dr Ariadna Ochnio

Scientific department: Department of Criminal Law
Orcid
Contact:
tel. (0-22) 65-72-885
email: ariadna.ochnio@inp.pan.pl
office hours: Wednesdays from 10:00-11:00, room 216
 • Principal investigator in a research project: “Standards for the confiscation of the proceeds of crime set in European Union law and their impact on Polish, German, French and English criminal law” (National Science Center, Poland, Opus, nr 2019/33/B/HS5/01617)
 • Member of Standing Group on Organised Crime, Standing Group on the European Union (European Consortium for Political Research), Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Association Internationale De Droit Pénal, University Association for Contemporary European Studies

Criminal Procedure; Criminal Law; Cooperation in Criminal Matters in the EU; Human Rights in Criminal Proceedings; Freezing and Seizure of Assets; Confiscation (Forfeiture); Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Policy; Anti-Tax Fraud Policy; Economic Criminal Law

Research projects

 • Standards for the Confiscation of the Proceeds of Crime set in European Union Law and their Impact on Polish, German, French and English Criminal Law, (2020-2023), National Science Center, OPUS 17, UMO-2019/33/B/HS5/01617
 • The Principles for Confiscating the Proceeds of Crime in French, German and English Criminal Law, (2018-2019), National Science Center, Miniatura 2, no. 2018/02/X/HS5/01663
 • New Solutions for Depriving the Criminal Assets in European Union Law and Polish Criminal Law, (2014-2015), the special purpose grant from the Ministry of Science and Higher Education to help develop young scientists.

Monographic studies:

 1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 2. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej, C.H. Beck, Warszawa 2021
 3. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako pozakodeksowe środki przymusu procesowego, w: System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, t. IX, red. T. Grzegorczyk, D. Świecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Edited collections:

 1. Current Issues of EU Criminal Law, Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds), Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022

Articles in national and international scientific journals:

 1. Corpus Iuris – stare problemy, nowe rozwiązania, Edukacja Prawnicza 2004, nr 11
 2. Przekupstwo menedżerskie – niedostosowanie polskich przepisów do wymogów stawianych przez prawo międzynarodowe, Edukacja Prawnicza 2006, nr 3
 3. Blokada rachunku instrumentów finansowych, Prokuratura i Prawo 2009, nr 1
 4. Tajemnica bankowa w prawie szwajcarskim (na tle międzynarodowej współpracy w postępowaniu karnym), Państwo i Prawo 2010, nr 12
 5. Uwagi na temat sprawiedliwości proceduralnej modelu skargi na przewlekłość postępowania karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012, Nr 4
 6. Implementation of the New EU Directive on Confiscation in Poland: the Challenge of Overcoming the Negative Historical Experiences of Confiscation Orders, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2016, Volume 24, Issue 1, BRILL, Nijhoff
 7. Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (cz. I), Prokuratura i Prawo 2016, Nr 4
 8. Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (cz. II), Prokuratura i Prawo 2016, Nr 5
 9. Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich, Prokuratura i Prawo 2016, nr 12
 10. The Intricate Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Non-Conviction Based Confiscation, Ius Novum 2017, nr 1
 11. Retroactivity of extended confiscation and the EU minimum standard, Arts and Humanities Open Access Journal 2018, Volume 2, Issue 3
 12. Between the medium and the minimum options to regulate mutual recognition of confiscation orders, New Journal of European Criminal Law 2018, Volume 9, Issue 4, SAGE
 13. Przepadek narzędzi przestępstwa prania pieniędzy w świetle ewaluacji Moneyval, Państwo i Prawo 2019, z. 9
 14. The problematic scope of extended confiscation in comparative perspective, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2019, tom LII (52)
 15. Why Is a Redefinition of the Autonomous Concept of an “Issuing Judicial Authority” in European Arrest Warrant Proceedings Needed?, European Papers – A Journal on Law and Integration 2020, Volume 5, No. 3
 16. The Tangled Path From Identifying Financial Assets to Cross-Border Confiscation. Deficiencies in EU Asset Recovery Policy, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Volume 29, Issue 3-4, (2021), BRILL, Nijhoff
 17. O funkcji kompensacyjnej przepadku i zabezpieczeniu wykonania środków kompensacyjnych (rozważania w perspektywie prawa UE i prawa międzynarodowego), Państwo i Prawo 2023, nr 3.

Chapters in collective works:

 1. Zasada proporcjonalności w stosowaniu środków przymusu w procesie karnym, w: Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 2. Termin do wniesienia zażalenia na czynności w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, A. Błachnio-Parzych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 3. Odstąpienie od oskarżenia a zasada legalizmu w procesie karnym, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. I. Nowikowski, B. Dudzik, J. Kosowski; t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
 4. Wpływ Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na ewolucję prawa do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnej, w: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych, red. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak, AT Wydawnictwo, Kraków 2015
 5. Kilka refleksji na temat prywatnego gromadzenia dowodów w procesie karnym. Einige Reflexionen zum Thema der privaten Beweiserebung im Strafprozess, w: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015
 6. Pozycja prokuratora w postępowaniu zainicjowanym subsydiarnym aktem oskarżenia po zmianach z dnia 11 marca 2016 r., w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2016
 7. Rozszerzenie uprawnień do blokady rachunku w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym w projekcie zmian ordynacji podatkowej, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017
 8. Problemy administracyjnego wykonania karnoprocesowego zabezpieczenia majątkowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
 9. Wykorzystanie biegłych w postępowaniu karnym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, red. D. Gil, P. Rogowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019
 10. Problemy wadliwego umocowania pełnomocnika jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu karnym, w: Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych, red. A.K. Piasecki, D. Gil, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 11. Addressing barriers to victims’ rights to recovered assets in the mechanism for mutual recognition of freezing and confiscation orders, in: Ariadna H. Ochnio, Hanna ​Kuczyńska (eds), Current Issues of EU Criminal Law, Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022
 12. What are the main problems facing EU criminal law today? (co-author Hanna Kuczyńska), in: Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds), Current Issues of EU Criminal Law, Publishing House of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2022

Glosses:

 1. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C-402-05P i C-415/05P Y.A. Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, Ius Novum 2009, Nr 2
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, z. 7-8
 3. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 czerwca 2015 r., I KZP 5/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 1
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 sierpnia 2016 r., V KK 67/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 2
 5. Niezgodność przepisów wykonawczych dotyczących ustalania autentyczności znaków pieniężnych z przepisami Kodeksu postępowania karnego dotyczącymi opiniowania przez biegłych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r., II AKa 205/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 7-8
 6. Autonomiczny sposób obliczania terminów oznaczonych w Kodeksie postępowania karnego w tygodniach, miesiącach lub latach. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13.11.2019 r. I KZP 9/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2020, z. 7-8
 7. Europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, z. 7-8
 8. Sposób ustalania wartości rzeczy ruchomej będącej przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21, Orzecznictwo Sądów Polskich 2023, z. 2.

Conference report:

 1. Vers un droit européen de la procédure pénale. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nantes, 6–7.02.2020 r. Sprawozdanie, Państwo i Prawo 2021, nr 6