Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się publikacja Koła Naukowego Białego Wywiadu WPiA UW będąca także w dużym stopniu efektem realizowanego przez dr hab. Pawła Waszkiewicza, prof. UW grantu NCN pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania o nr 2018/31/B/HS5/01876.

Skala faktycznego wykorzystania potencjału tkwiącego w mediach społecznościowych przez organy ścigania przez długi czas pozostawała nieznana i w dużej mierze taka wciąż pozostaje. Fragmentaryczne badania wskazują, że zarówno grupy przestępcze, jak i indywidualni sprawcy korzystają z mediów społecznościowych w dużo większym zakresie niż śledczy. W monografii dokonano eksploracji i analizy skali oraz sposobów wykorzystania mediów społecznościowych w pracy polskich organów ścigania.

W recenzji wydawniczej dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ podkreślił „W mojej oni powstało bardzo ważne w kontekście poznawczym, jak i dla praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz praktyki organów państwa, opracowanie. Wypełnia ono istotną lukę w polskiej literaturze przedmiotu, w kontekście prezentowanych wyników badań własnych przeprowadzonych dyskusji ich wyników ma też duże znaczenie dla światowej literatury przedmiotu.”


„Praca zbiorowa prezentuje przede wszystkim aktualny stan wiedzy naukowej dotyczącej badań nad wykorzystaniem mediów społecznościowych w pracy organów ścigania. Co więcej, przedstawione zostały wyniki własnych badań teoretycznych oraz empirycznych. […] Swoim zakresem dotyka w sposób interdyscyplinarny powiązanych z przedmiotem badań aspektów prawnych, kryminalistycznych i medioznawczych”.

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB


Autor: Paweł Waszkiewiczo

Recenzje: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Seria wydawnicza: Frontier Research

ISBN: 978-83-66300-24-8 (książka)

e-ISBN: 978-83-66300-33-0 (ebook)

Ilość stron: 175

Publikacja wydana w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej.

Opcjonalnie zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi rozdziałami publikacji:

Paweł Waszkiewicz
Media społecznościowe w pracy organów ścigania. Nie tylko socmint (s. 7-17)
10.5281/zenodo.4624922

Paulina Kargul, Aleksandra Jędrzejak
Media społecznościowe w pracy organów ścigania – zagadnienia wstępne dotyczące badań zjawiska (s. 19-36)
10.5281/zenodo.4624964

Marta Czekalska, Kinga Krawczyk
Media społecznościowe jako narzędzie pracy polskiej policji. Wyniki badań kwestionariuszowych (s. 41-60)
10.5281/zenodo.4624979

Paweł Waszkiewicz, Magdalena Tomaszewska, Błażej Stromczyński, Stanisław Rabczuk
Czy wielkopolska policja umie w internety? Analiza strategii komunikacyjnej kpw w poznaniu na portalu facebook (s. 61-81)
10.5281/zenodo.4624983

Marta Czekalska, Paweł Waszkiewicz
Profil polska policja na portalu facebook. Przykład wykorzystania ,ediów społecznościowych jako narzędzi komunikacji ze społeczeństwem (s. 83-106)
10.5281/zenodo.4625015

Paweł Waszkiewicz, Hubert Dębniak, Stanisław Rabczuk
Wybrane aspekty dopuszczalności dowodów pochodzących z mediów społecznościowych w postępowaniu karnym – ujęcie porównawcze (s. 107-128)
10.5281/zenodo.4625035

Karolina Skraba, Ignacy Strzałkowski
Media społecznościowe jako źródło dowodu w polskim procesie karnym. Badanie orzecznictwa sądów apelacyjnych i sądu najwyższego (s. 129-150)
10.5281/zenodo.4625046

Paweł Waszkiewicz, Katarzyna Bayer-Ryśkiewicz, Jan Bitner
Szary wywiad. Krytyczna analiza definicji pojęcia w literaturze polskiej oraz anglojęzycznej (s. 151-169)
10.5281/zenodo.4625055


Zobacz także kolejną monografię zespołu dr hab. Pawła Waszkiewicza, prof. UW, opublikowaną w Wydawnictwie INP PAN.