Vertical and horizontal cooperation in combatting organized fraud in the EU (VeHoCoinCOF)


This project was funded by the European Union’s HERCULE III programme under the grant agreement No 101015417.
Hercule III Programme, Legal Training and Studies 2020 (HERCULE-2020-LT-AG).

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w programie HERCULE III na podstawie umowy nr 101015417.


Celem projektu jest zbadanie prawnych i praktycznych aspektów współpracy w zakresie zwalczania zorganizowanych nadużyć finansowych, szczególnie szkodliwych dla budżetu UE i państw członkowskich. Projekt skoncentruje się na sześciu państwach członkowskich UE – czterech położonych na wschodniej granicy Unii (Litwa, Polska, Słowacja, Rumunia Niemcy i Włochy). Projekt będzie obejmować badanie ram prawnych i praktycznych wyzwaniach związanych ze współpracą odpowiednich krajowych organów ścigania z czterema instytucjami UE: EPPO, OLAF, Europolem i Eurojustem, a także współpracy tych krajowych instytucji z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich UE i państwach spoza UE w kontekście zwalczania przestępstw finansowych. Projekt będzie realizowany przez zespół badaczy INP PAN w Polsce oraz ekspertów krajowych wywodzących się z pięciu innych krajów. Wyniki zostaną przedstawione w książce opublikowanej w języku angielskim w formie Open Access oraz podczas konferencji podsumowującej.

W ramach realizacji projektu eksperci z Polski, Niemiec, Włoch, Litwy, Słowacji i Rumunii przeprowadzili badania obejmujące tematykę ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, głównie w aspekcie narodowych systemów prawa karnego, współpracy instytucjonalnej pomiędzy różnymi organami UE i państw spoza UE zaangażowanymi w zwalczeniu nadużyć finansowych na szkodę interesów UE, współpracy organów krajowych z organami innych państw członkowski w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadów z przedstawicielami organów ścigania i służb specjalnych w oparciu o wspólnie przygotowany kwestionariusz. Na podstawie zgromadzonych badań, każdy z ekspertów przygotował swój raport krajowy. Ze wszystkich raportów krajowych powstanie monografia, której publikacja planowana jest w 2023 r. w Routledge. Polski raport krajowy został opracowany przez mgr Pawła Dziekańskiego i mgr Annę Rybarczyk.

Zwieńczeniem projektu była międzynarodowa konferencja Protection of the financial interests of the EU – institutional aspects 9 grudnia 2022 r. w INP PAN w Warszawie. Referaty wygłosili wszyscy eksperci biorący udział w projekcie, a także przedstawiciele: Prokuratury Europejskiej – Florin Razvan Radu oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – Maria Ntziouni-Doumas.

.

Zespół realizujący projekt badawczy:

Pobierz

The content of this conference represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Monografia naukowa pod redakcją dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN, będąca efektem realizacji projektu zostanie wydana przez Routledge (Taylor&Francis Group) pod koniec 2024 r.