Issues of EU Criminal Law, Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022
 12. What are the main problems facing EU criminal law today? (co-author Hanna Kuczyńska), in: Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds), Current Issues of EU Criminal Law, Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C-402-05P i C-415/05P Y.A. Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, Ius Novum 2009, Nr 2
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, z. 7-8
 3. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 czerwca 2015 r., I KZP 5/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 1
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 sierpnia 2016 r., V KK 67/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 2
 5. Niezgodność przepisów wykonawczych dotyczących ustalania autentyczności znaków pieniężnych z przepisami Kodeksu postępowania karnego dotyczącymi opiniowania przez biegłych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r., II AKa 205/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 7-8
 6. Autonomiczny sposób obliczania terminów oznaczonych w Kodeksie postępowania karnego w tygodniach, miesiącach lub latach. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13.11.2019 r. I KZP 9/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2020, z. 7-8
 7. Europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, z. 7-8
 8. Sposób ustalania wartości rzeczy ruchomej będącej przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21, Orzecznictwo Sądów Polskich 2023, z. 2 (w druku)

Sprawozdania:

 1. Vers un droit européen de la procédure pénale. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nantes, 6–7.02.2020 r. Sprawozdanie, Państwo i Prawo 2021, nr 6